[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 11

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Cодержание, Table of Contents, ARTYKUŁY TEORETYCZNE I HISTORYCZNE: Andrzej L. Zachariasz – Tylko Bóg może nas uratować, Krzysztof Bochenek – Dusza jako zasadniczy punkt odniesienia krakowskiej antropologii średniowiecznej, Wladimir A. Koniew – Współrzędne Dantego (metoda określania człowieka w istnieniu), Sebastian Dama – Koncepcja filozofii eklezjastycznej M. Bierdiajewa wobec kryzysów w filozofii zachodnioeuropejskiej, Swietłana M. Powtoriewa – Koncepcja śmierci człowieka w poststrukturalizmie: aspekt metodologiczny, Paweł Nierodka – Podmiotowość jako cecha konstytuująca człowieka, Wadim S. Miroszniczenko – Cięty rytm – esej o teraźniejszości?, Adam Wojtunik – Przedstawienia w myśli Kazimierza Twardowskiego, Siergiej P. Pocelujew – Paradialog polityczny. Część II, Michał J. Zagirniak – Kontekstowe podejście w metodologii badań historyczno-filozoficznych, ARTYKUŁY KRYTYCZNE: Marek Bosak – Metafizyk kontyngencji, Włodzimierz Zięba – świadoma obecność podmiotu w świecie, Katarzyna M. Cwynar – Religia polityczna czy państwo religijne?, ARTYKUŁY POLEMICZNE, POLEMIKI, OKRˇGŁY STÓŁ FILOZOFÓW KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH (18 VI 2010 R.): Andrzej L. Zachariasz – Wprowadzenie do panelu Koniec kultury europejskiej czy początek nowego człowieka?, Józef Dębowski – W obronie granic, Sławomir Kapustka – O możliwym końcu człowieka, Jacek Breczko – Zwycięstwo liberalnej wizji niezmiennej natury ludzkiej jako zagrożenie, Małgorzata Derc – Człowiek w XXI wieku – postulaty edukacyjne, Antoni Krawczyk – Czy technokratyzm jest zasadny?, Jan Wadowski – Czy kultura europejska umiera?, Wiktor P. Sawieljew – Kultura europejska: upadek czy odrodzenie?, Wiesław Sztumski – Kilka słów o kulturze europejskiej i nowym człowieku, POLEMIKA WOKÓŁ OKRˇGŁEGO STOŁU FILOZOFÓW KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH (18 VI 2010 R.): Leszek Gawor – Kilka uwag w sprawie obrad, Andrzej L. Zachariasz – W sprawie europocentryzmu i ekologizmu. Odpowiedź polemiczna Leszkowi Gaworowi, Grażyna Żurkowska – Czy ekofilozofia warta jest zachodu?, Stefan Symotiuk – Ekologizm wymaga nowej formuły, REFLEKSJE: Andrzej L. Zachariasz – Refleksje o roli idei w kształtowaniu cywilizacji technicznej, RECENZJE, NOTY: Piotr Gugała – Nihilizm banalny, Eliza Karczyńska – O przekraczaniu granic, Artur S. Kostomarow – Człowiek wobec wyzwania władzy, czyli w jaki sposób możliwe jest niepolityczne odczytanie władzy, Artur Mendrala – Kruchy absolut – między idealnym fundamentem a realnym życzeniem, Zlatica Plaąienková – O troch podobách filozofovania a filozofie na Slovensku, Marcin Subczak – Soteriologiczny wymiar myśli platońskiej, PREZENTACJE, WYWIADY: Prof. dr hab. Zdzisław Cackowski mówi o swoim filozofowaniu, CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO: Katarzyna M. Cwynar – Ignacy Solarz – twórca Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego i działacz ruchu spółdzielczego, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ: Katarzyna M. Cwynar – VII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Człowiek i jego pojęcie (16–19 VI 2010 r.), MEMORABILIA: Ryszard Panasiuk – Wspomnienie o Profesorze Marku J. Siemku (1942–2011), Oleksandr W. Czajkowski – Wspomnienie o Profesorze Maracie M. Wiernikowie (1934–2011), Do Autorów, До Aвторів, Вниманию Авторов, Instructions for Authors.       