[wcas-search-form]

11.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wprowadzenie

Rozdział I. Pamięć werbalna jako problem badawczy
Problematyka badawcza
Organizacja i przebieg badań

Rozdział II. Pamięć w literaturze psychologicznej i psycholingwistycznej
2.1. Psychologiczne podstawy procesów pamięciowych
2.2. Fizjologiczne podstawy pamięci
2.3. Przyswajanie leksyki w świetle koncepcji psycholingwistycznych i glottodydaktycznych
2.4. Psychologiczne modele pamięci
2.4.1. Modele asocjacyjne i sieciowe
2.4.2. Modele poznawcze (wielomagazynowe)

Rozdział III. Teoretyczne podstawy przyswajania leksyki języka obcego
3.1. Czynniki wpływające na efektywność zapamiętywania
3.1.1 Ogólne prawidłowości zapamiętywania w nauczaniu języka obcego
3.1.2. Neurolingwistyczne podstawy przyswajania języka obcego
3.2. Związek zapamiętywania z doświadczeniem jednostki. Schematy, ramy
3.3. Strategie uczenia się
3.4. Metapamięć. Strategie pamięciowe
3.5. Analiza wybranych strategii/technik pamięciowych
3.6. Lingwistyczne podstawy zapamiętywania leksyki
3.6.1. Pojęcie jednostki leksykalnej, jej rodzaje i wpływ na sposoby zapamiętywania
3.6.2. Słownik umysłowy. Struktura leksykonu
3.6.3. Asocjacje leksykalno-syntaktyczne

Rozdział IV. Metodyka przyswajania leksyki w procesie nauczania języka obcego
4.1. Rola ćwiczeń leksykalnych w nauczaniu języka obcego
4.2. Dobór materiału leksykalnego
4.3. Zasady metodyczne dotyczące procesu przyswajania leksyki obcojęzycznej
4.4. Typologia ćwiczeń ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności przyswajania leksyki
4.4.1. Ćwiczenia ukierunkowane na zwiększanie koncentracji uwagi i pojemności pamięci
I. Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i pamięć wzrokową
II. Ćwiczenia rozwijające pamięć słuchową
4.4.2. Ćwiczenia w zapamiętywaniu materiału leksykalnego
I. Ćwiczenia towarzyszące wprowadzaniu leksyki
A. Ćwiczenia ukierunkowane na zapamiętywanie znaczenia wyrazów i połączeń wyrazowych
B. Ćwiczenia ukierunkowane na zapamiętywanie poprawnej artykulacji
C. Ćwiczenia ukierunkowane na zapamiętywanie poprawnej pisowni
D. Ćwiczenia ukierunkowane na zapamiętywanie poprawności gramatycznej użycia wyrazów
II. Ćwiczenia utrwalające zapamiętywanie słownictwa
A. Ćwiczenia asocjacyjne
B. Ćwiczenia tematyczne
C. Ćwiczenia quasi-komunikacyjne i komunikacyjne

Rozdział V. Eksperymentalna weryfikacja efektywności wybranych ćwiczeń leksykalnych
5.1. Trudności w przyswajaniu obcojęzycznej leksyki i niektóre sposoby ich przezwyciężania
5.1.1. Uwagi ogólne
5.1.2. Analiza ankiety
5.2. Cel eksperymentu i hipotezy badawcze
5.3. Kryteria oceny testów
5.4. Analiza danych empirycznych uzyskanych na podstawie badań przeprowadzonych w grupach eksperymentalnych
5.4.1. Analiza wyników testu 1
5.4.2. Przykładowe ćwiczenia zastosowane po teście 1 w grupach eksperymentalnych
5.4.3. Analiza wyników testu 2
5.4.4. Przykładowe ćwiczenia zastosowane po teście 2 w grupach eksperymentalnych
5.4.5. Ćwiczenia stosowane w celu przezwyciężenia trudności leksykalnych w grupach eksperymentalnych
5.5. Podsumowanie. Ocena efektywności stosowanych ćwiczeń

Zakończenie

Bibliografia

Резюме

Summary

Aneks
Ankieta
Testy
Wyniki badań testowych w ujęciu tabelarycznym

Skip to content