[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Społeczne skutki migracji zarobkowych na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Zjawisko migracji w świetle opracowań naukowych i źródeł prawa
1.1. Migracje i ich rodzaje
1.2. Inne pojęcia związane z migracjami
1.3. Skala i konsekwencje zjawiska migracji
1.3.1. Migracje powrotne
1.3.2. Pozytywne i negatywne strony migracji zagranicznych
1.4. Regulacje prawne umożliwiające migracje
1.4.1. Akty prawne i instytucje umożliwiające migracje ludności na ziemiach polskich na przestrzeni wieków
1.4.2. Współczesne regulacje prawne imigracji i emigracji
1.5. Polska polityka migracyjna
Rozdział II. Migrujący obywatele Galicji i powojennego polskiego Podkarpacia
2.1. Historia migracji na ziemiach polskich – rys historyczny
2.2. Sytuacja demograficzno-gospodarcza na terenach dawnej Galicji i współczesnego Podkarpacia
2.3. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego
2.4. Historia regionu i jego rozwój – XX w.
2.5. Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze Podkarpacia
2.6. Podkarpacie w kręgu migracji
2.7. Perspektywy i rozwój regionu
Rozdział III. Założenia badań doświadczeń migracyjnych w opinii społecznej mieszkańców Podkarpacia
3.1. Przedmiot badań a problemy i hipotezy badawcze pracy
3.2. Metoda i techniki badań – charakterystyka narzędzi badawczych
3.3. Dobór próby i realizacja badań sondażowych
3.4. Fernand Braudel w koncepcji „długiego trwania” oraz podstawy teorii ugruntowanej
Rozdział IV. Opinie mieszkańców Podkarpacia o uwarunkowaniach i społecznych skutkach migracji – wyniki badań własnych
4.1. Opinie migrantów
4.1.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna migrantów objętych badaniem
4.1.2. Praca na emigracji
4.1.3. Deklarowana więź z krajem i rodziną osób migrujących
4.1.4. Życie towarzyskie i kulturalne na emigracji
4.2. Opinie studentów dotyczące zjawiska migracji
4.2.1. Charakterystyka ankietowanej grupy studentów
4.2.2. Przyczyny i skutki emigracji zarobkowej
4.2.3. Plany młodzieży studenckiej z Podkarpacia dotyczące emigracji
4.3. Analiza obrazu migracji w wypowiedziach studentów studiów niestacjonarnych
Wnioski i zakończenie
Bibliografia
Wydawnictwa zwarte
Artykuły
Źródła prawa
Dokumenty elektroniczne
Aneks
Kwestionariusz ankiety dla wyjeżdżających
Kwestionariusz ankiety dla studenta
Wybrane prace dotyczące migracji – recenzje
Wykaz rysunków, tabel i wykresów
Streszczenie
Summary

Skip to content