[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 10

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Cодержание, Table of Contents, Z okazji wydania dziesiątego numeru Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦІΑ”, ARTYKUŁY TEORETYCZNE I HISTORYCZNE: Józef Bańka – Człowiek w trzech wrzecionach czasu, Maria Szyszkowska – Człowiek istota aspołeczna, Grażyna Żurkowska – Człowiek radykalny, Halina Romanowska-Łakomy – Czym jest „człowieczy byt”? (Felicytologia przekraczająca etyczny punkt widzenia), Larysa Dowga – Wyobrażenia o istocie człowieka w tekstach intelektualistów kijowskich XVII w., Leszek Augustyn – Homo socialis. Narodziny człowieka demokratycznego z ducha soborowości (w ujęciu Borysa Wyszesławcewa), Frantiąek Mihina – Pojem humanizmus alebo o potrebe antropologického obratu, Andrzej L. Zachariasz – Wolność osobista a prawa polityczne. Status i granice zasadności, Jacek Breczko – Totalitaryzm a granice plastyczności człowieka, Daniele Stasi – Jedność polityczna i problem wartości, Siergiej P. Pocelujew – Paradialog polityczny. Część I, ARTYKUŁY RECENZYJNE: Wiktor P. Makarenko – Niepobity rekord a problem stosunku do mistrzów, Włodzimierz Zięba – Nauka w kontekście „filozofii klasycznej”, Katarzyna M. Cwynar – Pacyfizm i demokracja w teorii i praktyce, ARTYKUŁY POLEMICZNE, POLEMIKI: O różnych użyciach pojęcia kultura, Zofia Majewska – Co to jest kultura?, Bogdan Banasiak – Kilka uwag na temat zagadnienia „co to jest kultura?”, Katarzyna M. Cwynar – Kultura polityczna. Historia i znaczenia pojęcia, Stefan Symotiuk – O nadmiernym „kulturalizmie” humanistyki współczesnej, Andrzej L. Zachariasz – Czy kultura może być realizowana poza wartościami?, REFLEKSJE: Bogdan Banasiak – Z wypraw i o wyprawach albo kartki z podróży, PRZEKŁADY: Vittorio Possenti – Przedpolityczne fundamenty demokracji. Zagadnienia antropologiczne i biopolityczne, RECENZJE, NOTY: Agnieszka Iskra-Paczkowska – Pożytki z filozofii, Halina Rarot – Historia myśli filozoficzno-politycznej na Białorusi, Natalia Miklaszewska – Wzajemne przenikanie się ontologii i estetyki, Agnieszka Jęczeń – Czy sztuką jest wszystko?, Swietłana Sołowiewa – Krytyka doświadczenia świadomości, czyli jak trafić do świadomości?, PREZENTACJE, WYWIADY: O swoim filozofowaniu mówi prof. dr hab. Stanisław Jedynak, CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO: Sylwia Wójcik – Malarskie wędrówki Tadeusza P. Potworowskiego, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ: Jadwiga Mizińska – święty niepokój. Wspomnienia z uroczystości wręczenia Profesorowi Stefanowi Symotiukowi Księgi Pamiątkowej Homo inquietus (Piotrawin nad Wisłą, 21 III 2009), Andrzej Kucner – Festiwal Filozofii, edycja 3. Deleuze, Derrida, Foucault (6–11 IX 2010), MEMORABILIA: Krzysztof Brzechczyn – Wspomnienie o Profesorze Leszku Nowaku (1943–2009), Do Autorów, До Aвторів, K Autorom, Instructions for Authors.   Cодержание: Spis treści, Table of Contents, По случаю появления в свет десятого номера Журнала Философов Славянских Стран „ΣΟΦІΑ”, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СТАТЬИ: Юзеф Банька – Человек в трёх осях времени, Мария Шишковская – Человек как антиобщественное существо, Гражина Журковская – Радикальный человек, Галина Романовская-Лакомы – Чем является «человеческое бытие»? (Фелицитология, выходящая за рамки этической точки зрения), Лариса Довга – Представления о сущности человека в текстах киевских интеллектуалов XVII в., Лешек Августын – Homo socialis. Рождение демократического человека из духа соборности (в представлении Бориса Вышеславцева), Франтишек Михина – Понятие гуманизма или о необходимости антропологического поворота, Анджей Л. Захариаш – Личная свобода и политические права. Статус и пределы обоснованности, Яцек Бречко – Тоталитаризм и границы пластичности человека, Даниель Стаси – Политическое единство и проблема ценностей, Сергей П. Поцелуев – Политический парадиалог. Часть I, РЕЦЕНЗИОННЫЕ СТАТЬИ: Виктор П. Макаренко – Непобитый рекорд и проблема отношения к чемпионам, Влодзимеж Земба – Наука в контексте «классической философии», Катажина М. Цвынар – Пацифизм и демократия в теории и практике, ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПОЛЕМИКИ: О различных видах использования понятия культура, Зофья Маевская – Что такое культура?, Богдан Банасяк – Несколько замечаний на тему вопроса «что такое культура?», Катажина