[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Zbigniew Rykiel – Przedmowa

Część I. TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA A TOŻSAMOśĆ TERYTORIALNA:

Zbigniew Rykiel – Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze (Kultura a przestrzeń społeczna, Tożsamość społeczna a tożsamość terytorialna, Etniczność a terytorialność, Natężenie tożsamości terytorialnej, Wymiary tożsamości terytorialnej, Transkulturowość a transgraniczność, Symbolika i mitologizacja terytorialności, Terytorialność a wspólnoty nieterytorialne, Zakończenie)

Agnieszka Trąbka – Konstruowanie tożsamości terytorialnej w ponowoczesności  (Wstęp, Tożsamość lokalna a terytorialna, Reterytorializacja tożsamości, Tożsamość terytorialna migrantów, Tożsamość transnarodowa?, Uwagi końcowe)

Marta Juza – Miejsce zamieszkania a proces konstruowania tożsamości w interakcjach internetowych (Wstęp, Proces konstruowania tożsamości w interakcjach internetowych, Internet w życiu codziennym ludzi, Miejsce zamieszkania użytkownika a jego tożsamość, Podsumowanie),

Część II. TOŻSAMOśĆ NARODOWA:  

Nelly Bekus-Gonczarowa – Rola czynników geopolitycznych w określeniu tożsamości białoruskiej między Wschodem a Zachodem (Wstęp, Białoruś jako część Wschodu, Białoruś jako Europa, Białoruś „pomiędzy”, Zakończenie),

Zbigniew Rykiel – Od tożsamości terytorialnej do stygmatu: rozważania o Serbołużyczanach (Kontekst teoretyczny, Łużyce jako pogranicze, Nacjonalizmy i odrodzenie narodowe, Liczebność Serbołużyczan jako kwestia metodologiczna, Niepowodzenie procesu narodotwórczego, Asymilacja, Centralizacja państwa, Uprzemysłowienie socjalistyczne, Łużyce a zjednoczenie Niemiec, Praktyka administracyjna w państwie prawnym, Ostateczne rozwiązanie?, Kwestia łużycka w Polsce, Zakończenie),

Daria Łucka – Naród i społeczność lokalna w koncepcji komunitariańskiej  (Wprowadzenie, Podstawowe założenia komunitaryzmu, Komunitariańska koncepcja narodu, Kulturowe rozumienie narodu, Przeciw konserwatyzmowi – zbyt silne rozumienie narodu, Przeciw liberalizmowi – zbyt słabe rozumienie narodu, Naród w hierarchii wspólnot, Komunitariańska koncepcja wspólnoty lokalnej, Rozumienie wspólnoty lokalnej, Więzi społeczne, Wspólnoty moralne, Znaczenie instytucji, Rozwiązania urbanistyczne, Podsumowanie),

Część III. TOŻSAMOśĆ REGIONALNA NA PODKARPACIU:

Marian Malikowski, Magdalena Pokrzywa – Ruchliwość przestrzenna a tożsamość terytorialna – na przykładzie wybranych kategorii mieszkańców województwa podkarpackiego (Uwagi wstępne, Charakterystyka badania, Ruchliwość przestrzenna, Tożsamość społeczna, Tożsamość terytorialna, Podsumowanie)

Krzysztof Malicki – Pamięć zbiorowa jako element tożsamości regionalnej na przykładzie regionu podkarpackiego (Uwagi wstępne, Pamięć i tożsamość – uwagi definicyjne, Regionalna pamięć zbiorowa, Tworzywo pamięci i tożsamości regionalnej, Wnioski końcowe),

Elżbieta Kulczycka – Tożsamości regionalne w Polsce i Hiszpanii  (Tożsamość, Region, regionalizm i tożsamość regionalna, Identyfikacje regionalne w Polsce i Hiszpanii, Badanie tożsamości regionalnej na Podkarpaciu i w Andaluzji, Uwagi końcowe),

Część IV. TOŻSAMOŚCI LOKALNE:

Wiesław Wątroba – Współczesne lęki metropolitariusza  (Lęk przed negatywnymi skutkami globalizacji i metropolizacji, Lęk przed ponowoczesną formą wykluczenia, Lęk przed inwazją inności i nieprzewidywalnym obcym, Lęk przed zaawansowaną marginalizacją, Lęk przed ponowoczesnymi zagrożeniami mieszkańców miast, Lęk przed niekompletnością etniczną, Lęk przed odczuwaniem strachu),

Hubert Kawalec – Wpływ kampanii promocyjnej miasta na tożsamość terytorialną jego mieszkańców (Budowa strategii marketingowej, Kampania wizerunkowa Rzeszowa, Kampanie promocyjne miasta w opinii jego mieszkańców, Wnioski),

Łukasz Jurkowlaniec – Tożsamość lokalna w budowie: od oswajania do wytwarzania przestrzeni lokalnej (Uwagi wstępne, Tożsamość lokalna a przestrzeń społeczna, Od oswajania do wytwarzania przestrzeni, Uwagi końcowe),

Magdalena Kwiecińska – Współczesna tożsamość potomków drobnej szlachty w okolicach Sambora (Rys historyczny, Tożsamość stanowa, Struktura społeczna wsi, Tożsamość lokalna na początku XXI wieku),

Część V. ZAKOŃCZENIE:

Zbigniew Rykiel – Socjologia a teoria geografii, Informacja o autorach.

Skip to content