[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX-XXI wieku

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   Jerzy Maternicki, Obrazy dziejów jako przedmiot badań historiograficznych   Andrzej Wierzbicki, Hipotezy powstania państwa polskiego drogą podboju „zewnątrzetnicznego” w historiografii polskiej od końca XVIII do połowy XIX wieku   Леонід Зашкільняк, Образ Речі Посполитої в українській романтичній історіографії ХІХ століття (Obraz Rzeczypospolitej w romantycznej historiografii ukraińskiej XIX wieku)   Andrzej Stępnik, Ukraina i Ukraińcy w koncepcjach „przedmurza”. Preferencje polskich romantyków   Костянтин Івангородський, Люблінська унія у східнослов’янській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Unia lubelska we wschodniosłowiańskiej historiografii drugiej połowy XIX – początku XX wieku)   Jolanta Kolbuszewska, Warszawska szkoła historyczna wobec unii polsko-litewskich   Joanna Pisulińska, Polska XVI wieku w pracach historycznych Wincentego Zakrzewskiego   Paweł Sierżęga, Obraz I Rzeczypospolitej w pracach Ludwika Kubali   Mariola Hoszowska, Dawna Rzeczpospolita we wczesnych pracach Wiktora Czermaka (1882–1887)   Norbert Morawiec, „Pany! ne bijte sia, to wse Moskali roblat – tatarszczyna!”. Agatona Gillera i Franciszka Henryka Duchińskiego konstruowanie „turańskości Moskali”   Віталій Тельвак, Василь Педич, Mіж «Іншим» та «Чужим». Політика польської держави в українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Гру-шевського (Między „Innym” a „Obcym”. Polityka polskiego państwa na ziemiach ukraińskich w badaniach galicyjskich uczniów Michała Hruszewskiego)   Eugeniusz Koko, Stanowisko Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny w piśmiennictwie Franciszka Rawity-Gawrońskiego   Лідія Лазурко, Станіслав Кутшеба – Освальд Бальцер. Довга дискусія про устрій давньої Польщі (Stanisław Kutrzeba – Oswald Balzer. Długa dyskusja o ustroju dawnej Polski)   Tomasz Maćkowski, Prusy Królewskie i ich związek z Koroną w badaniach historyków polskich II Rzeczypospolitej   Piotr Pasisz, Problematyka upadku Rzeczypospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej. Wybrane przykłady   Rafał Stobiecki, Idea jagiellońska w środowisku polskich emigrantów politycznych po 1945 roku   Jūratė Kiaupienė, Pojęcie i interpretacja wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów we współczesnej historiografii litewskiej

Skip to content