Cодержание: Spis treści, Table of Contents, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СТАТЬИ: Анджей Л. Захариаш – Только Бог может спасти нас, Кшиштоф Бохенек – Душа в качестве основного ориентира краковской антропологии Средневековья, Владимир А. Конев – Дантовы координаты (способ определения человека в бытии), Себастьян Дама – Место религиозно-философской концепции Н. Бердяева в свете кризиса западно-европейской философии, Светлана М. Повторева – Концепция смерти человека в постструктурализме: методологический аспект, Павел Неродка – Субъектность как конститутивная черта человека, Вадим С. Мирошниченко – Ломаная ритмика – эссе о современности?, Адам Войтуник – Представления в мысли Казимежа Твардовского, Сергей П. Поцелуев – Политический парадиалог. Часть II, Михаил Ю. Загирняк – Контекстуальный подход в методологии историко-философского исследования, КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ: Марек Босак – Метафизик контингенции, Влодзимеж Земба – Сознательное присутствие субъекта в мире, Катажина М. Цвынар – Политическая религии или религиозное государство?, ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПОЛЕМИКИ, КРУГЛЫЙ СТОЛ ФИЛОСОФОВ СЛАВЯНСКИХ СТРАН (18 VI 2010 Г.): Анджей Л. Захариаш – Вступительное слово к дискуссии: Конец европейской культуры или начало нового человека?, Юзеф Дембовский – В обороне границ, Славомир Капустка – О возможном конце человека, Яцек Бречко – Победа либерального видения неизменной человеческой природы как угроза, Малгожата Дерц – Человек в XXI веке – образовательные требования, Антони Кравчик – Оправдан ли технократизм?, Ян Вадовкий – Умирает ли европейская культура?, Віктор П. Савельєв – Європейська культура: занепад чи відродження?, Веслав Штумский – Несколько слов о европейской культуре и новом человеке, ПОЛЕМИКА ВОКРУГ КРУГЛОГО СТОЛА ФИЛОСОФОВ СЛАВЯНСКИХ СТРАН (18 VI 2010 Г.): Лешек Гавор – Некоторые замечания по вопросу заседаний, Анджей Л. Захариаш – По вопросу евроцентризма и экологизма. Полемический ответ Лешку Гавору, Гражина Журковская – Стоит ли экофилософия затраченых усилий?, Стефан Сымотюк – Экологизм требует новой формулы, РАЗДУМЬЯ: Анджей Л. Захариаш – Размышления о роли идеи в формировании технической цивилизации, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ: Пётр Гугала – Банальный нигилизм, Элиза Карчинская – О пересечении границ, Артур С. Костомаров – Человек перед вызовом власти, или как возможно неполитическое прочтение власти, Артур Мендраля – Хрупкий абсолют. между идеальным фундаментом и реальным желанием, Златица Пласенкова – О трёх видах философствования и философии в Словакии, Мартин Субчак –Сотериологическое измерение мысли Платона, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИНТЕРВЬЮ: Профессор Здзислав Цацковский рассказывает о своём философствовании, ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО: Катажина М. Цвынар – Игнаций Соляж – основатель Орканового Сельского Университета и активист кооперативного движения, ОТЧЕТЫ И СООБЩЕНИЯ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ: Катажина М. Цвынар – VII Конференция Философов Славянских Стран: Человек и его концепция (16–19 VI 2010 г.), ВОСПОМИНАНИЯ: Рышард Панасюк – Воспоминания о Профессоре Марке Я. Семке (1942–2011), Oлександр В. Чайковський – Воспоминания о Профессоре Марате М. Вернікове (1934–2011), Do Autorów, До Aвторів, Вниманию Aвторов, Instructions for Authors.     