[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Monografia pióra dr Agnieszki Magdaleny Zaręby poświęcona problematyce kształtowania wizerunku politycznego jako ważnej składowej marketingu politycznego wpisuje się w jeden z kilku głównych nurtów współczesnej debaty poświęconej funkcjonowaniu życia politycznego. […] Nie ukrywam, iż z dużym zainteresowaniem śledzę współczesną debatę nad rolą i znaczeniem kreowania wizerunku w polityce tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Dlatego z przyjemnością przyjmuję fakt przygotowania monografii, w której analizie poddano kształtowanie wi­zerunku polityka w III RP w warstwie teoretycznej i praktycznej. Książka została w sposób zasadny podzielona na cztery dopełniające się części, tworząc logiczną i wewnętrznie spójną całość. […] Na pochwalę zasługuje fakt, iż w całej rozprawie Autorka panuje nad przekazywaną treścią. Poszczególne rozważania przedstawiane są w sposób klarowny i przejrzysty, niebudzący wątpliwości odnośnie do intencji Autorki. Chcę podkreślić moją bardzo wysoką ocenę rozprawy w warstwie strukturalnej i merytorycznej. Reasumując, należy stwierdzić, iż w recenzowanej monografii przedmiotem refleksji uczyniono zagadnienie ważne, łączące status nauki i wiedzy praktycznej monografia została przygotowana na wysokim poziomie merytorycznym, wnosząc istotny wkład do współczesnych ustaleń naukowych.   Z recenzji prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko  

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I: Wizerunek polityka jako przedmiot marketingu politycznego: Definiowanie wizerunku polityka
Komponenty wizerunku polityka
Kreatorzy wizerunku polityka
Zasady kreowania wizerunku polityka
Rozdział II: Kreacja wizerunku polityka: Typ i kreacja wizerunku polityka
Typ wizerunku „męża stanu”
Typ wizerunku „reformatora”
Typ wizerunku „eksperta”
Rozdział III: Instrumentarium kreowania wizerunku polityka: Narzędzia kreacji wizerunku polityka
Publikacje zwarte,
Publikacje w prasie kolorowej
Spektakle medialne
Reklama polityczna
Rozdział IV: Kompetencje komunikacyjne polityka: Założenia kompetencji komunikacyjnych
Egzemplifikacje ewolucji kompetencji komunikacyjnych polityków
Zakończenie,
Bibliografia,
Wykaz tabel i schematów,
Indeks nazwisk.

Skip to content