[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I: Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – uwagi ogólne, geneza i założenia: Wprowadzenie, Geneza ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Skuteczny środek odwoławczy na przewlekłość postępowania, Pojęcie rozpatrzenia sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki” („w rozsądnym terminie”), Charakter prawa do rozpatrzenia sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki”  („w rozsądnym terminie”), Podstawowe założenia ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., Zakres podmiotowy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi na przewlekłość, Pojęcie i cechy skargi na przewlekłość. Zarzut przewlekłości postępowania, Charakter postępowania w przedmiocie skargi, Strony postępowania w przedmiocie przewlekłości postępowania, Skarga na przewlekłość postępowania a inne instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu przewlekłości postępowania, Skarga na przewlekłość postępowania a rozwiązania przyjęte w wybranych krajach europejskich,
Rozdział II: Pojęcie  przewlekłości postępowania: Wprowadzenie. Podstawy skargi na przewlekłość postępowania, Ustawowe ujęcie „przewlekłości postępowania”, Kryteria oceny „przewlekłości postępowania”, Kolejność wpływu spraw a przewlekłość postępowania, Problemy organizacyjno-techniczne a przewlekłość postępowania, Uchylenie orzeczenia a przewlekłość postępowania, Podsumowanie,
Rozdział III: Wymogi formalne skargi na przewlekłość postępowania jako pisma procesowego: Wprowadzenie, Podstawowe wymogi formalne skargi jako pisma procesowego, Organ dokonujący kontroli podstawowych wymogów skargi jako pisma procesowego, Podstawowe wymogi formalne skargi jako pisma procesowego i ich kontrola a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Szczególne wymogi skargi jako pisma procesowego i ich kontrola, Organ dokonujący kontroli szczególnych wymogów formalnych skargi jako pisma procesowego, Szczególne wymogi formalne skargi jako pisma procesowego i ich kontrola a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Inne wymogi formalne skargi, Organ dokonujący kontroli innych wymogów formalnych skargi, Opłata, Fakultatywne elementy skargi, Dołączenie odpisów skargi, Podsumowanie,
Rozdział IV: Niedopuszczalność wniesienia skargi na przewlekłość postępowania: Wprowadzenie, Skutki wniesienia skargi niedopuszczalnej, Brak legitymacji do wniesienia skargi, Temporalna niedopuszczalność wniesienia nowej skargi (Uwagi ogólne, Zakres zastosowania art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., Charakter prawny terminu przewidzianego w art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., Zawieszenie postępowania a bieg terminu przewidzianego w art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., Wniesienie „nowej skargi” a orzeczenie w przedmiocie „poprzedniej” skargi, Termin przewidziany w art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. a uznanie „przewlekłości postępowania”, Termin przewidziany w art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Niedopuszczalność złożenia nowej skargi na przewlekłość postępowania sądowego, Niedopuszczalność złożenia nowej skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego, Niedopuszczalność złożenia nowej skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, Niedopuszczalność złożenia nowej skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego lub innego dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego, Możliwość wniesienia „nowej” skargi na przewlekłość a prawo do złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Podsumowanie), Przedmiotowa niedopuszczalność wniesienia skargi,
Rozdział V: Tryb wnoszenia skargi na przewlekłość postępowania: Wprowadzenie, Wniesienie skargi, Organ właściwy do wniesienia skargi, Obowiązki organu, do którego wniesiono skargę, Termin do wniesienia skargi (Uwagi ogólne, Charakter prawny terminu do wniesienia skargi, Warunki zachowania terminu do wniesienia skargi w postępowaniu karnym na tle porównawczym, Termin do wniesienia skargi a cel skargi), Prawomocne zakończenie postępowania a skarga na przewlekłość postępowania, Wniesienie skargi w terminie a bezprzedmiotowość jej rozpoznania w postępowaniu karnym na tle porównawczym, Niezachowanie terminu do wniesienia skargi w postępowaniu karnym na tle porównawczym,
Rozdział VI: Tryb rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania: Wprowadzenie, Organ rozpoznający skargę (Uwagi ogólne, Sąd jako organ właściwy do rozpoznania skargi, Właściwość rzeczowa sądu do rozpoznania skargi, Właściwość miejscowa sądu do rozpoznania skargi, Właściwość sądu z delegacji (nadzwyczajna) a właściwość sądu do rozpoznania skargi, Stwierdzenie niewłaściwości i spory o właściwość, Skład sądu, Wyłączenie sędziego), Forum, na którym rozpoznaje się skargę, Czas rozpoznania skargi (Uwagi ogólne, Charakter prawny terminu do rozpoznania skargi, Termin do rozpoznania skargi a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Uchybienie terminowi do rozpoznania skargi), Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu zażaleniowym obowiązujących w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Zaskarżalność rozstrzygnięć w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania, Podsumowanie,
Rozdział VII: Rozpoznanie skargi: Wprowadzenie, Forma orzeczenia w przedmiocie skargi, Orzeczenie w przedmiocie skargi – zagadnienia proceduralne (Wymogi formalne postanowienia, Tryb wydawania postanowienia w przedmiocie skargi – Uwagi ogólne, Narada i głosowanie, Zdanie odrębne (Votum separatum). Podpisanie postanowienia, Podpisanie uzasadnienia postanowienia), Merytoryczne rozpoznanie skargi (Oddalenie skargi, Uwzględnienie skargi, Zalecenie podjęcia „odpowiednich czynności” w sprawie, Merytoryczne rozpoznanie skargi a ocena faktyczna i prawna sprawy, Zasądzenie sumy pieniężnej” – Uwagi ogólne, „Suma pieniężna” a „odpowiednia suma pieniężna”, Charakter prawny „sumy pieniężnej”, Żądanie skarżącego, Obligatoryjne czy fakultatywne przyznanie „sumy pieniężnej”, Cel „sumy pieniężnej”, Kryteria i zasady przyznania, Wysokość „sumy pieniężnej” a uchybienie obowiązkowi niezwłocznego przedstawienia skargi sądowi właściwemu do jej rozpoznania, Wysokość sumy pieniężnej a kryteria strasburskie, Podmiot, na rzecz którego przyznawana jest „suma pieniężna”, Obowiązek podatkowy a „suma pieniężna”, Podmiot zobowiązany do wypłaty „sumy pieniężnej”, Podsumowanie Zwrot opłaty, Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania w przedmiocie skargi na przewlekłość, Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, Sprostowanie orzeczenia w przedmiocie skargi, Uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie skargi, Cofnięcie skargi a rozpoznanie skargi,
Rozdział VIII: Obowiązki informacyjne sądu rozpoznającego skargę na przewlekłość postępowania i ich cel: Wprowadzenie, Zawiadomienie Skarbu Państwa o toczącym się postępowaniu. Odpowiedź na skargę, Doręczenie odpisu orzeczenia uwzględniającego skargę i jego cel, Tryb doręczenia odpisu orzeczenia uwzględniającego skargę, Doręczenie odpisu orzeczenia w przedmiocie skargi stronom i jego cel, Tryb doręczenia skarżącemu odpisu orzeczenia w przedmiocie skargi, Doręczenie odpisu orzeczenia w przedmiocie skargi a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
Rozdział IX: Skarga na przewlekłość postępowania a naprawienie szkody wynikłej z przewlekłości: Wprowadzenie, Uprawnienie strony do naprawienia szkody w razie uwzględnienia skargi, Uprawnienie strony do naprawienia szkody w razie niewniesienia skargi, „Suma pieniężna” a naprawienie szkody wynikłej z przewlekłości,
Podsumowanie
Bibliografia.

Skip to content