[wcas-search-form]

28.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Społeczne skutki migracji zarobkowych na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia, wyd. 2

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wstęp

Rozdział I

Zjawisko migracji w świetle opracowań naukowych i źródeł prawa

1.1. Migracje i ich rodzaje

1.2. Inne pojęcia związane z migracjami

1.3. Skala i konsekwencje zjawiska migracji

1.3.1. Migracje powrotne

1.3.2. Pozytywne i negatywne strony migracji zagranicznych

1.4. Regulacje prawne umożliwiające migracje

1.4.1. Akty prawne i instytucje umożliwiające migracje ludności na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

1.4.2. Współczesne regulacje prawne imigracji i emigracji

1.5. Polska polityka migracyjna

Rozdział II

Migrujący obywatele Galicji i powojennego polskiego Podkarpacia

2.1. Historia migracji na ziemiach polskich – rys historyczny

2.2. Sytuacja demograficzno-gospodarcza na terenach dawnej Galicji i współczesnego Podkarpacia

2.3. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego

2.4. Historia regionu i jego rozwój – XX w.

2.5. Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze Podkarpacia

2.6. Podkarpacie w kręgu migracji

2.7. Perspektywy i rozwój regionu

Rozdział III

Założenia badań doświadczeń migracyjnych w opinii społecznej mieszkańców Podkarpacia

3.1. Przedmiot badań a problemy i hipotezy badawcze pracy

3.2. Metoda i techniki badań – charakterystyka narzędzi badawczych

3.3. Dobór próby i realizacja badań sondażowych

3.4. Fernand Braudel w koncepcji „długiego trwania” oraz podstawy teorii ugruntowanej

Rozdział IV

Opinie mieszkańców Podkarpacia o uwarunkowaniach i społecznych skutkach migracji – wyniki badań własnych

4.1. Opinie migrantów

4.1.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna migrantów objętych badaniem

4.1.2. Praca na emigracji

4.1.3. Deklarowana więź z krajem i rodziną osób migrujących

4.1.4. Życie towarzyskie i kulturalne na emigracji

4.2. Opinie studentów dotyczące zjawiska migracji

4.2.1. Charakterystyka ankietowanej grupy studentów

4.2.2. Przyczyny i skutki emigracji zarobkowej

4.2.3. Plany młodzieży studenckiej z Podkarpacia dotyczące emigracji

4.3. Analiza obrazu migracji w wypowiedziach studentów studiów niestacjonarnych

Wnioski i zakończenie

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte

Artykuły

Źródła prawa

Dokumenty elektroniczne

Aneks

Kwestionariusz ankiety dla wyjeżdżających

Kwestionariusz ankiety dla studenta

Wybrane prace dotyczące migracji – recenzje

Wykaz rysunków, tabel i wykresów

Streszczenie

Summary

Skip to content