[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści: Wprowadzenie, DAWNE I WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EDUKACYJNE: Zbigniew Kwieciński – Szkoła dla zmiany społecznej – warunki konieczne, Zofia Szymanek – Od szkoły w środowisku do szkoły środowiskowej. Inspiracje myśli Floriana Znanieckiego w kontekście aktualnych dylematów edukacyjnych, Zbigniew Chodkowski – Aktualność dylematów szkoły w koncepcji Floriana Znanieckiego, Maria Kocór – Edukacja katalizatorem rozwoju społecznego – założenia a rzeczywistość, Krystyna Barłóg – Misja szkoły w ujęciu Floriana Zna­nieckiego a wyzwania edukacji współ­czesnej, Barbara Lulek – Szkoła środowiskowa – postulaty a rzeczywistość, Ryszard Pęczkowski – Nauczanie w klasach łączonych – uwag kilka, Olga Zamecka-Zalas – Nauczyciel edukacji elementarnej wobec wyzwań edukacyjnych jutra, Justyna Miko-Giedyk – Nierówne szanse edukacyjne uczniów wiejskich i próby ich przez­wyciężenia przez nauczycieli, Agnieszka Uberman – Rozwijanie kompetencji językowych dla cywilizacji przyszłości, Edyta Sadowska – Rola rodzinnego środowiska wychowawczego w funkcjonowaniu ucznia we współczesnej przestrzeni edukacyjnej, Ewa Tłuczek-Tadla – Socjalizacja obywatelska młodzieży a jej „deficyt obywatelstwa” – kontekst szkolny i pozaszkolny, SZKOŁA W DOśWIADCZENIACH STUDENTÓW I ROKU UAM (2005/06) – PIERWSZEGO ROCZNIKA REFORMY EDUKACJI. ZARYS BADAŃ I FRAGMENTY WYNIKÓW: Maria Dudzikowa – Uwagi wstępne i kilka założeń teoretyczno-metodologicznych, Renata Wawrzyniak-Beszterda – Omówienie metodologii badań pierwszej fali, Ewa Bochno, Ireneusz Bochno – Wizerunek własnej szkoły podstawowej w doświadczeniach studentów I roku UAM (2005/06), Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla – Wizerunek własnego gimnazjum stu­den­tów I roku UAM (2005/06), Karina Knasiecka-Falbierska – Wizerunek własnego liceum studentów I roku UAM (2005/06), Mateusz Marciniak – Porównanie wizerunków własnych szkół studentów I roku UAM (2005/06) w odniesieniu do trzech szczebli kształcenia, Bibliografia do części II, WYCHOWANIE DO TWÓRCZOśCI: Adam Horbowski – Koncepcja wychowania dla przyszłości Floriana Znanieckiego elementem strategii pedagogiki kultury, Krzysztof Rejman – Diagnoza kryzysu kultury w twórczości Floriana Znanieckiego, Marta Uberman, Anaksjomatyzacja i hiperaksjomatyzacja w edukacji plastycznej dziecka, Mirosław Dymon – Subiektywizm i obiektywizm wartości we współczesnej edukacji mu­zycznej, Róża Herdzik – Warunki i bariery twórczej edukacji, AKSJOLOGICZNY KONTEKST EDUKACJI W SZKOŁACH RÓŻNEGO POZIOMU: Elżbieta Magierska – Rozważania na temat wartości w kontekście inspiracji Floriana Znanieckiego, Urszula Gruca-Miąsik – Odpowiedzialność systemu edukacyjnego za kwestię moralności młodzieży, Monika Parchomiuk – Moralność i wychowanie moralne w ocenie młodzieży studiującej, Stanisława Byra – Indywidualizm czy kolektywizm? Preferencje wartości studiującej młodzieży, Beata Szabała – Udział wartości w kształtowaniu identyfikacji zawodowej u młodzieży aka­demickiej, Zdzisław Kazanowski – Uznawanie autorytetów a struktura roli zawodowej w przekonaniach studentów pedagogiki, Alicja Olszak – Postawy allocentryczne i egocentryczne studentów pedagogiki, Beata Romanek – Nowa aksjologia w języku młodego pokolenia, Beata Kunat, Katarzyna Szorc – System wartości młodych Polaków – analiza porównawcza na przestrzeni dekady, Łukasz Kalisz – Uczciwy obywatel – celem wychowania moralnego w koncepcji peda­go­gicznej ks. Jana Bosko, Jolanta Lenart – Wychowanie do wolności wyboru jako zadanie współczesnej szkoły, WYZWANIA I EFEKTY EDUKACJI SPECJALNEJ: Janusz Kirenko – Niepełnosprawni wobec niepełnosprawności, Elżbieta Maria Minczakiewicz – Pedagogika specjalna jako obszar poszukiwań i źródło edukacyjnych doświadczeń w kreowaniu przyszłości młodzieży niepełnosprawnej. Implikacje dla praktyki, Danuta Apanel – Szanse edukacyjne i życiowe dziecka niepełnosprawnego w Polsce na tle uwarunkowań europejskich – zarys problemu, Beata Gumienny – Kształtowanie kompetencji społecznych niepełnosprawnych inte­lektu­al­nie wychowanków domów dziecka celem przeciw­działania marginalizacji, Aleksandra Mach, Alicja Ungeheuer-Gołąb – Percepcja literatury przez dziecko a praca z tekstem poetyckim w grupie dzieci niewidomych, Alicja Kubik – Potrzeby edukacyjne dzieci ryzyka dysleksji – teoria a praktyka szkolna, Sławomira Pusz – Funkcjonowanie piąto- i szóstoklasistów z dysleksją w roli ucznia, EDUKACJA W TROSCE O HARMONIJNY ROZWÓJ CZŁOWIEKA: Lidia Perenc – Współczesna szkoła jako miejsce promocji zdrowia, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk – Edukacja przeciw wykluczeniu – idea ucznia two­rzącego wiedzę, Ilona Urych – Teraźniejszość i przyszłość – konteksty edukacji humanistycznej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, Magdalena Mazur, Jadwiga Wilk, Edyta Zygmunt, Bogusław Berdel – Młodzi nie szanują zdrowia. Plotka czy prawda? (Komunikat  z pracy koła naukowego Vita Activa), Notki o autorach.

Skip to content