[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wiedza i umiejętności warunkiem aktywności twórczej w edukacji muzycznej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Autor rozprawy podjął bardzo cenną pedagogicznie próbę uzasadnienia potrzeby poznawania i przeżywania muzyki oraz ich wzajemnych związków prowadzących do syntezy warunkującej aktywność twórczą w edukacji muzycznej. Na podkreślenie zasługuje swoboda w poruszaniu się po dziedzinie sztuki muzycznej i obserwowanie na jej terenie współczesnych tendencji. Autor prowadzi poprawnie swój wywód interpretacyjny i w wielkim stopniu uwzględnia stan badań w tym zakresie. Biorąc pod uwagę całokształt zalet naukowo-badawczych przygotowanej rozprawy Mirosława Dymona pt. Wiedza i umiejętności warunkiem aktywności twórczej w edukacji muzycznej, oceniam ją pozytywnie i uważam, że powinna się znaleźć w wykazie publikacji akademickich czynnych nauczycieli i pedagogów.   Z recenzji prof. dra hab. Alojzego Suchanka

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Zarys struktury szkolnictwa w Polsce
1.1. Reforma systemu oświaty
1.1.1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego
1.1.2. Ramowe plany nauczania, szkolne programy i wybór podręczników
1.1.3. Edukacja muzyczna w szkołach podstawowych i gimnazjach
1.2. System szkolnictwa artystycznego
1.3. Kształcenie nauczycieli muzyki
1.3.1. Ramowy program kształcenia nauczyciela muzyki
1.4. Zmiany w systemie kształcenia – nowa „Podstawa programowa” z 2009 r.
Rozdział 2. Twórczość – pojęcie i próby definicji
2.1. Filozoficzny i estetyczny wymiar twórczości
2.2. Twórczość w ujęciu psychologicznym
2.2.1. Elitarna i egalitarna koncepcja
2.2.2. Współczesne koncepcje twórczości
2.2.3. Kryteria twórczości
2.3. Twórczość w ujęciu pedagogicznym
Rozdział 3. Wiedza i umiejętności w zakresie muzyki
3.1. „Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów”
3.1.1. Wyniki gimnazjalistów w badaniu PISA w 2009 roku
3.1.2. Podsumowanie programu PISA 2009 i dalsza perspektywa badawcza
3.2. Raporty o stanie wiedzy i umiejętności muzycznych
3.2.1. Reforma z 1999 roku a poziom nauczania muzyki w szkołach
3.2.2. Stan obecny edukacji muzycznej w Polsce – rys ogólny
3.2.3. Wyniki testów wiedzy i umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową
3.3. Standardy edukacji kulturalnej
3.3.1. Szkoła jako instytucja odpowiedzialna za wychowanie estetyczne
Rozdział 4. Aktywność twórcza w muzyce
4.1. Kreatywność w przestrzeni europejskiej
4.2. Aktywność twórcza jako samorealizacja
4.3. Aktywne metody nauczania
4.3.1. Formy (dziedziny) aktywności muzycznej
4.3.2. Aktywne słuchanie muzyki
4.3.3. Aktywność twórcza jako improwizacja
4.3.4. Miejsce improwizacji w kształceniu nauczycieli
Rozdział 5. Założenia metodologiczne pracy
5.1. Problematyka badawcza
5.2. Podstawa teoretyczna i pytania problemowe
5.3. Cel pracy i hipotezy szczegółowe
5.4. Zmienne i wskaźniki badawcze
5.5. Charakterystyka narzędzi badawczych
5.6. Organizacja badań i osoby badane
5.7. Statystyczne metody analizy wyników badań własnych
Rozdział 6. Analiza wyników badań własnych
6.1. Ogólny wynik w teście KANH
6.2. Ogólny wynik heurystyki
6.3. Ogólny wynik algorytmu
6.4. Ogólny wynik nonkonformizmu
6.5. Ogólny wynik konformizmu
6.6. Ogólny wynik osiągnięć muzycznych
6.7. Ogólny wynik wiedzy muzycznej
6.8. Ogólny wynik umiejętności percepcyjnych
Rozdział 7. Refleksje dla pedagogiki muzycznej
Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków, wykresów i schematów
Bibliografia
Summary

Skip to content