[wcas-search-form]

3.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 9

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Cодержание, Contents, ARTYKUŁY, ROZPRAWY: Andrzej L. Zachariasz – Teza o końcu filozofii i granice jej zasadności a pytanie o przyszłość filozofii, Paweł Nierodka – Czy niemodne są dziś systemy? Etyka prostomyślności a recentywizm, Marek Bosak – Realizm i antyrealizm w polskiej myśli filozoficznej XX w., Leszek Gawor – Juliana Ochorowicza filozoficzny program pozytywizmu warszawskiego i koncepcja etyki naukowej, Tomasz Mróz – Juliana Kurtza próba pogodzenia filozofii dziejów Cieszkowskiego z chrześcijańskim odczytaniem Platona, Jan Zouhar – Tomáą G. Masaryk i Jan Patočka o kryzysie człowieka nowoczesnego, Jacek Breczko – Wyzwolenie Polaka z formy polskiej (Gombrowicza program przebudowy polskiej kultury), Grażyna Żurkowska – Postdualistyczna filozofia człowieka. Wprowadzenie do filozofii Zdzisława Cackowskiego, Leonid Karmazinow – Tożsamość bytu i twórczości jako punkt wyjścia poglądów filozoficznych H. Kamieńskiego, Wladimir A. Bobkow, Ilja J. Lewiasz – Logika globalnego realizmu, Tatiana P. Korotkaja – Społeczny ideał we współczesnej świadomości religijnej, Elena Serdjuk – Zmiana tradycyjnej religijności Ukraińców w warunkach globalizacji, PRZEKŁADY: Klemens Hankiewicz – Zarys filozofii słowiańskiej, ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY: Katarzyna M. Cwynar – Demokracja w teorii i praktyce, Ryszard Wójtowicz – Oblicza liberalizmu europejskiego, Anna Chęćka-Gotkowicz – Filozofia muzyki ponad podziałami, Halina Rarot – Historia etyki dialogu, Diana Bilińska – Dobro wspólne obywateli najwyższym celem państwa, Milan Toman – O jednej iniciatíve tvorivého rozvíjania slovenskej a poµskej filozofickej reflexie, ARTYKUŁY POLEMICZNE, POLEMIKI: Polemika wokół istnienia – Daniel Sobota – Na tropach przedmiotu einanologii. Zarys Andrzeja L. Zachariasza koncepcji istnienia i jej krytyka, Andrzej L. Zachariasz – Wokół istnienia. Odpowiedź polemiczna Danielowi Sobocie, REFLEKSJE: Jadwiga Mizińska – Tabloidy – język kultury masowej, PREZENTACJE, WYWIADY: O swoim filozofowaniu mówi prof. dr hab. Józef Bańka, Z ARCHIWÓW FILOZOFÓW I UCZONYCH: Andrzej Nowicki – Zapiski z archiwum Andrzeja Nowickiego o Leszku Kołakowskim, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ: Włodzimierz Zięba – Festiwal Filozofii edycja 2. Filozofia. Namysł – ogląd – krytyka (7–12 IX 2009), CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO: Wojciech Słomski – Ryszard Kapuściński jako filozof, MEMORABILIA: Krzysztof Bochenek – Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie A. Krąpcu OP (1921–2008), Do Autorów, До Aвторів, K Autorom, Instructions for Authors.     Table of Contents: Spis treści, Cодержание, ARTICLES, PAPERS: Andrzej L. Zachariasz – The Thesis of the End of Philosophy, the Limits of its Validity, and the Question about the Future of Philosophy, Paweł Nierodka – Are Systems out of Fashion Today? The Ethics of Straight Thoughtfulness and Recentivism, Marek Bosak – Realism and Antirealism in the Polish Philosophical Thought of the 20th Century, Leszek Gawor – The Philosophical Programme of Warsaw Positivism by Julian Ochorowicz and the Conception of Scientific Ethics, Tomasz Mróz – Julian Kurtz’s Attempt of the Reconciliation of Cieszkowski’s Philosophy of History and the Christian Interpretation of Plato, Jan Zouhar – Tomáą G. Masaryk and Jan Patočka on the Crisis of Modern Man, Jacek Breczko – The Liberation of a Pole from Polish form (Gombrowicz’s Programme of the Reconstruction of Polish Culture), Grażyna Żurkowska – Post-dualistic Philosophy of Man. An Introduction to the Philosophy of Zdzisław Cackowski, Leonid S. Karmazinow – Identity of Being and Creation as a Starting Point of Philosophical Doctrine of Henryk Kamieński, Wladimir A. Bobkow, Ilja J. Lewiasz – The Logic of Global Realism, Tatiana P. Korotkaja – Social Ideal in Modern Religious Consciousness, Elena Serdjuk – The Change in the Religiousness of the Ukrainians under Conditions of Globalization, TRANSLATIONS: Klemens Hankiewicz – An Outline