[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wokół problematyki państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego. Księga jubileuszowa Profesor Elżbiety Dyni

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Słowo wstępne
Życiorys Profesor Elżbiety Dyni
Wykaz najważniejszych publikacji Profesor Elżbiety Dyni
Jacek Barcik
Czy immunitet państwa w sprawach z zakresu aktów de iure imperii jest nadal nieograniczony? Uwagi na tle dochodzenia przed sądami polskimi roszczeń wobec Niemiec w sprawach o odszkodowania z tytułu zbrodni wojennych
Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar
Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym: uprawnienie czy obowiązek państwa?
Anna Czaplińska, Władysław Czapliński
Fenomen „państwa upadłego” w prawie międzynarodowym
Anna Doliwa-Klepacka, Mateusz H. Ziemblicki
Możliwości wsparcia państw członkowskich w zakresie zarządzania zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej przez Frontex w kontekście współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Elżbieta Feret
Europejski model samorządu terytorialnego i jego wpływ na kształt samorządu terytorialnego w Polsce – zagadnienia wybrane
Tadeusz Gadkowski, Aleksander Gadkowski
Z praktyki uznania państwa – międzynarodowe uznanie Polski 1918–1919
Anna Golonka
Cyberpranie pieniędzy jako przestępstwo „bez granic” – refleksje na tle zasad międzynarodowego prawa karnego i koncepcji jurysdykcji karnej w cyberprzestrzeni
Tadeusz Karol Jasudowicz
Państwo-podmiot wobec godności człowieczej
Danuta Kabat-Rudnicka
Państwo w procesach integracyjnych – od państwa narodowego do państwa członkowskiego
Adriana Kalicka-Mikołajczyk
Podstawy prawne współpracy Unii Europejskiej ze Stolicą Apostolską i Kościołem rzymskokatolickim
Ireneusz C. Kamiński
Kryzys migracyjny i jego odzwierciedlenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw człowieka
Maria Magdalena Kenig-Witkowska
Państwo jako podmiot międzynarodowego zarządzania środowiskiem. Kilka uwag z perspektywy międzynarodowego prawa środowiska
Jakub Kociubiński
Państwo jako uczestnik międzynarodowych stosunków gospodarczych – pułapki subsydiowania
Anna Konert, Piotr Kasprzyk
Wyzwania regulacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym
Dagmara Kornobis-Romanowska
Znaczenie suwerenności w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy w Unii Europejskiej – rozważania na tle art. 1 TUE
Aneta Kowalczyk
Prawo koalicji w regulacjach prawa polskiego na tle aktów prawa międzynarodowego publicznego
Izabela Kraśnicka
Immunitet jurysdykcyjny państwa w świetle orzecznictwa sądów amerykańskich – sprawa Khochinsky przeciwko Polsce
Bartłomiej Krzan
Zaangażowanie państwa w popełnianie zbrodni międzynarodowych
Sabina Kubas, Marek Podraza
Uznanie Sahary Zachodniej w świetle prawa międzynarodowego
Brygida Kuźniak
Dyplomacja w czasie wojny a wartości i zasady prawa międzynarodowego. Garść uwag na przykładzie wojny w Ukrainie
Edyta Lis
Odpowiedzialność międzynarodowa państwa za zbrodnię ludobójstwa w świetle praktyki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Piotr Łaski
Immunitet państwa w świetle prawa międzynarodowego publicznego
Artur Łuszczyński, Marta Golowska
Suwerenność w ujęciu Hugo Grocjusza – analiza i refleksje w kontekście współczesnych wyzwań
Jerzy Menkes, Marcin Menkes
Polityka siły a brak zasad w polityce. USA i alianci versus Węgry („w imieniu” Rosji) – próba sił
Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Państwo Palestyna czy nadal in statu nascendi? Krótki zarys problemu
Jerzy Nikołajew
Obowiązki organów państwowych w zakresie osadzania skazanych niepełnosprawnych fizycznie. Uwagi na tle wyroku ETPC z 12 marca 2013 r. w sprawie Zarzycki przeciwko Polsce (skarga nr 15351/03)
Małgorzata Polkowska
Prawo międzynarodowe transportu i telekomunikacji jako przykład współpracy państw i organizacji
Anna Przyborowska-Klimczak
Udział Czarnogóry w społeczności międzynarodowej – aspekty prawnomiędzynarodowe
Viktoria Serzhanova
Państwa nieuznawane. zarys problematyki
Jacek Skrzydło
O instrumentalnej wykładni prawa. Refleksje na tle wyroku Sądu najwyższego USA w sprawie Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization
Piotr Krzysztof Sowiński
Składowe krajowego i pozakrajowego standardu prawa do pomocy obrońcy. Zagadnienia wybrane
Renata Świrgoń-Skok
Confugium ad ecclesias w prawie rzymskim
Roman Wieruszewski
Czy ochrona praw człowieka zagraża suwerenności państwa?
Krzysztof Wójtowicz
Status sądów polubownych w procedurze rozpatrywania pytań prejudycjalnych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Halina Zięba-Załucka
Wybrane aspekty ochrony rodziny w przepisach konstytucyjnych i międzynarodowych

Skip to content