[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wpływ struktury lokalnej binarnych (CdTe:H) potrójnych i poczwórnych roztworów stałych na ich widmo fononowe, Polit I.

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Format

Liczba stron

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści,
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI
1. WPROWADZENIE
2. PROBLEM WIDM FONONOWYCH ROZTWORÓW STAŁYCH – MODEL V-B DLA STOCHASTYCZNIE JEDNORODNYCH STOPÓW
2.1. Uwagi ogólne do modelu
2.2. Równanie Bernoullego
2.3. Metoda obliczeń siły oscylatora poszczególnych modów fononowych
2.4. Zastosowanie równania Bernoullego do interpretacji widm optycznych roztworów stałych
2.5. Preferencje obsadzenia (Site Occupation Preferences – SOP)
2.6. Perkolacyjny obraz dla fononów długofalowych w mieszanych kryształach o strukturze blendy cynkowej
3. POSTAWIENIE PROBLEMU
3.1. Metoda pomiaru odbicia optycznego w dalekiej podczerwieni
3.2. Metoda obliczeń rzeczywistej części funkcji dielektrycznej, metoda Kramersa-Kroniga
3.3. Metoda pomiaru odbicia optycznego w dalekiej podczerwieni za pomocą spektrometru fourierowskiego
3.4. Metoda pomiaru odbicia optycznego w dalekiej podczerwieni z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego
4. WIDMA ODBICIA ZnxCd1-xTe
4.1. Kryształy ZnxCd1-xTe
4.2. Pomiary widm odbicia w dalekiej podczerwieni kryształów ZnxCd1-xTe
4.3. Krzywe Im Ɛ(ɷ) i ich analiza dyspersyjna
4.4. Analiza ogólna widm fononowych roztworu stałego na podstawie analizy dyspersyjnej dokonanej w ZnxCd1-xTe
4.5. Parametry oscylatorów modów fononowych określonych na podstawie zbadania widm odbicia roztworu stałego ZnxCd1-xTe
4.6. Anizotropia widma fononowego ZnxCd1-xTe ujawniająca się w świetle spolaryzowanym
5. WIDMA ODBICIA Hg1-xCdxTe Z UWZGLĘDNIENIEM DEFEKTÓW
5.1. Wprowadzenie
5.2. Opis próbek i krzywe odbicia
5.3. Eksperymentalne widma 5.3. Urojona część funkcji dielektrycznej ImƐ(ɷ,T)
5.4. Spektralna analiza fononowych pasm Hg1-xCdxTe
5.5. Analiza fononowego widma dla różnych składów
5.6. Analiza fononowego widma dla różnych temperatur i typu przewodnictwa
5.7. Interpretacja eksperymentalnych rezultatów
5.8.Temperaturowa zależność charakterystycznej sumy sił oscylatorów
5.9. Model dwu jam potencjałowych dla Hg-atomów w sieci HgCdTe
5.10. Strukturalna analiza za pomocą promieniowania rentgenowskiego
6. WIDMA ODBICIA ZnxCdyHg1-x-yTe Z UWZGLĘDNIENIEM DEFEKTÓW
6.1. Motywacja
6.2. Model
6.3. Próbki
6.4. Widma odbicia ZnxCdyHg(1-x-y)Te z użyciem promieniowania synchrotronowego
6.5. Urojona część stałej dielektrycznej ZnxCdyHg1-x-yTe
6.6. Widmo Ramana
7. WIDMA ODBICIA CdTe Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU WODORU
7.1. Wstęp
7.2. Wprowadzenie
7.3. Teoretyczne rozważania
7.4. Eksperyment
7.4.1. Próbki
7.4.2. Charakterystyka próbek przez dyfrakcję promieniowania X
7.4.3. Optyczne pomiary
7.5. Podsumowanie rezultatów badania widm fononowych uwodornionego CdTe
7.5.1. Główny komentarz
7.6. Dodatkowe fononowe mody (rezonansowe mody APMs)
7.7. Efekt izotopowy
8. TEZY KOŃCOWE,
BIBLIOGRAFIA,
STRESZCZENIE,
PODZIĘKOWANIA,
SPIS TABEL,
SPIS RYSUNKÓW

Skip to content