[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wolności i prawa człowieka oraz obywatela w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Zagadnienia wybrane

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Wolności i prawa człowieka – wprowadzenie

1.1. Geneza wolności i praw człowieka
1.2. Ponadnarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka
1.3. Generacje praw człowieka
1.4. Podstawowe pojęcia z zakresu wolności i praw człowieka
1.5. Ogólna charakterystyka ujęcia wolności i praw człowieka i obywatela w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
2. Status obywatela i cudzoziemcy
2.1. Przynależność państwowa
2.2. Obywatelstwo
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Obywatelstwo polskie – ewolucja regulacji prawnych
2.2.3. Obywatelstwo polskie – obowiązująca regulacja prawna
2.2.3.1. Nabycie obywatelstwa polskiego
1) z mocy prawa
2) przez nadanie
3) uznanie za obywatela
4) przywrócenie obywatelstwa
2.2.3.2. Utrata obywatelstwa
2.2.3.3. Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
2.2.4. Cudzoziemcy na terytorium RP
2.2.4.1. Uwagi ogólne
2.2.4.2. Status uchodźcy
2.2.4.3. Ochrona uzupełniająca
2.2.4.4. Azyl
2.2.4.5. Przyznanie czasowej ochrony
3. Godność jako źródło wolności i praw człowieka
3.1. Ewolucja koncepcji godności
3.2. Funkcje godności
3.3. Pojęcie godności osobowej
3.4. Pojęcie godności osobowościowej
3.5. Adresat normy zawartej w art. 30 Konstytucji RP
4. Wolność
4.1. Uwagi ogólne i pojęcie wolności
4.2. Rodzaje wolności
5. Równość
5.1. Uwagi ogólne i pojęcie równości
5.2. Rodzaje równości (aspekty równości)
5.3. Zakres przedmiotowy równości
5.4. Zakres podmiotowy równości
5.5. Warunki różnicowania podmiotów
6. Systematyka wolności i praw
7. Ograniczenie wolności i praw
8. Wolność osobista i nietykalność osobista
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Ogólna wolność a wolność osobista i nietykalność osobista
8.3. Zakres przedmiotowy wolności osobistej i nietykalności osobistej
8.4. Zakres podmiotowy wolności osobistej i nietykalności osobistej
8.5. Ograniczenie lub pozbawienie wolności osobistej i nietykalności osobistej
9. Prawo do sądu
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Zakres przedmiotowy prawa do sądu i jego korelacja z art. 77 Konstytucji RP
9.3. Komponenty prawa do sądu
9.4. Pojęcie sprawy
9.5. Zakres podmiotowy prawa do sądu
9.6. Ograniczenia prawa do sądu i instytucja „przedsądu”
10. Prawo do prywatności
10.1. Uwagi ogólne
10.2. Zakres przedmiotowy prawa do prywatności
10.3. Zakres podmiotowy prawa do prywatności
10.4. Ograniczenia prawa do prywatności
11. Wolność słowa
12. Wolność zgromadzeń

12.1. Uwagi ogólne
12.2. Pojęcie wolności zgromadzeń
12.3. Zakres przedmiotowy wolności zgromadzeń
12.4. Zakres podmiotowy wolności zgromadzeń
12.5. Ograniczenia wolności zgromadzeń
13. Prawo wyborcze
13.1. Uwagi ogólne i zakres przedmiotowy prawa wyborczego
13.2. Zakres podmiotowy prawa wyborczego
13.3. Ograniczenia prawa wyborczego
14. Prawo własności, inne prawa majątkowe i prawo dziedziczenia
14.1. Uwagi ogólne
14.2. Rodzaje własności w Konstytucji RP
14.3. Korelacja art. 21 z art. 64 Konstytucji RP
14.4. Zakres przedmiotowy prawa własności, innych praw majątkowych i prawa dziedziczenia
14.5. Zakres podmiotowy prawa własności, innych praw majątkowych i prawa dziedziczenia
14.6. Ograniczania prawa własności, innych praw majątkowych i prawa dziedziczenia
15. Prawo do nauki
15.1. Uwagi ogólne
15.2. Zakres przedmiotowy prawa do nauki w Konstytucji RP
15.3. Zakres podmiotowy prawa do nauki
15.4. Zasady ustrojowe powiązane z prawem do nauki
16. Prawo do czystego środowiska
16.1. Uwagi ogólne
16.2. Zakres przedmiotowy prawa do czystego środowiska
17. Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców
17.1. Uwagi ogólne
17.2. Zakres przedmiotowy ochrony konsumentów, użytkowników i najemców
17.3. Zakres podmiotowy ochrony konsumentów, użytkowników i najemców
Bibliografia

Skip to content