of the Slav Philosophym, BOOK REVIEWS, NOTES: Katarzyna M. Cwynar – Democracy in Theory and in Practice, Ryszard Wójtowicz – The Faces of European Liberalism, Anna Chęćka-Gotkowicz – The Philosophy of Music above Divisions, Halina Rarot – The History of the Ethics of Dialogue, Diana Bilińska – The Common Good of the Citizens as the Highest Priority of the State, Milan Toman – On one Initiative of a Creative Development of Slovak and Polish Philosophical Reflection, POLEMICAL ARTICLES, POLEMICS: Polemic around Being: Daniel Sobota – On the Track of the Subject of Einanology. An Outline and Critical Remarks on Andrzej L. Zachariasz’s Conception of Being, Andrzej L. Zachariasz – Remarks on Being. A Polemical Riposte to Daniel Sobota, REFLECTIONS: Jadwiga Mizińska – Tabloids – the Language of Mass Culture, PRESENTATIONS, INTERVIEWS: Professor Józef Bańka Talks on His Philosophizing, FROM THE ARCHIVES OF PHILOSOPHERS AND SCHOLARS: Andrzej Nowicki – Notes on Leszek Kołakowski from Andrzej Nowicki’s Archive, REPORTS AND ANNOUNCEMENTS. CHRONICLE OF EVENTS: Włodzimierz Zięba – The Festival of Philosophy, 2nd Edition. Philosophy. Reflection – Review – Critique (7–12 IX 2009), MAN AND HIS WORK: Wojciech Słomski – Ryszard Kapuściński as Philosopher, MEMORABILIA: Krzysztof Bochenek – Recollections of Profesor Mieczysław A. Krąpiec OP (1921–2008), Do Autorów, До Aвторів, K Autorom, Instructions for Authors.     Cодержание: Spis treści, Table of Contents, СТАТЬИ, ПУБЛИКАЦИИ: Анджей Л. Захариаш – Тезис о конце философии, границе его обоснованности и вопрос о будущем философии, Павел Неродка – Немодны ли сегодня системы? Этика простого мышления и рецентивизм, Марек Босак – Реализм и антиреализм в польской философской мысли ХХ века, Лешек Гавор – Философская программа варшавского позитивизма Юлиана Охоровича и концепция научной этики, Томаш Мруз – Попытка Юлиана Курцa примирения философии истории Цешковского с христианской интерпретацией Платона, Ян Зоухар – Томаш Г. Масарик и Ян Паточка о кризисе современного человека, Яцек Бречко – Освобождение поляка от польской формы (программа Гомбровича по перестройке польской культуры), Гражина Журковская – Постдуалистическая философия человека. Введение в философию Здислава Цацковского, Леонид С. Кармазинов – Тождество бытия и творчества как исходный пункт философского учения Хенрика Каменьского, Владимир А. Бобков, Илья Я. Левяш – Логика глобального реализма, Татьяна П. Короткая – Социальный идеал в современном религиозном сознании, Елена Сердюк – Изменение традиционной религиозности Украинцев в условиях глобализации, ПЕРЕВОДЫ: Клеменс Ханкевич – Очерк славянской философии, СТАТЬИ-РЕЦЕНЗИИ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ: Kataжына М. Цвынар – Демократия в теории и практике, Ришард Войтович – Облик европейского либерализма, Анна Хецкая-Готкович – Философия музыки превыше разделения, Галина Рарот – История этики диалога, Диана Билинская – Общее благо граждан – высшая цель государства, Милан Томан – Об одной инициативе творческого развития словaцкой и польской философской рефлексии, ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПОЛЕМИКИ: Полемика вокруг существования: Даниэль Собота – На путях исследования эинанологии. Очерк концепции Анджея Л. Захариаша о существовании и её критика, Анджей Л. Захариаш – Вокруг существования. Полемический ответ Даниэлю Соботе, РАЗДУМИЯ: Ядвига Мизинская – Таблоиды – язык массовой культуры, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИНТЕРВЬЮ: О своем философствовании говорит профессор Юзеф Банька, ИЗ АРХИВОВ ФИЛОСОФОВ И УЧЁНЫХ: Анджей Новицкий – Записки из архива Андрея Новицкого о Лешеке Колаковском, ОТЧЕТЫ И СООБЩЕНИЯ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ: Влодзимеж Земба – Фестиваль Философии, издание 2. Философия. Раздумья – обзор – критика (7–12 IX 2009), ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО: Войцех Сломски – Ришард Капустински как философ, ВОСПОМИНАНИЯ: Кшиштоф Бохенек – Воспоминания о Профессоре Мечиславе А. Крампце ОП (1921–2008), Do Autorów, До Aвторів, K Autorom, Instructions for Authors.

Skip to content