[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Wprowadzenie (Mieczysław J. Król)
1.1. Geneza i koncepcje społeczeństwa informacyjnego
1.2. Istota systemu statystycznej oceny społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej i w Polsce Literatura
Rozdział 2. Stan i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce (Konrad Drozd)
2.1. Dotychczasowe etapy rozwoju społeczeństwa informacyjnego
2.2. Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
2.3. Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
2.4. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach
2.5. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne
2.6. Podsumowanie Literatura
Rozdział 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim w świetle uwarunkowań regionalnych (Colin Hales)
3.1. Charakterystyka województwa 3.2. Strategiczne działania na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego
3.3. Koncepcja oraz źródła finansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim
3.3.1. Rola RPO województwa podkarpackiego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego
3.3.2. Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka” a rozwój społeczeństwa informacyjnego
3.3.3. Program operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej” (PO RPW)
3.4. Kluczowe projekty wspierające rozwój społeczeństwa województwa podkarpackiego
3.4.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) – województwo podkarpackie
3.4.2. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)
3.4.3. Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) Literatura
Rozdział 4. Charakterystyka prowadzonych badań empirycznych (Colin Hales)
4.1. Informacje o badaniu 4.2. Budowa kwestionariusza ankietowego
4.3. Charakterystyka zebranego materiału empirycznego
4.4. Wyposażenie gospodarstw w sprzęt ICT
4.5. Charakterystyka dostępu do Internetu
4.5.1. Dostęp do Internetu a szybkość łączy internetowych
4.5.2. Dostęp do Internetu a miejsce zamieszkania
4.5.3. Dostęp do Internetu a poziom dochodów
4.5.4. Szybkość dostępu do Internetu a miejsce zamieszkania Literatura
Rozdział 5. Wskaźniki złożone w badaniach poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Maria Sarama)
5.1. Społeczeństwo informacyjne – problem definicji
5.2. Wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
5.3. Wskaźniki złożone jako narzędzie badania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego
5.4. Wybrane problemy konstrukcji wskaźników złożonych
5.4.1. Zasady doboru wskaźników cząstkowych do porównań
5.4.2. Wybrane sposoby normalizacji wskaźników cząstkowych
5.4.3. Metody agregacji wskaźników cząstkowych
5.4.4. Syntetyczne (taksonomiczne) mierniki rozwoju Literatura
Rozdział 6. Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiatach województwa podkarpackiego – gospodarstwa domowe i osoby indywidualne (Maria Sarama)
6.1. Wskaźnik gotowości do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym
6.2. Wskaźnik mierzący zakres korzystania z komputerów przez mieszkańców powiatu
6.3. Wskaźnik mierzący zakres korzystania z Internetu przez mieszkańców powiatu
6.4. Wskaźnik mierzący zakres korzystania z e-usług przez mieszkańców powiatu
6.5. Wskaźnik mierzący zakres korzystania z e-administracji przez mieszkańców powiatu
6.6. Różnice występujące między powiatami województwa podkarpackiego w poziomie rozwoju społeczeństwa informacyjnego – gospodarstwa domowe i osoby indywidualne 6.7. Podsumowanie Literatura
Rozdział 7. Wewnątrzregionalne zróżnicowanie gospodarki sektora informacyjnego Podkarpacia (Paweł Szura)
7.1. Założenia i koncepcja badania gospodarki sektora informacyjnego
7.2. Koncepcja sektora informacyjnego „)+”
7.3. Forma prawna jako kryterium kwerendy badawczej
7.4. Normalizacja wskaźników
7.5. Analiza porównawcza CSI powiatów w oparciu o dane z rejestru podmiotów gospodarki narodowej
7.6. Analiza porównawcza CSI powiatów z uwzględnieniem dostępnych danych finansowych
7.7. Syntetyczny wskaźnik rozwoju gospodarki sektora informacyjnego w powiatach Literatura
Rozdział 8. E-administracja w powiatach województwa podkarpackiego (Sławomir Wilk)
8.1. ICT w administracji – podstawowe definicje
8.2. Ocena stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego w powiatach województwa podkarpackiego
8.3. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do kontaktów z administracją publiczną
8.3.1. Korzystanie ze stron internetowych do komunikacji z administracją samorządową i rządową
8.3.2. Korzystanie z poczty elektronicznej do komunikacji z administracją samorządową i rządową
8.3.3. Zakres korzystania z e-usług publicznych przez obywateli
8.4. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
8.5. Wnioski końcowe i zalecenia
Literatura
Zakończenie

Skip to content