[wcas-search-form]

19.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka, t. 1

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści:   Wprowadzenie   Dariusz Białoszewski, Artur Białoszewski, Joanna Gotlib Koszty leczenia skutków upadków u osób w wieku podeszłym (Treatment Costs of Falls in Elderly People) Ludmiła Brega, Igor Grygus Stosowanie współczesnych technologii przedporodowej korekcji przy nieprawidłowych i miednicowych położeniach płodu (The use of modern technology for prenatal correction and pelvic abnormal fetal positions) Magdalena Burek, Joanna Jędrzejek Wiedza rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego na temat procesu i stosowanych form rehabilitacji (The knowledge of parents and carers of children with central nervous system dysfunction about the process and forms of rehabilitation) Janusz Cwanek, Anna Ciećkiewicz Czy każdy cementowy sztuczny staw biodrowy musi ulec obluzowaniu? (Will every cement artificial hip joint eventually become loose?) Beata Czarnecka, Ryszard Żaba, Agnieszka Lewandowska Celowość leczenia rehabilitacyjnego u pacjenta z rakiem jelita grubego oraz ze zmianami przerzutowymi w wątrobie i płucach – opis przypadku (The desirability of rehabilitation treatment in a patient with colorectal cancer and metastatic disease of the liver and lung – a case report) Ulrich Dockweiler Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR) – ein Paradigmenwechsel in der Rehabilitation (Rehabilitacja medyczno-zawodowa (MBOR) – zmiana paradygmatu w rehabilitacji) (Work-related medical rehabilitation (MBOR) – the change in paradigmin rehabilitation) Igor Grygus Kontrola astmy oskrzelowej na etapie rehabilitacji medycznej (Bronchial asthma control at the medical rehabilitation stage) Renata Horst, Tomasz Maicki, Sylwia Mętel, Rafał Trąbka Terapia N.A.P. ® w leczeniu bolesnego barku (N.A.P. ® therapy for treatment of shoulder pain) Stanisław Kijowski Rehabilitacja okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego na podstawie badania elektromiograficznego (Perinatal rehabilitation of brachial plexus injuries based on the electromyography studies) Jerzy E. Kiwerski Funkcja kończyny górnej chorego z porażeniem czterokończynowym (Hand function of persons with traumatic tetraplegia) Marcin Michalec, Artur Mazur, Remigiusz Niziankiewicz, Teresa Pop Czynniki ryzyka nadwagi i otyłości u osób powyżej 60 roku życia (The risk factors connected with overweight and obesity among people at the age of 60 and above) Adrian Miler Rola koncepcji NDT-Bobath w uszkodzeniach pnia mózgu (The role of the concept of NDT-Bobath in the brain stem damage) Teresa Pop, Jolanta Adamek, Anna Bejster, Lucyna Pikor Czynniki wpływające na ryzyko upadków pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (The risk of falls among the residents of the Old People House) Teresa Pop, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Tymczak, Ireneusz Hałas, Joanna Banaś Skuteczność metody Kinesiology Taping w redukcji obrzęku limfatycznego u kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi (The effectiveness of Kinesiology Taping method in the reduction of lymphoedema among women receiving the postoperative treatment of breast cancer) Teresa Pop, Mariola Pitak The device using biological feedback to re-educate gait in patients with central nervous system diseases (Urządzenie z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego do reedukacji chodu u chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego) Teresa Pop, Magdalena Gierczak, Dorota Kiszka, Dorota Szczygielska Realizacja zasad Polskiej Szkoły Rehabilitacji u osób po przebytym udarze mózgu (The implementation of the rules of the Polish School of Rehabilitation for patients after stroke) Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik, Julia Zbożna-Lichoń Postępowanie usprawniające u osób w podeszłym wieku z zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy pochodzenia przedsionkowego (Health improvement procedure in the elderly with balance disorder and vertigo of vestibular origin) Jerzy Rottermund, Olga Nowotny-Czupryna, Krzysztof Czupryna Rola fizjoterapeuty w ograniczeniu liczby upadków osób w podeszłym wieku (The role of physiotherapist in limiting the numer of falls in advanced age) Ludwika Sadowska, Magdalena Fiołek, Anna Bejster, Łukasz Przygoda Ocena występowania choroby niedokrwiennej serca u mieszkańców domu pomocy społecznej (Assessing the occurrence of the ischaemic heart disease (IHD) among the residents of nursing home) Zbigniew Sawa, Małgorzata Dobko, Remigiusz Niziankiewicz Usprawnianie pacjenta po alloplastyce stawu kolanowego w późnym okresie pooperacyjnym z wykorzystaniem wybranych pomocy rehabilitacyjnych (Patient rehabilitation after total knee arthroplasty in late post-surgical period using selected rehabilitation equipment) Wiesława Siedlecka, Dorota Kiszka, Sławomir Jandziś Choroba niedokrwienna serca – leczenie zachowawcze czy inwazyjne? (Ischaemic heart disease – conservative or invasive treatment?) Peter Takáč, Perla Ondová, Anna Kubincová Assessment and modification of coordination abilities in elderly within the framework of complex rehabilitation (Ocena i modyfikacja zdolności koordynacyjnych u osób w podeszłym wieku w ramach kompleksowej rehabilitacji) Peter Takáč, Anna Kubincová, Adriana Filková Our first clinical experience with robotassisted rehabilitation in central motor disorders (Pierwsze doświadczenia kliniczne z robotem – wspomaganie rehabilitacji w centralnych zaburzeniach ruchowych) Anna Wilmowska-Pietruszyńska Rehabilitacja ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej w ubezpieczeniu społecznym (Rehabilitation with particular account of occupational rehabilitation in social insurance) Ryszard ŻabaCzynność drobnych dróg oddechowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i skoliozą piersiową leczonych w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (Function of small airways in patients with scoliosis treated at the Rehabilitation Systemic Department)

Skip to content