[wcas-search-form]

157.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Studia z historii i archeologii architektury. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Zbigniewowi Pianowskiemu w 70. rocznicę urodzin

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Tabula Gratulatoria
Profesor Zbigniew Pianowski, Curriculum vitae (oprac. Paulina Gorazd-Dziuban)
Profesor Zbigniew Pianowski, Ważniejsze publikacje (oprac. Paweł Kocańda)

Artykuły

Grażyna Stojak
Piękno archeologicznego dociekania. Badania i nadzory archeologiczne prowadzone przez prof. Zbigniewa Pianowskiego na zlecenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w latach 1998–2008
The beauty of archaeological inquiry. Research and archaeological supervision conducted by Professor Zbigniew Pianowski on behalf of the Podkarpackie Voivodship Conservator of Monuments in Przemyśl – in the period from 1998 to 2008

Anna Bojęś-Białasik, Dariusz Niemiec, Jacek Poleski
„Starostwo” w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011
The “Starostwo” in the Benedictine Abbey in Tyniec in light of archaeological and architectural research conducted in the years 2010–2011

Bożena Chorąży, Bogusław Chorąży
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie dziedzińca południowego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej w 2017 r.
The results of archaeological research conducted in the area of the southern courtyard of the Sułkowski Dukes’ Castle in Bielsko-Biała in 2017

Janusz Firlet, Paweł Kajfasz
Odkrycia archeologiczne podczas remontu austriackiej bastei zachodniej i przyległego odcinka muru obronnego na Wawelu
Archaeological discoveries during the renovation of Austrian western roundel bastion and contiguous chemise on Wawel Hill

Marek Florek
Średniowieczny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opatowie
Medieval Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Opatów

Jan Frolík, Soňa Dvořáčková Hendrychová
The Church of St Wenceslas in Žabonosy (Kolín District, Central Bohemian Region) in Romanesque and pre-Romanesque times
Kościół św. Wacława w Žabonosech (okr. Kolín, Středočeský kraj) w okresie romańskim i przedromańskim

Waldemar Gliński
Nowe elementy poznawcze królewskiego zamku w Chęcinach w świetle nowych badań archeologicznych i studiów historycznych
New cognitive elements of the royal castle in Chęciny in the light of new archaeological and historical studies

Paweł Kocańda, Paulina Gorazd-Dziuban, Damian Nowak
Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
“Starościński” stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources

Piotr N. Kotowicz, Robert Fedyk
„Skarb” kwartników ruskich z Sanoka-Białej Góry
“Deposit” of Ruthenian groats from Sanok-Biała Góra

Andrzej Kukliński
Nowo odkryte relikty wczesnogotyckiego wału obronnego na Wawelu
Newly discovered relics of the early Gothic bulwark on Wawel Hill

Magdalena Krzemińska
Gotycki kościół św. Piotra w Przemyślu w świetle badań archeologicznych z lat 2015–2017
Gothic church of St. Piotr in Przemyśl after archaeological research from the years 2015–2017

Maciej Małachowicz
Cegła płytowa we Wrocławiu – najnowsze znaleziska w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela
Tile bricks in Wroclaw – the most recent discoveries in cathedral church of st John the Babtist

Tomasz Olszacki
Między wieżami – z nowych badań zamku szydłowskiego
Between towers – from the new archeological excavations of Szydłów castle

Michał Proksa
Fazy budowy murowanego założenia zamkowego na Wzgórzu Zamkowym w Sandomierzu
The stages of the construction of the masonry castle on the Castle Hill in Sandomierz

Joanna Rogóż
Ludzkie szczątki kostne odkryte w latach 2015–2016 przy gotyckim kościele św. Piotra w Przemyślu – wyniki badań antropologicznych
Human bone remains discovered in the years 2015–2016 at the Gothic church of St. Piotr in Przemyśl – the results of anthropological studies

Leszek P. Słupecki
Dwa zwięzłe opisy pogaństwa Słowian i Skandynawów u Prokopiusza z Cezarei
Two concise descriptions of Slavic and Scandinavian paganism in Procopius of Caesarea

Marcin Starzyński
O kosztach budowy domu w Krakowie u schyłku średniowiecza. Rejestr wydatków Jakuba Białego z 1485 r.
About the Costs of Building a House in Krakow at the End of the Middle Ages. A Register of the Expenses of Jakub Biały from 1485

Sabina Stempniak-Kusy
Wyniki prac archeologicznych prowadzonych przy fundamentach i w podziemiach rzymskokatolickiej bazyliki archikatedralnej w Przemyślu (lata 2012–2014, 2016)
The results of the study of the foundations and catacombs of the Roman Catholic cathedral in Przemyśl (excavations 2012–2014, 2016)

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
Przypatrzcie się liliom… O niepoznanej posadzce kościoła św. Jakuba w Toruniu
Consider the lilies… On the unknown floor of the St James’ church in Toruń

Ewa Świechowska
Fakty, mity, interpretacje. Wczesna architektura murowana na ziemiach polskich
Facts, myths, interpretations. Early masonry architecture in Poland

Zygmunt Świechowski
Wczesna architektura na ziemiach polskich a regiony artystyczne cesarstwa Niemiec
Early architecture on the polish land and artistic regions of the Holy Roman Empire of the German Nation

Joanna Trąbska, Andrzej Pelc, Wojciech Szajna, Barbara Trybalska
Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu, ul. Katedralna
Archeometric studies of the white cubes from the floor of st. Peter church in Przemyśl, Katedralna Street

Joanna Trąbska, Magdalena Krzemińska, Barbara Trybalska, Adam Gaweł
Badania archeometryczne zapraw z kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu, ul. Katedralna
Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl, Katedralna Street

Tomasz Węcławowicz
Ostrów Lednicki: Kto, kiedy i dlaczego kazał potynkować mury na czerwono?
Ostrów Lednicki: Who, When and Why Ordered to Plaster the Walls Red?

Marcin Wiewióra, Bogusz Wasik
Świat na pograniczu. Początki państwa krzyżackiego w świetle najnowszych badań
World on the Edge. The beginnings of the Teutonic state in the light of the latest research

Maria Zielińska
Budowle gotyckie na wzgórzu zamkowym w Sanoku
The Gothic architecture on the castle hill in Sanok

Emil Zaitz, Michał Zaitz
Skarb małopolskich grzywien żelaznych z ul. Kanoniczej 13 w Krakowie
Axe-like grzywnas treasure from building no. 13 at Kanonicza Street in Kraków

Skip to content