[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

CZĘŚĆ I ANALIZA WYBRANYCH PROBLEMÓW PRAWA AUTORSKIEGO I SUGEROWANE KIERUNKI REFORM
Rozdział I Ostatnie zmiany w prawie autorskim i propozycje dalszych reform
Uwagi wstępne
1. Przegląd ostatnich nowelizacji w prawie autorskim i nowe wykładnie Trybunału Konstytucyjnego
1.1. Wykreślenie art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
1.2. Wprowadzenie konkursu dla organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie dostarczania utworów do zasobów bibliotecznych
1.3. Dozwolony użytek w zakresie tytułów osieroconych
1.4. Nadużywanie informacji uzyskiwanych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych od organów ścigania
1.5. Supremacja prawa autorskiego nad prawem własności
2. Propozycje dalszego reformowania prawa autorskiego
2.1. Opracowanie czytelnych granic w ramach dozwolonego użytku
2.2. Roszczenie i zwiększenie przejrzystości w zakresie autorskich praw osobistych
2.3. Nowe media jako formy promocji utworów
2.4. Popularyzacja instytucji creative commons
Uwagi końcowe
Rozdział II Dozwolony użytek osobisty utworów chronionych a uniwersalna dostępność publikacji (UDP)
Rozdział III „Przenoszalność” autorskich praw majątkowych

Uwagi wstępne
1. Zasady przenoszenia praw inter vivos
1.2. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych
1.3. Umowy licencyjne
1.4. Rodzaje licencji
2. Przeniesienie praw mortis causa
Uwagi końcowe
Rozdział IV Problematyka pojęcia utworu zbiorowego
Uwagi wstępne
1. Pojęcie utworu
2. Utwór zbiorowy
2.1. Pojęcie dzieła zbiorowego w ustawie o prawie autorskim z 1926 r
2.2. Pojęcie dzieła zbiorowego na gruncie ustawy o prawie autorskim z 1952 r
3. Utwór zbiorowy obecnie
3.1. Istota utworu zbiorowego
3.2. Co jest, a co nie jest utworem zbiorowym?
Uwagi końcowe
Rozdział V Prawo własności na dobrach niematerialnych w odniesieniu do praw autorskich w sieci
Uwagi wstępne
1. Utwór w Internecie
2. Zabezpieczenia techniczne
3. Test trójstopniowy
4. Plagiat w Internecie
5. Dozwolony użytek
5.1. Dozwolony użytek prywatny (osobisty)
5.2. Dozwolony użytek publiczny
6. Creative Commons
7. Pole eksploatacji
8. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w sieci
Uwagi końcowe
Rozdział VI Własność intelektualna użytkownika portalu społecznościowego a regulamin portalu
Uwagi wstępne
1. Regulamin jako umowa obustronnie zobowiązująca
2. Regulamin Facebooka a prawa własności intelektualnej
3. Użytkownik a szczegółowe kwestie dochodzenia praw regulaminowych
Uwagi końcowe
Rozdział VII Charakterystyka przestępstw z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wybrane zagadnienia
Uwagi wstępne
1. Zagadnienia ogólne dotyczące przepisów karnych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
2. Omówienie wybranych przepisów z rozdziału pt. „Odpowiedzialność karna” ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
3. Stosowanie polskiej ustawy – statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości
Uwagi końcowe
Rozdział VIII Plagiat a utwór inspirowany
Uwagi wstępne
1. Definicja
2. Autoplagiat
3. Konsekwencje dokonania autoplagiatu
4. Plagiat a inspiracja
5. Odpowiedzialność
6. Prawo cytatu
7. ZAiKS
Uwagi końcowe

