[wcas-search-form]

39.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   CZĘŚĆ I URBANONIMIA – PRZEDMIOT BADAŃ, TERMINOLOGIA, METODOLOGIA   I.1. Rzeszów dawniej i dziś 1.1. Nazwa miasta 1.2. Dzieje osady 1.2.1. Okres prehistoryczny 1.2.2. Początki osady i miasta 1.2.3. Rzeszów w okresie zaborów 1.2.4. Miasto po odzyskaniu niepodległości 1.2.5. Okres II wojny światowej 1.2.6. Czasy powojenne (PRL) 1.2.7. Współczesność (po 1989 r.) 1.3. Rozwój terytorialny miasta 1.4. Stosunki etniczne i wyznaniowe I.2. Przedmiot i zakres badań 2.1. Subsystemy systemu onimicznego. terminologia 2.2. Urbanonimia – zakres pojęcia 2.3. Pogranicza nazewnictwa miejskiego: urbanonimia a chrematonimia 2.4. Typologia nazewnictwa miejskiego 2.5. Przedmiot badań w tym opracowaniu 2.6. Problemy z pisownią urbanonimów I.3. Wyznaczniki proprialności leksemów w dokumentach archiwalnych 3.1. Uwagi wstępne 3.2. Znaczenie leksykalne 3.3. Ortografia 3.4. Wyznaczniki tekstowe 3.5. (Nie)stałość określenia w odniesieniu do danego obiektu (dublety nazewnicze) 3.6. Stabilność nazwy (nazwy wariantywne) 3.7. Częstotliwość użycia danej jednostki w odniesieniu do konkretnego obiektu 3.8. Analogie strukturalne (zbieżność formalna z innymi urbanonimami) 3.9. Trwałość nazwy a stopień proprializacji 3.10. Jednodesygnatowość 3.11. Podsumowanie CZĘŚĆ II NAZEWNICTWO RZESZOWA – HISTORIA, MOTYWACJA, EWOLUCJA. ANALIZA DIACHRONICZNA   II.0. Założenia metodologiczne II.1. Nazwy obiektów komunikacyjnych 1.1. Semantyka rzeszowskich plateonimów 1.1.1. Uwagi wstępne 1.1.2. Nazewnictwo ulic sprzed 1841 r. 1.1.3. Nazewnictwo ulic w okresie 1841–1899 1.1.4. Nazewnictwo ulic w okresie 1899–1945 1.1.5. Nazewnictwo ulic w latach 1946–1989 1.1.6. Nazewnictwo ulic po 1989 r. 1.1.7. Ewolucja typów motywacyjnych 1.1.8. Kształt formalny nazw ulic 1.2. Nazwy rond, mostów i wiaduktów 1.2.1. Ronda 1.2.2. Mosty i wiadukty 1.3. Nazwy przystanków i dworców PKS i PKP 1.4. Nazwy przystanków komunikacji miejskiej 1.4.1. Rzeszowska komunikacja miejska 1.4.2. Nazwy przystanków – praktyka a zalecenia prawne 1.4.3. Motywacja i budowa nazw przystanków komunikacji miejskiej w Rzeszowie do 2013 r. 1.4.4. Motywacja i budowa nazw przystanków komunikacji miejskiej w Rzeszowie od 2013 r. 1.4.5. Postulaty i uwagi 1.5. Podsumowanie II.2. Ojkonimy 2.1. Przedmiot rozważań 2.2. Nazwy przedmieść 2.3. Nazwy dzielnic 2.4. Nazwy osiedli administracyjnych 2.5. Nieformalne nazwy części miasta 2.6. Osiedla deweloperskie 2.7. Tendencje nazewnicze w ojkonimii II.3. Nazwy obiektów niezamieszkanych (anojkonimy) 3.1. Nazwy niezamieszkanych obiektów terenowych 3.1.1. Kształtowanie się nazewnictwa miejsc niezamieszkanych 3.1.2. Analiza semantyczno-motywacyjna anojkonimów lądowych 3.1.3. Analiza formalna anojkonimów lądowych 3.1.4. Przeobrażenia w nazewnictwie lądowym (tzw. życie nazw) 3.2. Nazwy wodne 3.2.1. Kształtowanie się nazewnictwa obiektów wodnych 3.2.2. Analiza semantyczno-motywacyjna anojkonimów wodnych 3.2.3. Analiza formalna hydronimów 3.2.4. Przeobrażenia w nazewnictwie wodnym (tzw. życie nazw) 3.3. Podsumowanie II.4. Nazwy miejsc sztucznie wydzielonych 4.1. Nazwy placów 4.1.1. Historia formowania się rzeszowskich placów 4.1.2. Motywacja nazw placów 