[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wstęp do prawoznawstwa

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Zamierzeniem autora było przybliżenie czytelnikowi – w szczególności studentom – w sposób możliwie najbardziej klarowny i zrozumiały teore­tycznych zagadnień dotyczących prawa. W trosce o przejrzystość książki na szeroką skalę posłużono się techniką wypunktowania najważniejszych cech i właściwości po kolei omawianych instytucji. Doświadczenie dydaktyczne podpowiada, że ta forma syntetycznego i uporządkowanego prze­kazu treści jest najbardziej pożądana przez samych studentów i istotnie ułatwia im skuteczny proces absorpcji wiadomości. Starano się przy tym językową zwięzłość, precyzję oraz prostotę przekazu pogodzić, na ile to było możliwe, z dostateczną merytoryczną wnikliwością i niepowierzchownością w przedstawieniu wybranej problematyki. Teoretyczne studium prawa jest chronologicznie pierwszym krokiem do dalszego zaznajamiania się z tajnikami prawa. Przyswojenie wiedzy zawartej w tej książce stanowi warunek wstępny efektywnego poznawania poszczególnych prawniczych dogmatyk, np. prawa cywilnego czy karnego. Jest też przydatnym kompendium oprzyrządowania intelektualnego każdego dobrego praktyka prawa.   Ze Wstępu

Spis treści:   Wykaz skrótów   Wstęp   Rozdział I. Prawoznawstwo 1. Pojęcie prawoznawstwa 2. Podstawowe dyscypliny prawoznawstwa Literatura   Rozdział II. Główne kierunki prawoznawstwa 1. Pozytywizm prawniczy 2. Prawo naturalne (jusnaturalizm) 3. Realizm prawniczy 4. Inne kierunki w prawoznawstwie Literatura   Rozdział III. Prawo a inne systemy normatywne 1. Normy moralne 2. Normy obyczajowe 3. Normy religijne 4. Normy organizacji 5. Relacje pomiędzy prawem a normami innych systemów normatywnych Literatura   Rozdział IV. Język prawny i prawniczy 1. Język prawny 2. Język prawniczy Literatura   Rozdział V. źródła prawa i tworzenie prawa 1. źródła prawa 2. Tworzenie prawa 2.1. Stanowienie prawa 2.2. Umowa 2.3. Precedens 2.4. Prawo zwyczajowe 2.5. Nauka prawa 2.6. Koncepcje tworzenia prawa Literatura   Rozdział VI. System źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej 1. źródła prawa powszechnie obowiązującego 1.1. Konstytucja 1.2. Ustawa konstytucyjna 1.3. Ustawa 1.4. Rozporządzenie z mocą ustawy 1.5. Ratyfikowana umowa międzynarodowa 1.6. Rozporządzenie 1.7. Akty prawa miejscowego 2. ¬ródła prawa wewnętrznie obowiązującego Literatura   Rozdział VII. Przepis prawny 1. Pojęcie przepisu prawnego 2. Typologia przepisów prawnych Literatura   Rozdział VIII. Akt normatywny 1. Pojęcie aktu normatywnego 2. Typologia aktów normatywnych 3. Struktura aktu normatywnego Literatura   Rozdział IX. Norma prawna 1. Rodzaje wypowiedzi językowych 2. Norma prawna 2.1. Pojęcie i budowa normy prawnej 2.2. Zasady prawa i normy programowe 2.3. Cechy normy prawnej 3. Sankcja w prawie 3.1. Sankcja represyjna 3.2. Sankcja nieważności czynności prawnej 3.3. Sankcja naprawcza 3.4. Sankcja egzekucyjna Literatura   Rozdział X. Obowiązywanie prawa 1. Pojęcie i rodzaje obowiązywania prawa 2. Temporalny (czasowy) wymiar obowiązywania prawa 2.1. Nabycie mocy obowiązującej 2.2. Utrata mocy obowiązującej 3. Przestrzenny (terytorialny) wymiar obowiązywania prawa 4. Osobowy (personalny, podmiotowy) wymiar obowiązywania prawa Literatura   Rozdział XI. System prawa 1. Pojęcie i cechy systemu prawa 2. Luka prawna 3. Sprzeczności w systemie prawa 3.1. Typy sprzeczności w prawie 3.2. Reguły kolizyjne 4. Powiązania norm w systemie prawa 4.1. System prawa statyczny i dynamiczny 4.2. Gałęzie prawa i instytucje prawne 4.3. Typologie prawa 4.4. Kodyfikacja i inkorporacja prawa Literatura   Rozdział XII. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze 1. Wykładnia prawa 1.1. Pojęcie wykładni prawa 1.2. Teorie wykładni prawa 1.3. Typy wykładni prawa 1.3.1. Ze względu na podmiot przeprowadzający wykładnię 1.3.2. Ze względu na moc wiążącą wykładni 1.3.3. Ze względu na rodzaj dyrektyw interpretacyjnych 1.3.4. Ze względu na rezultat (zakres) wykładni 2. Wnioskowania prawnicze 2.1. Pojęcie wnioskowań prawniczych 2.2. Typy wnioskowań prawniczych 2.2.1. Wnioskowanie aksjologiczne 2.2.2 Wnioskowanie logiczne 2.2.3. Wnioskowanie instrumentalne Literatura   Rozdział XIII. Podmioty prawa 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 2. Osoby fizyczne 3. Osoby prawne 3.1. Koncepcja osoby prawnej jako podmiotu prawa 3.2. Sposoby tworzenia osób prawnych 3.3. Typy osób prawnych 3.4. Zakończenie bytu osoby prawnej 4. Niepełne (ułomne) osoby prawne 5. Organy władzy publicznej Literatura   Rozdział XIV. Stosunek prawny 1. Pojęcie i typy stosunków prawnych 2. Struktura stosunku prawnego 2.1. Fakt prawny 2.2. Strony stosunku prawnego 2.3. Przedmiot stosunku prawnego 2.4. Treść stosunku prawnego Literatura   Rozdział XV. Stosowanie prawa 1. Stosowanie prawa a jego tworzenie, przestrzeganie i realizowanie 2. Typy (modele) stosowania prawa 3. Etapy stosowania prawa 3.1. Ustalenie stanu faktycznego 3.1.1. Domniemanie i fikcja prawna 3.1.2. Postępowanie dowodowe 3.2 Decyzja walidacyjna 3.3. Decyzja interpretacyjna 3.4. Subsumpcja 3.5. Sformułowanie decyzji indywidualno-konkretnej 3.6. Uzasadnienie decyzji 4. Ideologie (teorie) stosowania prawa 4.1. Ideologia związanej decyzji stosowania prawa 4.2. Ideologia swobodnej decyzji stosowania prawa Literatura   Rozdział XVI. Odpowiedzialność prawna 1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej 2. Rodzaje odpowiedzialności prawnej Literatura   Rozdział XVII. Prawo międzynarodowe publiczne i prawo Unii Europejskiej 1. Prawo międzynarodowe publiczne 1.1. Prawo międzynarodowe publiczne jako typ prawa 1.2. Cechy prawa międzynarodowego publicznego 2. Prawo Unii Europejskiej 2.1. Prawo pierwotne (statutowe) 2.2. Prawo wtórne (pochodne) Literatura   Rozdział XVIII. Praworządność i postawy wobec prawa 1. Praworządność 2. Postawy wobec prawa Literatura   Literatura podstawowa   Indeks rzeczowy

Skip to content