[wcas-search-form]

34.65 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Uznanie w prawie międzynarodowym

1.1. Pojęcie uznania międzynarodowego
1.2. Próby kodyfikacji instytucji uznania międzynarodowego
1.3. Pojęcia państwa i uznania państwa
Rozdział 2. Uznanie państwa
2.1. Powstanie państwa i warunki jego uznania
2.2. Charakter prawny uznania (teoria konstytutywna i deklaratoryjna)
2.3. Dobrowolny czy obowiązkowy charakter aktu uznania
Rozdział 3. Rodzaje i formy uznania państwa
3.1. Formy uznania państwa
3.2. Uznanie de iure i de facto
3.3. Skutki prawne uznania i nieuznania państwa
Rozdział 4. Uznanie państwa przez organizację międzynarodową
4.1. Praktyka uznawania państw w Organizacji Narodów Zjednoczonych
4.2. Uznawanie państw przez międzynarodowe organizacje europejskie
4.2.1. Uznanie państw powstałych po rozpadzie ZSRR
4.2.2. Uznanie państw powstałych po rozpadzie Jugosławii
4.3. Uznawanie państw przez wybrane pozaeuropejskie regionalne organizacje międzynaro­dowe
4.3.1. Uznanie państwa w praktyce Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej
4.3.2. Uznanie państwa w praktyce Organizacji Państw Amerykańskich Rozdział
5. Praktyka uznawania w różnych sytuacjach
5.1. Uznanie państwa powstałego w wyniku secesji
5.2. Status prawnomiędzynarodowy podmiotów nieuznawanych
5.3. Wybrane przypadki uznania i nieuznania za państwo
5.3.1. Palestyna
5.3.2. Krym
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych

Skip to content