[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sprawa obiektowa nr 1: Kościół. Kościół przemyski w świetle akt rzeszowskiej bezpieki (1944–1989), t. 1, 2

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Recenzowana praca ma charakter syntetyczny. Dokonanie tej syntezy poprzedzone zostało wieloletnią kwerendą materiału źródłowego oraz pracami analitycznymi. Autor uwzględnił w swojej pracy archiwalny materiał źródłowy, pochodzący z sześciu archiwów państwowych i prywatnych oraz inne źródła drukowane lub publikowane. Podstawowe znaczenie dla pracy mają materiały ipeenowskie – one bowiem wyznaczają przedmiot badawczy, tzn. tę sferę działalności kościelnej i religijnej diecezji przemyskiej, która znajdowała się w optyce zainteresowania komunistycznych władz. Z jego zasobów, intelektualnej obróbce poddane zostały akta osobowe osób duchownych i zakonnych, teczki personalne tajnych współpracowników i kandydatów na współpracowników bezpieki, materiały dotyczące zakonów i klasztorów, źródła zawierające informacje przekazywane do MSW przez Wydział IV Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie, teczki parafii, materiały dotyczące Kościoła greckokatolickiego oraz nierzymskokatolickich związków wyznaniowych, chrześcijańskich stowarzyszeń prorządowych oraz inne materiały dotyczące spraw obiektowych i zagadnieniowych. Aby nie zawieść czyichkolwiek oczekiwań, autor podkreśla w sposób nad wyraz dosadny, że „dociekliwość historyka nie ma charakteru lustracyjnego, tylko historyczny, według kryteriów historycznego badania naukowego”. Z tej „obietnicy” złożonej we wstępie, wywiązał z żelazną konsekwencją. W książce nie zabrakło jasnych i zdecydowanie negatywnych ocen, opartych na faktach i na dokumentach. Czytelnik nie odnajdzie tam jednak żadnych personaliów tajnych agentów i współpracowników – ci pozostają anonimowi, skryci za swymi pseudonimami.
Ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski

Spis treści:
Wykaz skrótów
Bibliografia
Wstęp
1. Kościół w Polsce w latach 1944–1989
1.1. Sowietyzacja kraju i terror polityczny
1.2. Kościół katolicki w Polsce pod rządami komunistów
1.2.1. Kościół rzymskokatolicki
1.2.2. Katolickie Kościoły orientalne
1.2.2.1. Kościół greckokatolicki
1.2.2.2. Kościół ormiańskokatolicki
1.2.3. Diecezja przemyska o. ł.
2.  Założenia antykościelnych działań operacyjnych aparatu bezpieczeństwa na terenie diecezji przemyskiej
2.1. Taktyka działania wobec Kościoła katolickiego
2.1.1. Pozyskiwanie kontaktów i współpracowników
2.1.2. Antagonizowanie środowiska kościelnego
2.1.3. Główne obiekty zainteresowania służb bezpieczeństwa
2.1.4. Przeciwdziałania budowom nowych obiektów sakralnych i tworzeniu nowych placówek duszpasterskich
2.2. Taktyka działań wobec wyznań niekatolickich
3. Zwalczanie duchowieństwa
3.1. Działania wobec biskupów przemyskich
3.1.1. Wokół kwestii obsady stanowisk biskupich w Przemyślu
3.1.2. Rozpracowywanie środowiska episkopatu przemyskiego
3.2. „Kler dołowy”
3.2.1. Inwigilacja duchowieństwa
3.2.2. W sieciach bezpieki
4. Między tronem a ołtarzem
4.1. Duchowieństwo wobec wydarzeń politycznych
4.2. Wobec tzw. normalizacji
4.3. Szturm na „przemyską twierdzę”
4.4. Demonstracje życzliwości i uznania dla „postępowych” duchownych
4.5. Wychowanie patriotyczne i budzenie świadomości narodowej i społecznej
4.6. Wspieranie opozycji politycznej
5.  Inwigilacja i dezintegracja działań duszpasterskich
5.1. Obchody millennium Chrztu Polski i orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich
5.2. Wizytacje kanoniczne
5.3. Pielgrzymki
5.4. Katechizacja i kaznodziejstwo
5.5. Duszpasterstwo akademickie
6. „Zabić życie boże w sercach ludzi”
6.1. Infiltracja środowisk laikatu
6.2. Bractwa i kółka różańcowe
6.3. Kola ministranckie i Liturgiczna Służba Ołtarza
6.4. Rady parafialne
6.5. Zespoły artystyczne i chóry parafialne
6.6. Towarzystwo wincentyńskie
6.7. Sodalicja Mariańska
6.8. Instytut „Elianum”
6.9. Walka o krzyże i symbole religijne w szkołach i zakładach pracy
7. Instytucje kościelne
7.1. Kuria biskupia
7.2. Seminarium duchowne i księża studenci
7.2.1. Ewidencjonowanie kandydatów do kapłaństwa
7.2.2. Próby kontrolowania procesu formacyjnego i dydaktycznego
7.2.3. Alumni żołnierze
7.2.4. Przygotowanie alumnów do zderzenia z ateizacją i totalitaryzmem
7.3. Parafie
8. Zakony i zgromadzenia zakonne na terenie diecezji oraz walka z nimi
8.1. Zakony męskie
8.1.1. Księża michalici
8.1.2. Pijarzy
8.1.3. Księża salezjanie
8.1.4. Franciszkanie konwentualni
8.1.5. Księża Misjonarze Saletyni
8.1.6. Ojcowie kapucyni
8.1.7. Ojcowie dominikanie
8.2. Zgromadzenia zakonne żeńskie
8.2.1. Siostry nazaretanki 8.2.2. Siostry sercanki 8.2.3. Siostry klawerianki
8.2.4. Siostry służebniczki dębickie
9. Budownictwo sakralne i kościelne
9.1. Budowa nowych kościołów i kaplic mszalnych
9.2. Odzyskiwanie i adaptacje cerkwi greckokatolickich
9.3. Małe budownictwo sakralne
9.4. „Niewidzialna ręka” niszcząca świątynie
10. Kościół greckokatolicki
10.1. Rozpracowywanie środowisk greckokatolickich
10.2. O pełną wolność Kościoła greckokatolickiego
11. Nierzymskokatolickie związki wyznaniowe na terenie diecezji przemyskiej
11.1. Kościół prawosławny
11.2. Polskokatolicki
11.3. Kościół Zielonoświątkowców
11.4. świadkowie Jehowy i Badacze Pisma świętego
12. Prorządowe ugrupowania chrześcijańskie
12.1. Stowarzyszenie PAX
12.2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne
Zakończenie
Sumary
Wykaz tabel
Indeks osób i nazw geograficznych

Skip to content