[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii. Skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Rozdział 1. Koncepcja pracy Wprowadzenie

1.1. Temat podjętej pracy
1.2. Uzasadnienie wyboru tematu
1.3. Doniosłość poznawcza
1.4. Doniosłość praktyczna
1.5. Eksplikacja podstawowych pojęć
1.5.1. Narkomania
1.5.2. środki psychoaktywne
1.5.3. Społeczno-kulturowe uwarunkowania
1.5.4. Młodzież – charakterystyka socjologiczna
1.6. Przegląd literatury
1.6.1. Stan dotychczasowej wiedzy
1.6.2. Problematyka dotychczas nieeksplorowana w badaniach
1.6.3. Wykorzystane źródła
Rozdział 2. Interpretacja zjawiska narkomanii: wybrane koncepcje teoretyczne Wprowadzenie
2.1. Koncepcje teoretyczne
2.1.1. Teoria anomii w ujęciu Emile’a Durkheima i Roberta K. Mertona
2.1.2. Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego oraz integracyjny model zachowania przestępczego Marca LeBlanca
2.1.3. Teoria zróżnicowanych możliwości Richarda Clowarda i Lloyda Ohlina
2.1.4. Teoria interakcji rodzinnych Judith S. Brook
2.1.5. Teoria „substancji torujących drogę” Denise B. Kandel
2.1.6. Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury
2.1.7. Perspektywa postmodernistyczna
2.2. Postawy i ich kreowanie Podsumowanie
Rozdział 3. Eskalacja zjawiska narkomanii Wprowadzenie
3.1. Nowe populacje zażywających narkotyki
3.1.1. Służby mundurowe
3.1.2. Kierowcy
3.1.3. Przedstawiciele świata biznesu
3.1.4. Celebryci
3.1.5. Sportowcy
3.1.6. środowisko medyczne
3.1.7. Osadzeni w zakładach karnych
3.1.8. Terroryści
3.2. Nowe środki odurzające
3.2.1. Narkotyki projektowane – „dopalacze”
3.2.2. Egzotyczne rośliny odurzające
3.2.3. Leki o potencjale psychoaktywnym dostępne bez recepty
3.2.4. Narkotyki hybrydowe
3.2.5. Narkotyki nietypowe
3.3. środki psychoaktywne w kulturze masowej
3.3.1. Treści pronarkotykowe w czasopismach
3.3.2. W literaturze
3.3.3. W kinematografii
3.3.4. Szkodliwe czasopisma o narkotykach
3.3.5. Scena muzyczna i Internet
3.4. środki psychoaktywne w subkulturach Podsumowanie
CZĘŚĆ METODOLOGICZNA
Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań własnych

4.1. Cel i zakres badań
4.2. Operacjonalizacja pojęć występujących w problemach badawczych
4.3. Problemy i hipotezy badawcze
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.4.1. Badania ilościowe
4.4.2. Badania jakościowe
4.4.3. Analiza danych zastanych
4.5. Dobór próby badawczej
4.5.1. Założona wielkość próby w badaniach ilościowych
4.5.2. Operat losowania i procedura losowania
4.5.3. Dobór próby do badań jakościowych
4.6. Organizacja i teren badań
4.6.1. Teren objęty badaniami
4.6.2. Organizacja badań ilościowych
4.6.3. Organizacja badań jakościowych
CZĘŚĆ EMPIRYCZNA
Rozdział 5. Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii: analiza danych zastanych Wprowadzenie
5.1. Zażywanie narkotyków na świecie
5.2. Rozmiary i uwarunkowania zażywania narkotyków w Europie
5.3. Zażywanie narkotyków w Polsce
5.4. Zażywanie narkotyków w województwie podkarpackim Podsumowanie
Rozdział 6. Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii: analiza danych jakościowych Wprowadzenie
6.1. Charakterystyka osób badanych
6.2. Charakterystyka rodziny pierwotnej badanych (rodziny pochodzenia)
6.3. Inicjacja narkotykowa
6.4. środowisko osób zażywających
6.5. Preferowany styl muzyczny i afiliacje z subkulturami
6.6. Stan wiedzy respondentów o pronarkotykowych treściach kultury popularnej
6.7. Zasoby edukacyjno-zawodowe badanych i plany na przyszłość
6.8. Omówienie wyników badań jakościowych Podsumowanie rozdziału
Rozdział 7. Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii: analiza danych ilościowych
7.1. Charakterystyka badanej próby
7.2. Omówienie wyników badań empirycznych
7.2.1. Czynniki środowiskowe a stosunek do narkotyków oraz ich zażywanie
A. Zażywanie narkotyków w wyodrębnionych warstwach
B. Wpływy rówieśnicze
C. Sekwencyjność zażywania środków o potencjale psychoaktywnym
7.2.2. środowisko szkolne a stosunek do narkotyków oraz ich zażywanie
A. Profil szkoły a zażywanie narkotyków
B. Relacje interpersonalne w klasie
C. Zaangażowanie w edukację: oceny
D. Zaangażowanie w edukację: udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych
E. Zaangażowanie w edukację: planowanie dalszej nauki
F. Zaangażowanie w edukację: absencja w szkole
7.2.3. środowisko rodzinne a zażywanie narkotyków
A. Miejsce zamieszkania respondentów w trakcie nauki
B. Dorastanie w rodzinie niepełnej
C. Rodzice pracujący poza granicami kraju
D. Samopoczucie w domu
E. Rozmowy z rodzicami
7.2.4. Cechy demograficzne a zażywanie narkotyków
A. Różnice w zażywaniu narkotyków ze względu na płeć
B. Wiek respondentów
C. Miejsce zamieszkania respondentów a zażywanie narkotyków
7.2.5. Czynniki ekonomiczne a zażywanie narkotyków
A. Wielkość kieszonkowego a zażywanie narkotyków
B. Wskazywany status ekonomiczny rodziny a zażywanie narkotyków
7.2.6. Czynniki kulturowe a zażywanie narkotyków
A. Zaangażowanie religijne a zażywanie narkotyków
B. Hierarchia wartości a zażywanie narkotyków
7.2.7. Styl życia a zażywanie narkotyków
A. Spędzanie czasu wolnego a zażywanie narkotyków
B. Zaangażowanie w działalność kulturalną
C. Przynależność do organizacji formalnych
D. Uczestnictwo w dyskotekach
7.2.8. Kultura popularna a zażywanie narkotyków
A. Preferowane gatunki muzyczne
B. Uczestnictwo w masowych imprezach muzycznych
C. Czas spędzany w Internecie
7.2.9. Wskazywane przez młodzież przyczyny zażywania narkotyków Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, tabel i wykresów
Aneks

Skip to content