[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Uwarunkowania wsparcia osób z chorobą Alzheimera

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   ROZDZIAŁ I Medyczne i społeczne aspekty choroby Alzheimera 1.1. Choroba Alzheimera. Pojęcie, etapy, objawy, cechy charakterys­tyczne 1.2. Możliwości leczenia i rehabilitacji osób chorych na chorobę Alz­heimera 1.3. Pomoc chorym na chorobę Alzheimera i ich opiekunom – aspekt organizacyjny 1.4. Podstawy rozwoju możliwości wsparcia w świetle Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich oraz Polskiego Planu Alzheimerowskiego   ROZDZIAŁ II Wiedza o chorobie Alzheimera oraz koszty ponoszone przez chorych i ich opiekunów w świetle badań organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Alzheimerowskich 2.1. Organizacja badań i charakterystyka badanej populacji 2.2. Wiedza o chorobie Alzheimera 2.3. Koszty ponoszone przez chorych i ich opiekunów 2.4. Wnioski z badań   ROZDZIAŁ III Wiedza o chorobie Alzheimera w świetle badań studentów kie­runku praca socjalna Uniwersytetu Rzeszowskiego 3.1. Organizacja badań i charakterystyka badanej populacji .   3.2. Wiedza o chorobie Alzheimera 3.3. Koszty ponoszone przez chorych i ich opiekunów 3.4. Działania służące zwiększeniu wiedzy oraz zaangażowaniu w pomoc osobom chorym na chorobę Alzheimera 3.5. Wnioski z badań   ROZDZIAŁ IV Działalność Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jako przykład efektywnego wsparcia cho­rych i ich rodzin 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Geneza powstania, struktura organizacyjna, źródła finansowania oraz formy działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 4.3. Obszary współpracy z partnerami 4.4. Powody poszukiwania wsparcia w Podkarpackim Stowarzysze­niu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz formy pomocy, na jakie może liczyć chory i członkowie jego rodziny 4.5. Organizacja działań na rzecz chorych na alzheimera i ich rodzin przez kadrę Stowarzyszenia – doskonalenie i nowe inicjatywy 4.6. Działania Stowarzyszenia na rzecz zwiększania poziomu świa­domości społeczeństwa oraz elit władzy lokalnej i centralnej o chorobie Alzheimera   Rekomendacje I.  Działanie w zakresie wspierania chorych i ich opiekunów II. Współpraca z instytucjami publicznymi i pozarządowymi oraz wolontariuszami         III. Działania wpływające na wzrost świadomości społeczeństwa o problemach związanych z chorobą Alzheimera   Bibliografia   Spis wykresów i tabel   Spis fotografii   Aneks   Kwestionariusz ankiety badań wśród studentów kierunku praca socjalna             Scenariusz wywiadu z uczestnikami grupy wsparcia w Podkarpackim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera   Scenariusz wywiadu z Zarządem Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Skip to content