4.1.3. Budowa nazw placów 4.2. Nazwy parków i ogrodów 4.2.1. Historia rzeszowskich zieleńców 4.2.2. Motywacja nazw parków i ogrodów 4.2.3. Budowa nazw parków i ogrodów 4.3. Nazwy cmentarzy 4.3.1. Historia rzeszowskich nekropolii 4.3.2. Motywacja nazw cmentarzy 4.3.3. Kształt językowy nekronimów 4.4. Specyfika nazw miejsc sztucznie wydzielonych II.5. Nazwy ważnych punktów w mieście 5.1. Nazwy posesji 5.1.1. Nazwy domów, willi i folwarków dawniej i współcześnie 5.1.2. Semantyka nazw posesji 5.1.3. Struktura nazw posesji 5.1.4. Ewolucja nazewnictwa posesji 5.2. Nazwy obiektów sakralnych 5.2.1. Historia nazw rzeszowskich obiektów sakralnych 5.2.2. Motywacja i struktura nazw rzeszowskich obiektów sakralnych 5.3. Nazwy pomników i rzeźb miejskich 5.3.1. Pomniki w krajobrazie miasta 5.3.2. Pomniki w Rzeszowie – historia i współczesność 5.3.3. Nazwy pomników w Rzeszowie – motywacja i budowa 5.4. Nazwy obiektów obronnych i wojskowych 5.4.1. Rzeszów jako gród obronny 5.4.2. Nazewnictwo średniowiecznych obiektów obronnych 5.4.3. Nazewnictwo obiektów wojskowych 5.4.4. Forma nazw obiektów obronnych i wojskowych 5.5. Nazwy obiektów gospodarczych 5.5.1. Karczmy miejskie i podmiejskie 5.5.2. Młyny 5.6. Nazwy obiektów sportowych 5.6.1. Rzeszowskie obiekty sportowe – historia 5.6.2. Rzeszowskie obiekty sportowe – analiza nazw 5.7. Podsumowanie CZĘŚĆ III OPOZYCJE SEMANTYCZNO-KULTUROWE W ONIMICZNEJ PRZESTRZENI RZESZOWA III.0. Wprowadzenie III.1. Autoidentyfikacja w przestrzeni miasta. Opozycja SWÓJ – OBCY 1.1. Istota opozycji SWÓJ – OBCY 1.1.1. Kategoria SWÓJ – OBCY 1.1.2. SWÓJ – OBCY w badaniach 1.1.3. Semantyka wyrazów swój – obcy 1.2. SWÓJ – OBCY w przestrzeni onimicznej miasta 1.2.1. Kryterium narodowościowe – kryterium religijne 1.2.2. Kryterium bliskości przestrzennej 1.2.3. Kryterium własności (posesywności) 1.2.4. Kryterium społeczno-psychologiczno-kulturowe 1.3. Językowe wykładniki opozycji SWÓJ – OBCY 1.3.1. Warstwa fonetyczna/graficzna 1.3.2. Warstwa morfologiczna 1.3.3. Warstwa leksykalna 1.4. Podsumowanie III.2. Przestrzeń fizyczna a przestrzeń onimiczna. Opozycja CENTRUM – PERYFERIE 2.1. Istota opozycji CENTRUM – PERYFERIE 2.1.1. Kategoria CENTRUM – PERYFERIE 2.1.2. Semantyka wyrazów centrum – peryferie 2.1.3. CENTRUM – PERYFERIE w badaniach onomastycznych 2.2. CENTRUM – PERYFERIE w przestrzeni onimicznej miasta 2.2.1. Lokalizacja w płaszczyźnie horyzontalnej (przód – tył, blisko – daleko) 2.2.2. Lokalizacja w płaszczyźnie wertykalnej (góra – dół) 2.2.3. Lokalizacja w aspekcie kulturowym (prestiż – brak prestiżu) 2.2.4. Lokalizacja w aspekcie socjokulturowym („wiejskość” – „miejskość”) 2.3. Językowe wykładniki opozycji CENTRUM – PERYFERIE 2.4. Podsumowanie III.3. Czas a przestrzeń onimiczna. Opozycja STARY – NOWY 3.1. Istota opozycji STARY – NOWY 3.1.1. Kategoria STARY – NOWY 3.1.2. Semantyka wyrazów stary – nowy 3.1.3. STARY – NOWY w badaniach onomastycznych 3.2. STARY – NOWY w przestrzeni onimicznej miasta 3.2.1. Nazwy z członami stary i nowy 3.2.2. Inne wykładniki leksykalne 3.2.3. Wykładniki językowe (gramatyczne) opozycji STARY – NOWY 3.3. Podsumowanie Zakończenie Bibliografia Indeks nazw Wykaz skrótów i symboli Wykaz tabel, wykresów i zdjęć

Skip to content