[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w II Rzeczypospolitej (1918–1939)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
WSTĘP
I. TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” NA ZIEMIACH POLSKICH PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ, W CZASIE JEJ TRWANIA I W POLSCE W PIERWSZYCH LATACH PO JEJ WYZWOLENIU (1918–1921)
1.1. Powstanie i rozwój ruchu sokolego na ziemiach polskich w latach 1867-1914
1.2. „Sokół” w czasie I wojny światowej
1.3. Udział sokolstwa w głównych wydarzeniach okresu kształtowania się polskich granic
II. POWSTANIE I ROZWÓJ ZWIĄZKU TOWARZYSTW GIMNASTYCZNYCH „SOKÓŁ” W POLSCE (ZTG„S”) W LATACH 1920–1939
2.1. Proces zjednoczenia sokolstwa polskiego, utworzenie ZTG„S”, jego program i naczelne władze
2.2. Nowy podział terytorialny i rozwój organizacyjny ZTG„S”
2.3. Baza lokalowa i infrastruktura sportowo-rekreacyjna
III. SPOŁECZNO-POLITYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RUCHU SOKOLEGO W II RZECZYPOSPOLITEJ
3.1. Struktura społeczna członków towarzystwa
3.2. Związki „Sokoła” z Kościołem katolickim
3.3. Kontakty stowarzyszeń sokolich z organizacjami społecznymi, społecznościami lokalnymi i mniejszościami narodowymi
3.4. Oblicze polityczne sokolstwa i relacje na linii Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”– państwo
IV. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA
4.1. Sport sokoli i lustracje techniczne
4.2. Zloty sokole
4.3. Sport kwalifikowany, udział w Mistrzostwach Polski oraz zawodach organizowanych przez związki sportowe i inne kluby
4.4. Sokolstwo na międzynarodowej arenie sportowej
4.5. Wycieczki turystyczne i obozownictwo
4.6. Kształcenie kadr instruktorskich i kursy organizowane w „Sokole”
V. PRACA NA NIWIE KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I PATRIOTYCZNEJ
5.1. Działalność kulturalna, edukacyjno-wychowawcza i patriotyczna
5.2. Sokole przysposobienie wojskowe
VI. POZOSTAŁE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ SOKOLICH
6.1. Działania na niwie gospodarczo-finansowej
6.2. Aktywność wydawnicza sokolstwa II Rzeczypospolitej
6.3. Akcje społeczno-humanitarne
6.4. Kontakty z polonijnym środowiskiem sokolim, Związkiem Sokolstwa Słowiańskiego (ZSS) i Międzynarodową Federacją Gimnastyczną (FIG)
ZAKOŃCZENIE
ANEKS
WYKAZ WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH DRUKOWANYCH,OPRACOWAŃ I ARTYKUŁÓW
WYKAZ TABEL
WYKAZ FOTOGRAFII
INDEKS NAZWISK
INDEKS MIEJSCOWOśCI
WYKAZ SKRÓTÓW
SUMMARY
ZUSAMMENFASSUNG

Skip to content