[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wokół problematyki zaburzeń mowy

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Problematyka zaburzeń mowy od zawsze jest ważna, a publikacja pokazuje, że powinni się nią zająć specjaliści różnych zawodów. Wymiana doświadczeń pomiędzy logopedami, pedagogami, psychologami pozwoli na lepszą organiza­cję pomocy osobom z trudnościami w mówieniu. Dodatkowym atutem książki jest zgromadzenie w niej tekstów zarówno Autorów polskich, jak i słowackich, którzy prezentują metody oraz przekazują wskazówki do pracy terapeutycznej.   prof. zw. dr hab. Anna Rilová

Recenzowaną pozycję oceniam bardzo wysoko, i to zarówno w aspekcie me­rytorycznym, jak i formalnym. Jestem głęboko przekonany, że ze względu na swą wyjątkową wartość powinna ona jak najszybciej ukazać się na rynku wy­dawniczym, gdzie z pewnością spotka się z entuzjastycznym przyjęciem i żywym zainteresowaniem ze strony wielu Czytelników, którzy na co dzień spotykają się w różnej formie z problematyką zaburzeń mowy. Mogą z niej w szczególności skorzystać studenci różnych kierunków, zwłaszcza pedagogiki, pracy socjalnej, resocjalizacji, logopedii itp. Sięgną też po nią z pewnością rodzice, nauczycie­le oraz praktycy różnych specjalności, którzy na co dzień w rozmaitych porad­niach czy zakładach spieszą z fachową pomocą ludziom dotkniętym zaburzenia­mi mowy. Recenzowana pozycja była długo oczekiwana na rynku wydawniczym, dlate­go jej szybkie pojawienie się na nim należy powitać z wielką radością.   ks. prof. zw. dr hab. Marian Wolicki

Spis treści:   Wstęp   Część I. RÓŻNE OBLICZA ZABURZEŃ MOWY Piotr Sobolewski Patofizjologia mowy Natalia Żurecka-Gil Logopedia jako nauka o zaburzeniach mowy ks. Jerzy Zamorski Zaburzenia mowy w przypadkach zakłoceń rozwoju psychoruchowego Helena Orieąčíková Mowa dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Magdalena Fatyga „Trudna sztuka mowienia”, czyli zaburzenia mowy i ich konsekwencje u osob z uszkodzonym słuchem Danuta Grzesiak-Witek Poziom słuchu fonematycznego u osob z afazją semantyczną na podstawie badań Dorota Kołodziej Komunikowanie się z ludźmi starszymi w ramach relacji opiekuńczych i terapeutycznych Slavomír Dolinský Problem komunikacji w rodzinie Piotr T. Nowakowski Przypadki zaburzeń komunikacji językowej towarzyszące członkom grup kultowych Anna Skokanová Wielokulturowe elementy kształcenia uczniow romskich Marzena Kogut Stosunek studentow do osob z zaburzeniami mowy na podstawie badań przeprowadzonych w Wydziałach Zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli   Część II: POMOC OSOBOM Z ZABURZENIAMI MOWY Jagoda Cieszyńska Symultaniczno-sekwencyjna terapia zaburzeń komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym Marta Oravcová Dziecko a profilaktyczna opieka logopedyczna Barbora Kováčová Podnoszenie świadomości integracji w przedszkolach Beáta Akimjaková Kształcenie językowe i komunikacja z dzieckiem Robert Pelewicz, Paweł Witek Podstawy prawne funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce w kontekście pomocy osobom z zaburzeniami mowy Katarzyna Gaczoł Pomoc osobom z zaburzeniami mowy w ujęciu interdyscyplinarnym, ze szczegolnym uwzględnieniem ujęcia pedagogicznego Magdalena Ewa Ruszel Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z zaburzeniami mowy Izabela Antos Wspomaganie rozwoju językowego dzieci z SLI Teresa Zbyrad Formy pomocy niepełnosprawnym intelektualnie z zaburzeniami mowy realizowane w domach pomocy społecznej Tadeusz Sakowicz Specyficzna komunikacja werbalna przestępcow a logoterapia w pracy resocjalizacyjnej Noty o autorach       Contents:   Introduction   Part I. DIFFERENT ASPECTS OF SPEECH DISORDERS Piotr Sobolewski Pathophysiology of speech Natalia Żurecka-Gil Speech therapy – study of speech disorders ks. Jerzy Zamorski Dysphaemia in cases of disturbances of mental and motor development Helena Orieąčíková Speech of a child with mental disability Magdalena Fatyga „The art of speaking” – speech disorders and their consequences in people with hearing impairment Danuta Grzesiak-Witek The level of phonematic hearing of people with semantic aphasia, based on research Dorota Kołodziej Communication with elderly people considering tutelary and therapeutic relations Slavomír Dolinský The problem of communication in the family Piotr T. Nowakowski Cases of language disorders afflicting cult members Anna Skokanová Multicultural elements of education of Romani pupils Marzena Kogut Attitudes of students towards people with speech disorders on the basis of research conducted at the Stalowa Wola Departments of the John Paul II Catholic University in Lublin   Part II. ASSISTANCE TO PEOPLE WITH SPEECH DISORDERS Jagoda Cieszyńska Simultaneous and sequential therapy of linguistic communication disorders of pre-school children Marta Oravcová Child and preventive logopedic care Barbora Kováčová Development of integration avareness in pre-schools Beáta Akimjaková Language education and communication with a child Robert Pelewicz, Paweł Witek Legal grounds of psychological and pedagogical counselling centres in poland in the context of helping people with speech disorders Katarzyna Gaczoł Helping people with speech disorders in terms of interdisciplinary, with particular emphasis on educational approach Magdalena Ewa Ruszel Psychological help to children with speech disorders Izabela Antos Supporting the linguistic development of children with SLI Teresa Zbyrad The form of help handicapped with disorders of speech realized in houses of social help intellectually Tadeusz Sakowicz Verbal communication of prison inmates and the logotherapy in the rehabilitation  Footnotes

Skip to content