Table of Contents: Spis treści, Cодержание, THEORETICAL AND HISTORICAL ARTICLES: Andrzej L. Zachariasz – Only a God Can Save Us, Krzysztof Bochenek – Soul as the Basic Point of Reference in Cracow’s Medieval Anthropology, Vladimir A. Konev – Dante’s Coordinates (a Method for Determining Man in Being), Sebastian Dama – Conception of Ecclesiastic Philosophy of N. Berdyaev in Relation to the Crises in Western European Philosophy, Svetlana M. Povtoreva – The Conception of Man’s Death in Poststructuralism: Methodological Aspect, Paweł Nierodka – Subjectivity as the Constitutive Human Trait, Vadim S. Miroshnichenko – Bent Rhythm – an Essay on the Present?, Adam Wojtunik – The Representation in Kazimierz Twardowski’s Thought, Sergey P. Potzeluyev – Political Paradialogue. Part II, Mikhail Zagirniak – Contextual Approach in the Methodology of Historico-Philosophical Studies, CRITICAL ARTICLES: Marek Bosak – The Metaphysician of Contingency, Włodzimierz Zięba – Subject’s Conscious Presence in the World, Katarzyna M. Cwynar – Political Religion or a Religious State?, POLEMICAL ARTICLES, POLEMICS, THE ROUND TABLE OF THE PHILOSOPHERS OF SLAVIC COUNTRIES (18 VI 2010 R.): Andrzej L. Zachariasz – Introduction to the Panel Discussion The Collapse of European Culture or the Be-ginnings of New Man?, Józef Dębowski – In Defence of the Borders, Sławomir Kapustka – On the Possible End of Man, Jacek Breczko – The Victory of the Liberal Vision of an Unchanging Human Nature as a Threat, Małgorzata Derc – Man in the 21st Century – Educational Demands, Antoni Krawczyk – Is Technocratism Justified?, Jan Wadowski – Is European Culture Dying?, Victor P. Savelyev – European Culture: Downfall or Rebirth?, Wiesław Sztumski – A Few Words About the European Culture and a New Man, POLEMICS AROUND THE ROUND TABLE PHILOSOPHERS SLAVIC COUNTRIES (18 VI 2010 R.): Leszek Gawor – Some Remarks on the Proceedings, Andrzej L. Zachariasz – On Eurocentrism and Environtalism. A Polemical Response to Leszek Gawor, Grażyna Żurkowska – Is Ecophilosophy Worth the Effort?, Stefan Symotiuk – Environtalism Requires a New Formula, REFLECTIONS: Andrzej L. Zachariasz – Reflection on the Role of Ideas in the Formation of Technical Civilization, BOOK REVIEWS, NOTES: Piotr Gugała – Banal Nihilism, Eliza Karczyńska – On the Border Crossing, Arthur S. Kostomarov – Man and the Challenge of Power, or How is a Non-Political Reading of Power Possible, Artur Mendrala – Fragile Absolute, Between the Ideal Foundation and a Real Desire, Zlatica Plaąienková – On the Three Kinds of Philosophizing and Philosophy in Slovakia, Marcin Subczak – Soteriological Dimension of Platonic Thought, PRESENTATIONS, INTERVIEWS: Prof. dr hab. Zdzisław Cackowski Talks About His Philosophizing, A MAN AND HIS WORK: Katarzyna M. Cwynar – Ignacy Solarz – the Founder of the Rural University (Wiejski Uniwersytet Orkanowy) and an Activist of Co-operative Movement, REPORTS AND ANNOUNCEMENTS. CHRONICLE OF EVENTS: Katarzyna M. Cwynar – VII Conference of the Philosophers of Slavic Countries: The Man and his Concept (16–19 VI 2010), MEMORABILIA: Ryszard Panasiuk – Recollection of Professor Marek J. Siemek (1942–2011), Oleksandr V. Chaikovski – Recollection of Professor Marat M. Vernikov (1934–2011), Do Autorów, До Aвторів, Вниманию Aвторов, Instructions for Authors.

Skip to content