[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym z uwzględnieniem klastrów rolno-spożywczych (na przykładzie województwa podkarpackiego)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 20

SPIS TREŚCI   Wstęp   Uzasadnienie tematu Cel, przedmiot i zakres badań oraz hipotezy badawcze Materiały źródłowe i główne metody badań A. Metodyka badań dyspersji przestrzennej stopnia zaawansowania związków integracyjnych w województwie podkarpackim B. Metodyka badań terytorialnego zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego C. Metodyka badań producentów rolnych prowadzących produkcję towarową na obszarze województwa podkarpackiego D. Metodyka badań podmiotów sfery przetwórstwa spożywczego prowadzących działalność na obszarze województwa podkarpackiego E. Zakres i metodyka badań inicjatyw klastrowych oraz podmiotów-uczestników struktur klastrowych   Rozdział I Procesy oraz formy integracji w gospodarce żywnościowej 1.1. Charakterystyczne cechy rynku rolnego i żywnościowego 1.2. Idea powiązań integracyjnych 1.3. Motywy rozwoju więzi integracyjnych w gospodarce rynkowej 1.4. Klasyfikacja związków integracyjnych 1.5. Zestawienie wybranych form integracji pionowej i poziomej 1.6. Przykłady wsparcia rozwoju relacji integracyjnych w wybranych krajach UE   Rozdział II Studium koncepcji innowacyjnych powiązań integracyjnych 2.1. Innowacje w procesach integracyjnych 2.2. Zarys idei oraz genezy pojęcia struktur klastrowych 2.3. Klastry a inicjatywy klastrowe – aspekty porównawcze 2.4. Formy prawne kreowania inicjatyw i struktur klastrowych 2.5. Korzyści i zalety funkcjonowania struktur innowacyjnych 2.6. Ograniczenia i zagrożenia płynące z funkcjonowania klastrów   Rozdział III Stan zaawansowania powiązań integracyjnych w województwie podkarpackim oraz ich uwarunkowania 3.1. Główne elementy struktury organizacyjnej produkcji rolniczej w województwie podkarpackim 3.2. Kwantyfikacja i analiza związków pomiędzy rolnictwem a przemysłem spożywczym 3.3. Charakterystyka potencjału produkcyjnego jednostek przemysłu spożywczego 3.4. Otoczenie instytucjonalne   Rozdział IV Zróżnicowanie przestrzenne stopnia zaawansowania związków integracyjnych rolnictwa z przetwórstwem w województwie podkarpackim 4.1. Analiza przestrzennej dyspersji stopnia zaawansowania więzi integracyjnych 4.2. Determinanty terytorialnego zróżnicowania powiązań integracyjnych 4.3. Ewaluacja i kwantyfikacja wpływu wybranych czynników na dyspersję przestrzenną i poziom zaawansowania związków integracyjnych 4.4. Taksonomiczna analiza terytorialnego zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa woje-wództwa podkarpackiego na tle kraju 4.5. Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej, zasiewów i użytków rolnych w woje-wództwie podkarpackim na poziomie powiatów   Rozdział V Możliwości rozwoju i zależności między ekspansją powiązań integracyjnych a wybranymi charakterystykami podmiotów 5.1. Strategiczne czynniki rozwoju powiązań integracyjnych w świetle badań producentów rolnych 5.2. Kluczowe determinanty ekspansji związków integracyjnych w świetle badań właścicieli firm przetwórczych 5.3. Zależności między stanem zaawansowania więzi integracyjnych a wybranymi charakterystykami producentów rolnych 5.4. Powiązania między stopniem zaawansowania więzi integracyjnych a wybranymi zmiennymi opisującymi podmioty przetwórcze   Rozdział VI Główne czynniki rozwoju struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym 6.1. Przesłanki i ekonomiczne uzasadnienie powstawania klastrów 6.2. Procesy rozwoju i fazy cyklu życia struktur klastrowych 6.3. Determinanty ekonomiczne ekspansji klastrów 6.3.1. Uwarunkowania podażowe 6.3.2. Czynniki popytowe 6.3.3. Uwarunkowania strukturalne 6.4. Czynniki instytucjonalne warunkujące rozwój struktur klastrowych 6.4.1. Instytucje towarzyszące rozwojowi klastrów 6.4.2. Polityka wsparcia struktur klastrowych 6.4.3. Możliwości rozwoju inicjatyw klastrowych w sektorze rolno-żywnościowym   Rozdział VII Stan i determinanty rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie podkarpackim w opinii producentów rolnych i przedstawicieli firm przetwórczych 7.1. Przegląd funkcjonujących inicjatyw klastrowych 7.2. Czynniki kształtujące rozwój powiązań integracyjnych w opinii producentów rolnych 7.3. Determinanty i możliwości rozwoju struktur integracyjnych według opinii przedstawicieli firm przetwórczych 7.4. Korelacje między ekspansją struktur klastrowych a wybranymi charakterystykami producentów rolnych 7.5. Zależności między rozwojem klastrów a wybranymi zmiennymi opisującymi podmioty przetwórcze   Rozdział VIII Diagnoza uwarunkowań, ograniczenia i perspektywy ekspansji struktur klastrowych w województwie podkarpackim 8.1. Ocena stanu i możliwości rozwoju inicjatyw klastrowych a specyfika branży rolno-spożywczej 8.2. Uwarunkowania i ograniczenia rozwoju klastrów w opinii przedstawicieli instytucji zarządzających strukturami klastrowymi 8.3. Czynniki wpływające na rozwój oraz bariery ekspansji struktur klastrowych według opinii przedsiębiorców-uczestników inicjatywy klastrowej 8.4. Powiązania między rozwojem klastrów a wybranymi charakterystykami podmiotów-członków inicjatywy klastrowej 8.5. Rekomendacje, prognoza i kierunki rozwoju województwa podkarpackiego z uwzględnieniem klastrów Podsumowanie i wnioski Bibliografia Spis tabel Spis rysunków Aneks

Skip to content