CZĘŚĆ II WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Rozdział IX Ochrona poufnych informacji przedsiębiorstwa – przegląd zasadniczych instrumentów prawnych
Uwagi wstępne
1. Ochrona poufnych informacji przedsiębiorstwa na gruncie prawa konkurencji, prawa handlowego oraz prawa cywilnego
2. Ochrona prawnokarna, regulacje z zakresu postępowania koncesyjnego oraz prawa pracy
Uwagi końcowe
Rozdział X Koszty uzyskania przychodów z działalności twórczej
Uwagi wstępne
1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2. Sposoby prowadzenia działalności twórczej i formy jej opodatkowania
3. Wprowadzenie limitu w zakresie odliczania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów – uzasadnienie i ocena
4. Odliczenie faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów
Uwagi końcowe
Rozdział XI O prawnych skutkach śmierci w świecie (nie tylko) wirtualnym. Zarys problematyki
Uwagi wstępne
1. świat wirtualny, konto wirtualne, dobro wirtualne, treść cyfrowa – definicja
2. Dopuszczalność dziedziczenia dóbr wirtualnych jako przedmiotów praw bezwzględnych i/lub względnych
3. Prawne regulacje dziedziczenia treści cyfrowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
4. Dziedziczenie treści cyfrowych a kwestia dóbr osobistych zmarłego
Uwagi końcowe
Rozdział XII Prawa autorskie związane z umowami dotyczącymi zaprojektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych
Uwagi wstępne
1. Projekt budowlany w rozumieniu art. 34 PB
2. Projekt budowlany jako utwór w rozumieniu art. 1 UPAPP
3. Prawa autorskie do projektu budowlanego w rozumieniu art. 61 UPAPP
Uwagi końcowe
Rozdział XIII Możliwości wykorzystania arbitrażu i mediacji w rozwiązywaniu sporów w sprawach z za-kresu prawa własności intelektualnej
Uwagi wstępne
1. Pojęcie sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej
2. Zjawisko ADR
2.1. Arbitraż
2.2. Mediacja
2.3. Ogólna zdatność sporu
3. Możliwości wykorzystania arbitrażu i mediacji w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa własności intelektualnej (szczególna zdatność sporów z zakresu prawa własności intelektualnej)
3.1. Zdatność arbitrażowa sporów z zakresu własności przemysłowej
3.2. Zdatność mediacyjna sporów z zakresu własności przemysłowej
3.3. Zdatność arbitrażowa sporów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych
3.4. Zdatność mediacyjna sporów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Komisja Prawa Autorskiego
Uwagi końcowe

CZĘŚĆ III ANALIZA WYBRANYCH PROBLEMÓW PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Rozdział XIV Wynalazek – pojęcie oraz sposoby jego skutecznej ochrony jako nowatorskiego rozwiązania technicznego na gruncie prawa własności intelektualnej

Uwagi wstępne
1. Pojęcie wynalazku
2. Ochrona praw wynalazcy
3. Procedura patentowa
4. Wyłączenia ustawowe Uwagi końcowe
Rozdział XV Ewolucja systemu ochrony własności przemysłowej – prace urzędu patentowego RP
Rozdział XVI Jednolity system ochrony patentowej w Unii Europejskiej
Uwagi wstępne
1. Powstanie jednolitego systemu ochrony patentowej
2. Patent europejski o jednolitym skutku
3. Jednolity Sąd Patentowy Uwagi końcowe
Rozdział XVII Zasadność ograniczenia prawa patentu
Uwagi wstępne
1. Przywilej komunikacyjny
2. Wykorzystanie wynalazku do celów państwowych
3. Przywilej badawczy
4. Przywilej rejestracyjny
5. Przywilej apteczny
6. Przywilej farmerski
7. Uprawnienia używaczy
8. Wyczerpanie patentu Uwagi końcowe
Rozdział XVIII Oznaczenia geograficzne w kontekście Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie handlu i inwestycji UE-USA
Uwagi wstępne
1. Oznaczenia geograficzne i ich ochrona w USA
2. Oznaczenia geograficzne i ich ochrona w Unii Europejskiej
3. Oznaczenia geograficzne w ramach Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Wolnego Handlu i Inwestycji (TTIP) Uwagi końcowe
Rozdział XIX Wypaczenie znaku towarowego
Uwagi wstępne
1. Pojęcie, cechy oraz cele znaku towarowego
2. Rodzaje znaków towarowych
3. Wyłączenie udzielenia praw ochronnych
4. Czym jest wypaczenie znaku towarowego?
Uwagi końcowe
Rozdział XX Status prawny organów postępowania upadłościowego w procesie dotyczącym ochrony własności przemysłowej
Uwagi wstępne
1. Roszczenia cywilnoprawne z zakresu ochrony własności przemysłowej
2. Legitymacja czynna do występowania w procesie dotyczącym ochrony własności przemysłowej
3. Legitymacja czynna do występowania w procesie cywilnym po ogłoszeniu upadłości
4. Legitymacja czynna do występowania w procesie cywilnym w czasie postępowania restrukturyzacyjnego
Uwagi końcowe
Bibliografia

Skip to content