[wcas-search-form]

11.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży (na podstawie badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   Rozdział 1. Seksualność młodzieży 1.1. Aktywność seksualna jako przejaw rozwoju psychoseksualnego 1.2. Rola rodziny w kształtowaniu się seksualności 1.3. Grupa rówieśnicza jako środowisko socjalizacji seksualnej 1.4. środki masowego przekazu a rozwój seksualności   Rozdział 2. Determinanty ryzykownych zachowań seksualnych dzieci i młodzieży 2.1. Wczesna inicjacja seksualna 2.2. świadczenie usług seksualnych przez dzieci i młodzież 2.3. Przemoc seksualna wśród dzieci i młodzieży (ofiary i sprawcy)   Rozdział 3. Założenia metodologiczne badań własnych 3.1. Przedmiot i cele badań, problemy badawcze, zmienne i wskaźniki 3.2. Metoda, technika i narzędzie badań, sposób analizy zebranego materiału 3.3. Charakterystyka próby badawczej i terenu badań 3.4. Organizacja i przebieg badań   Rozdział 4. Doświadczenia socjalizacyjne a zachowania seksualne wychowanków OHP 4.1. Czynniki socjodemograficzne a zachowania seksualne wychowanków OHP 4.1.1. Płeć 4.1.2. Typ szkoły 4.1.3. Miejsce stałego zamieszkania 4.1.4. Zaangażowanie religijne 4.2. Uwarunkowania rodzinne a zachowania seksualne wychowanków OHP 4.2.1. Typ związku rodziców 4.2.2. Osoby zamieszkujące z wychowankiem 4.2.3. Liczba rodzeństwa 4.2.4. Kolejność urodzenia się wychowanka w rodzinie 4.2.5. Styl kierowania wychowawczego w rodzinie 4.2.6. Poczucie wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców 4.3. Symptomy niedostosowania społecznego a zachowania seksualne wychowanków OHP 4.3.1. Symptomy niedostosowania społecznego związane z nagannym pełnieniem roli ucznia 4.3.2. Symptomy niedostosowania społecznego związane z kradzieżami 4.3.3. Symptomy niedostosowania społecznego związane z używaniem środków psychoaktywnych 4.3.3.1. Używanie narkotyków 4.3.3.2. Wiek inicjacji narkotykowej 4.3.3.3. Częstotliwość spożywania alkoholu 4.3.3.4. Wiek inicjacji alkoholowej 4.3.3.5. Zagrożenie uzależnieniem alkoholowym 4.3.4. Karalność sądowa 4.3.5 Kumulacja symptomów niedostosowania społecznego 4.4. Wnioski z badań, rekomendacje do pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej   Zakończenie   Bibliografia   Spis tabel   Aneks

Skip to content