[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Tajemnica bankowa a prawo do prywatności w prawie polskim

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wykaz skrótów, Wprowadzenie, ROZDZIAŁ I Geneza, ewolucja oraz charakter prawny tajemnicy bankowej 1. Geneza instytucji tajemnicy bankowej 2. Geneza tajemnicy bankowej na ziemiach polskich 2.1. Tajemnica bankowa w okresie powojennym 2.2. Charakter prawny tajemnicy bankowej 2.3. Podstawy prawne ochrony informacji stanowiących tajemnicę bankową w aktualnym stanie prawnym 3. Relacja tajemnicy bankowej i wybranych tajemnic prawnie chronionych 3.1. Pojęcie tajemnicy 3.2. Tajemnica bankowa a tajemnica zawodowa 3.3. Tajemnica bankowa a tajemnica finansowa 3.4. Tajemnica bankowa a tajemnica przedsiębiorstwa 4. Podsumowanie ROZDZIAŁ II Tajemnica bankowa w obowiązującym prawie polskim 1. Istota tajemnicy bankowej 2. Zakres podmiotowy tajemnicy bankowej 3. Zakres przedmiotowy tajemnicy bankowej 4. Zakres czasowy obowiązywania tajemnicy bankowej 5. Pełnomocnictwo w kontekście tajemnicy bankowej 6. Outsourcing czynności bankowych 6.1. Pojęcie outsourcingu 6.2. Podstawy prawne outsourcingu czynności bankowych 6.3. Umowa o outsourcing 6.4. Tryb powierzania danych 6.5. Obowiązek informacyjny i odpowiedzialność za szkodę 7. Podsumowanie, ROZDZIAŁ III Ujawnienie, uchylenie i sankcje za naruszenie tajemnicy bankowej 1. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej ex lege, 2. Tryby uchylenia tajemnicy bankowej 2.1. Uchylenie tajemnicy zawodowej na podstawie art. 180 § 1 Kodeksu po-stępowania karnego, 2.2. Ujawnienie tajemnicy bankowej ex lege (art. 105 PrBank) 2.3. Uchylenie tajemnicy bankowej na podstawie art. 106b PrBank 3. Sankcje za nieprzestrzeganie tajemnicy bankowej 3.1. Odpowiedzialność prawno-karna 3.2. Odpowiedzialność prawno-cywilna 3.3. Odpowiedzialność na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1781) 4. Podsumowanie, ROZDZIAŁ IV Tajemnica bankowa a prawo do prywatności w innych porządkach prawnych oraz polskiej praktyce stosowania prawa 1. Doktrynalna i orzecznicza ewolucja prawa do prywatności 1.1. Francja 1.2. Niemcy 1.3. Wielka Brytania 1.4. Stany Zjednoczone 1.5. Systemy ponadnarodowe 2. Prawo do prywatności w polskiej doktrynie prawa 3. Prawo do prywatności w orzecznictwie sądów 4. Tajemnica bankowa a nowe technologie 5. Podsumowanie Wnioski, Summary, Źródła i literatura

Skip to content