[wcas-search-form]

29.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   ROZDZIAŁ 1. Założenia badawcze 1.1. Problematyka badawcza 1.2. Cel i hipotezy 1.3. Metodyka i przedmiot badań   ROZDZIAŁ 2. Kapitał kreatywny w teorii nauk ekonomicznych 2.1. Identyfikacja i istota kreatywności 2.2. Kreatywność jako podstawa działań przedsiębiorczych i tworzenia innowacji 2.3. Miejsce kreatywności w teorii „twórczej destrukcji” J.A. Schumpetera 2.4. Istota teorii klasy kreatywnej R. Floridy 2.5. Zakres przedmiotowy kapitału kreatywnego   ROZDZIAŁ 3. Pojęcie rozwoju w lokalnej przestrzeni terytorialnej z uwzględnieniem wymiaru gospodarczego i społecznego 3.1. Założenia rozwoju regionalnego i lokalnego 3.2. Lokalizacja jako wyznacznik rozwoju regionalnego 3.3. Teorie wzrostu i rozwoju 3.3.1. Przesłanki teorii wzrostu i rozwoju od góry 3.3.2. Znaczenie teorii wzrostu i rozwoju od dołu i mezoteorii 3.4. Uwarunkowania rozwoju lokalnego   ROZDZIAŁ 4. Identyfikacja działań lokalnych wpływających na rozwój kapitału kreatywnego 4.1. Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki rozwoju lokalnego 4.2. Specyfika polityki rozwoju gospodarczego 4.3. Glokalizacja jako wynik procesów lokalizacji i globalizacji 4.4. Gmina jako lokalny system kreatywności rozwoju społeczno-gospodarczego 4.5. Podział i charakterystyka wybranych czynników determinujących występowanie kapitału kreatywnego   ROZDZIAŁ 5. Potencjał lokalny Podkarpacia w zakresie rozwoju kapitału kreatywnego 5.1. Podkarpacie jako terytorium ukierunkowane na rozwój   5.2. Urzędy gmin jako miejsce do rozwoju kreatywności 5.2.1. Składowe kreatywności 5.2.2. Czynniki sprzyjające kreatywności na stanowisku pracy 5.2.3. Kreatywność w rozwiązywaniu problemów i barier w urzędach gmin 5.3. Przedsiębiorczość i innowacyjność w podkarpackich przedsiębiorstwach jako środowisko dla kreatywności 5.4. Oddziaływanie infrastruktury kultury na rozwój lokalny 5.5. Determinanty i ograniczenia rozwoju lokalnego w opinii administracji i mieszkańców   ROZDZIAŁ 6. Ocena gmin województwa podkarpackiego według zmodyfikowanych zmiennych opisujących kategorie „3T” 6.1. Dobór wskaźników do analizy i charakterystyki gmin Podkarpacia ze względu na kategorię talentu, technologii, tolerancji i infrastruktury kultury 6.2. Zagregowana ocena gmin Podkarpacia w układzie przyjętych zmiennych 6.3. Potencjał gmin do aktywizacji kapitału kreatywnego 6.4. Znaczenie zmiennych opisujących kategorie „3T” w opinii respondentów 6.5. Typologia gmin na podstawie ocen zmiennych opisujących kategorie „3T” przez respondentów   ROZDZIAŁ 7. Kierunki rozwoju kapitału kreatywnego w gminach i ich związek z determinantami rozwoju 7.1. Wpływ uwarunkowań na rozwój kapitału kreatywnego 7.2. Nowe czynniki aktywizujące kapitał kreatywny 7.3. Związki ocen czynników z lokalizacją i oceną rozwoju lokalnego 7.4. Budowa koncepcyjnego modelu rozwoju kapitału kreatywnego na poziomie lokalnym 7.5. Komparatywna konfrontacja wyników badań własnych i obcych w aspekcie uwarunkowań rozwoju kapitału kreatywnego   Podsumowanie i wnioski   Bibliografia   Aneks   Summary   Wykaz tabel, rysunków, wykresów, map Wykaz tabel Wykaz rysunków Wykaz wykresów Wykaz map

Skip to content