[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wpływ inicjatyw środowiskowych na konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 26

SPIS TREŚCI, Wstęp, Rozdział 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym 1.1. Konkurencja a konkurencyjność 1.2. Składniki konkurencyjności przedsiębiorstw 1.3. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw 1.3.1. Klasyfikacja czynników konkurencyjności przedsiębiorstw 1.3.2. Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw 1.4. Elementy zasobowej teorii przedsiębiorstwa oraz jej modyfikacja 1.5. Priorytety konkurencyjne i geneza teorii granic wydajności 1.6. Istota teorii granic wydajności Rozdział 2. Inicjatywy środowiskowe przedsiębiorstw w świetle zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 2.1. Inicjatywy środowiskowe przedsiębiorstw – przegląd definicji i określeń 2.2. Miejsce i rola przedsiębiorstwa w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym 2.3. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na szczeblu przedsiębiorstwa Rozdział 3. Metodyczne podstawy badań własnych 3.1. Pomiar poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionów Polski 3.1.1. Dobór zmiennych diagnostycznych 3.1.2. Metoda wzorca rozwoju Hellwiga 3.1.3. Metoda unitaryzacji zerowanej (MUZ) 3.1.4. Zgodność miar syntetycznych oraz pozycji rankingowych makroregionów 3.2. Pomiar sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw 3.2.1. Istota analizy wskaźnikowej 3.2.2. Istota analizy dyskryminacyjnej na przykładzie modelu Mączyńskiej 3.3. Metody i narzędzia analizy danych pierwotnych 3.3.1. Dobór reprezentatywnej próby badawczej 3.3.2. Charakterystyka narzędzia badawczego – kwestionariusza 3.4. Podstawy teoretyczne modelu interakcji z zastosowaniem analizy logarytmiczno-liniowej 3.5. Teoretyczne elementy modelowania równań strukturalnych 3.5.1. Istota modelowania strukturalnego (SEM) 3.5.2. Model pomiarowy a model strukturalny 3.5.3. Etapy budowy modelu strukturalnego Rozdział 4. Poziom inicjatyw środowiskowych badanych przedsiębiorstw – ocena zróżnicowania 4.1. Charakterystyka próby badawczej 4.2. Inicjatywy środowiskowe przedsiębiorstw a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionów 4.2.1. Zmienne diagnostyczne – rezultaty selekcji 4.2.2. Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionów Polski przy użyciu metody wzorca rozwoju Hellwiga 4.2.3. Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionów Polski przy użyciu metody unitaryzacji zerowanej (MUZ) 4.3. Inicjatywy środowiskowe przedsiębiorstw – poziom inwestycji, stan zaawansowania, zróżnicowanie 4.3.1. Inwestycje przedsiębiorstw w inicjatywy środowiskowe 4.3.2. Inicjatywy środowiskowe przedsiębiorstw a cechy przedsiębiorstw 4.3.3. Znormalizowane systemy i programy zarządzania badanych przedsiębiorstw 4.4. Inicjatywy środowiskowe przedsiębiorstw a sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw 4.4.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw według analizy wskaźnikowej oraz modelu Mączyńskiej 4.4.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw a inwestycje w działania na rzecz ochrony środowiska 4.5. Logarytmiczno-liniowy model interakcji sytuacji finansowej przedsiębiorstw, poziomu inwestycji w inicjatywy środowiskowe oraz cech przedsiębiorstw Rozdział 5. Składniki konkurencyjności przedsiębiorstw – wyniki samooceny 5.1. Znaczenie czynników konkurencyjności w opinii przedsiębiorstw 5.2. Cele konkurencyjne badanych przedsiębiorstw 5.3. Mierniki konkurencyjności przedsiębiorstw 5.4. Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw 5.5. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw 5.6. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw a intensywność konkurencji Rozdział 6. Związki inicjatyw środowiskowych i priorytetów konkurencyjności przedsiębiorstw 6.1. Ocena trafności i rzetelności skal mierzących priorytety konkurencyjności oraz inicjatywy środowiskowe przedsiębiorstw 6.2. Zastosowanie konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) do zbadania relacji między inicjatywami środowiskowymi a konkurencyjnością przedsiębiorstw 6.3. Zastosowanie SEM do budowy i weryfikacji modeli relacji inicjatyw środowiskowych i czynników konkurencyjności przedsiębiorstw 6.4. Wieloczynnikowy model relacji pomiędzy inicjatywami środowiskowymi a konkurencyjnością przedsiębiorstw Podsumowane i wnioski Literatura Publikacje książkowe i artykuły Akty prawne Raporty, roczniki Netografia Spis rysunków Spis tabel Aneks A.0. Kwestionariusz Aneks A.1. Macierze odwrotne do macierzy korelacji zmiennych diagnostycznych Aneks A.2. Testy porównań wielokrotnych Aneks A.3. Statystyki opisowe wskaźników finansowych Aneks A.4. Ocena normalności zmiennych obserwowalnych wraz z ich statystykami opisowymi Aneks A.5. Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) Aneks A.6. Wyniki modelowania równań strukturalnych (SEM, SEM*) Aneks A.7. Wyniki modelowania równań strukturalnych (SEM*) z mediacją Aneks A.8. Wyniki modelowania strukturalnego w grupach Aneks A.9. Wieloczynnikowe modele CFA i SEM inicjatyw środowiskowych i czynników konkurencyjności przedsiębiorstw

Skip to content