М. Цвынар – Политическая культура. История и значения понятия, Стефан Сымотюк – О чрезмерном «культурализме» современной гуманистики, Анджей Л. Захариаш – Может ли культура быть реализована вне ценностей?, РАЗДУМЬЯ: Богдан Банасяк – Из экспедиций и о экспедициях, или почтовые открытки из путешествий, ПЕРЕВОДЫ: Витторио Поссенти – Предполитические основы демократии. Антропологические и биополитические вопросы, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ: Агнешка Искра-Пачковская – Польза философии, Галина Рарот – История философско-политической мысли в Белоруссии, Наталья Миклашевская – Взаимопроникновение онтологии и эстетики, Агнешка Енчень – Всё ли есть искусством?, Светлана Соловьева – Критика опыта сознания, или как можно попасть в сознание?, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИНТЕРВЬЮ: О своём философствовании говорит профессор Станислав Едынак, ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО: Сильвия Вуйчик – Живописные путешествия Тадеуша П. Потворовского, ОТЧЕТЫ И СООБЩЕНИЯ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ: Ядвига Мизинская – Святое беспокойство. Воспоминания о торжественном вручении Профессору Стефану Сымотюку Памятной Книги Homo inquietus (Пётравин на Висле, 21 III 2009), Анджей Куцнер – Фестиваль философии, издание 3. Делёз, Деррида, Фуко (6–11 IX 2010), ВОСПОМИНАНИЯ: Кшиштоф Бжехчин: Воспоминание о Профессоре Лешку Новаку (1943–2009), Do Autorów, До Aвторів, K Autorom, Instructions for Authors.   Table of Contents: Spis treści, Cодержание, On the Occasion of the Tenth Edition of the Journal of the Philosophers of Slavic Countries „ΣΟΦІΑ”, THEORETICAL AND HISTORICAL ARTICLES: Józef Bańka – Man in the Three Spindles of Time, Maria Szyszkowska – Man as an Asocial Being, Grażyna Żurkowska – The Radical Man, Halina Romanowska-Łakomy – What is a „Being of Man”? (Felicitology Trespassing an Ethical Point of View), Larysa Dowga – Views on the Essence of Man in the Texts of Kiev’s Intellectuals in the 17th Century, Leszek Augustyn – Homo socialis. The Birth of a Democratic Man from the Spirit of Community (According to Borys Wyszesławcew’s View), Frantiąek Mihina – The Concept of Humanism, or the Need for an Anthropological Turn, Andrzej L. Zachariasz – Personal Freedom and Political Rights. The Status and the Limits of Legitimacy, Jacek Breczko – Totalitarism and the Limits of Man’s Plasticity, Daniele Stasi – Political Unity and the Problem of Values, Sergey P. Potzeluyev – Political Paradialogue. Part I, REVIEW ARTICLES: Wiktor P. Makarenko – Unbroken Record and the Problem of the Attitude to the Champions, Włodzimierz Zięba – Science on the Context of „Classical Philosophy”, Katarzyna M. Cwynar – Pacifism and Democracy in Theory and Practice, POLEMICAL ARTICLES, POLEMICS: The Various Uses of the Notion of Culture, Zofia Majewska – What is Culture?, Bogdan Banasiak – Some Remarks on the Topic of „What is Culture?”, Katarzyna M. Cwynar – Political Culture. The History and Meanings of the Notion, Stefan Symotiuk – On the Redundant „Culturalism” of the Modern Humanities, Andrzej L. Zachariasz – Can Culture be Accomplished Beyond Values?, REFLECTIONS: Bogdan Banasiak – From the Expeditions and on the Expeditions, or Travel Cards, TRANSLATIONS: Vittorio Possenti – Pre-political Foundations of Democracy. Antropological and Biopolitical Issues, BOOK REVIEWS, NOTES: Agnieszka Iskra-Paczkowska – The Benefits of Philosophy, Halina Rarot – The History of Philosophical-Political Thought in Belarus, Natalia Miklaszewska – Interpenetration of Ontology and Esthetics, Agnieszka Jęczeń – Is the art Everything?, Svetlana Soloveva – Criticism of the Experience of Consciousness, or How One Can Get Into Consciousness?, PRESENTATIONS, INTERVIEWS: Professor Stanisław Jedynak Tells About His Philosophizing, A MAN AND HIS WORK: Sylwia Wójcik – Painting Hikes of Tadeusz P. Potworowski, REPORTS AND ANNOUNCEMENTS. CHRONICLE OF EVENTS: Jadwiga Mizińska – Holy Anxiety. Memories of the Ceremony of Granting Professor Stefan Symotiuk a Homo Inquietus Memorial Book Award (Piotrawin nad Wisłą, 21 III 2009), Andrzej Kucner – The Festival of Philosophy, Edition 3. Deleuze, Derrida, Foucault (6–11 IX 2010), MEMORABILIA: Krzysztof Brzechczyn – Recollections of Professor Leszek Nowak (1943–2009), Do Autorów, До Aвторів, K Autorom, Instructions for Authors.

Skip to content