[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

System ochrony praw człowieka w RP

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Celem tego opracowania jest przedstawienie środków ochrony praw człowieka w zwartej formule, z najbardziej kluczowymi problemami w tym zakresie, z wykorzystaniem orzecznictwa TK, SN czy NSA. Wielość współcześnie obowiązujących praw człowieka skłania do wzmocnienia środków ich ochrony. System środków ochrony praw człowieka nie ma charakteru zamkniętego, chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich współpracuje z Rzecznikiem Ubezpieczonych. (…) Ranking problemów, które stanowią największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela, jest uzasadnieniem dla ukazania się tej pozycji książkowej w naszym kraju. ze wstępu     SPIS TREŚCI   WSTĘP   ROZDZIAŁ I PRAWA CZŁOWIEKA – ZARYS OGÓLNY 1. Geneza praw człowieka 2. Pojęcie oraz generacje praw człowieka 3. Godność człowieka 4. Zasada wolności, równości i sprawiedliwości 5. Klasyfikacja praw człowieka 6. Wertykalne i horyzontalne obowiązywanie praw człowieka 7. Ograniczanie praw i wolności   ROZDZIAŁ II PRAWO DO SĄDU 1. Prawo do sądu w regulacjach międzynarodowych 2. Prawo do sądu w Konstytucji z 1997 r. 2.1. Podmiot prawa do sądu 2.2. Komponenty prawa do sądu 2.3. Pojęcie sprawy 2.4. Ograniczenia prawa do sądu   ROZDZIAŁ III INSTYTUCJA ODPOWIEDZIAŁNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTWA 1. Ogólna charakterystyka i zakres regulacji 2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności odszkodowawczej państwa   3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności odszkodowawczej państwa 3.1. Normatywne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa 4. Kodeksowe warianty wyrządzenia szkody przez władzę publiczną 4.1. Wyrządzenie szkody przez wydanie niezgodnego z prawem aktu nor­ma­tyw­nego 4.2. Wyrządzenie szkody przez niewydanie aktu normatywnego 4.3. Wyrządzenie szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia sądowego lub prawomocnej decyzji administracyjnej 4.4. Wyrządzenie szkody przez niewydanie orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej 4.5. Wyrządzenie szkody przez zgodne z prawem wykonywanie władzy pu­blicz­nej   ROZDZIAŁ IV SKARGA KONSTYTUCYJNA 1. Geneza i definicja skargi konstytucyjnej 2. Elementy skargi konstytucyjnej 2.1. Materialne przesłanki wniesienia skargi konstytucyjnej 2.2. Formalne przesłanki do wniesienia skargi konstytucyjnej   ROZDZIAŁ V PYTANIE PRAWNE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 1. Przesłanka podmiotowa pytania prawnego 1.1. Pojęcie „sądu” 1.2. Pojęcie sprawy w art. 193 Konstytucji 1.3. Problem kompetencji sądu z wniesieniem pytania prawnego 2. Przesłanka przedmiotowa pytania prawnego 3. Funkcjonalna przesłanka pytania prawnego 4. Procedura wystąpienia i rozstrzygania o pytaniu prawnym 5. Pytanie prawne a skarga konstytucyjna   ROZDZIAŁ VI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I RZECZNIK PRAW DZIECKA 1. Geneza i istota instytucji ombudsmana oraz ekspansja w świecie 2. Podstawy prawne funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich 3. Kompetencje i środki działania Rzecznika Praw Obywatelskich 4. Kierunki działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce 5. Rzecznik Praw Dziecka oraz zakres i formy jego działalności ROZDZIAŁ VII SKARGA INDYWIDUALNA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA 1. Uwagi ogólne 2. Organizacja i funkcjonowanie Trybunału 2.1. Status sędziego ETPC 2.2. Sędziowie ad hoc 2.3. Skład Trybunału 3. Skarga indywidualna 3.1. Podmiotowy zakres skargi indywidualnej 3.2. Warunki wniesienia i dopuszczalności skargi indywidualnej 3.2.1. Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych 3.2.2. Termin do wniesienia skargi 3.2.3. Kryterium znaczącego uszczerbku 4. Roszczenie o tzw. słuszne zadośćuczynienie 5. Polubowne załatwienie sprawy oraz jednostronna deklaracja 6. Wyroki pilotażowe 7. Obowiązek państw wykonania orzeczeń ETPC oraz monitorowanie egzekucji wyroków przez Komitet Ministrów 8. Wyrok ETPC a zasada stabilności orzeczeń sądów krajowych   BIBLIOGRAFIA INFORMACJA O AUTORACH

Skip to content