[wcas-search-form]

43.05 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wstęp do teorii wychowania

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Charakterystyka pedagogiki jako dyscypliny naukowej
1. Nauka i podział dyscyplin naukowych
2. Pedagogika jako dyscyplina naukowa
3. Charakterystyka nauk pedagogicznych
4. Kręgi poznawcze, obszary badawcze i zadania pedagogiki
5. Główne nurty i kierunki w pedagogice XX/XXI wieku
Rozdział II. Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna
1. Geneza i rozwój teorii wychowania
2. Przedmiot i struktura teorii wychowania, potoczne oraz naukowe teorie wychowania
3. Wychowanie w wybranych koncepcjach psychologicznych i pedagogicznych
4. Badania w teorii wychowania
5. Funkcje teorii wychowania
6. Teoria wychowania a inne dyscypliny naukowe
6.1. Teoria wychowania a dyscypliny podstawowe
6.2. Teoria wychowania a dyscypliny pedagogiczne
Rozdział III. Problematyka teleologiczna w teorii wychowania
1. Struktura procesu wychowania
2. Teleologia w teorii wychowania
2.1. Fundamenty teleologii wychowania
2.2. Ideały i cele wychowania – ich rodzaje, funkcje i źródła
2.3. Klasyfikacje, taksonomie, operacjonalizacja i kontrowersje wokół celów wychowania
2.4. Treści i zasady wychowania
Rozdział IV. Wartości w pracy wychowawczej
1. Pojęcie wartości – porównanie wybranych interpretacji
2. Klasyfikowanie wartości na gruncie filozofii, socjologii i psychologii
3. Pedagogiczne klasyfikacje wartości i ich rola w wychowaniu
4. Proces dojrzewania aksjologicznego człowieka i strategie wychowania do wartości
5. Trudności w realizacji wychowania do wartości
6. Szczególnie cenne w wychowaniu kategorie aksjologiczne
Rozdział V. Metody, techniki i formy oraz środki wychowania
1. Rozumienie i klasyfikowanie metod wychowania
2. Metody wychowania i uwarunkowania ich skuteczności
2.1. Metody wpływu indywidualnego
2.2. Metody oddziaływania wychowawczego poprzez grupę
3. Techniki i formy wychowania
4. Środki wychowania
5. Psychospołeczne warunki skutecznego wychowania
Rozdział VI. Dziedziny wychowania
1. Wychowanie zdrowotne
2. Wychowanie umysłowe
3. Wychowanie patriotyczne
4. Wychowanie estetyczne
5. Wychowanie moralne
6. Wychowanie religijne
Rozdział VII. Samowychowanie, wychowanie a samowychowanie, samokształcenie, samokształtowanie
1. Pojęcie „samowychowanie” – wychowanie a samowychowanie
2. Struktura procesu samowychowania oraz procesu kierowania samowychowaniem uczniów
3. Samowychowanie, samokształcenie, samokształtowanie
Rozdział VIII. Niepowodzenia szkolne uczniów – trudności dydaktyczne i wychowawcze oraz błędy wychowawcze
1. Niepowodzenia szkolne uczniów – pojęcie i rodzaje
2. Przyczyny trudności dydaktycznych i wychowawczych
3. Błędy wychowawcze nauczycieli i rodziców
Rozdział IX. Rodzina i szkoła jako środowiska wychowawcze
1. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny – jego uwarunkowania i znaczenie
1.1. Atmosfera wychowawcza rodziny a rozwój i zachowanie dziecka
1.2. Wpływ postaw rodzicielskich oraz stylów wychowania w rodzinie na rozwój dziecka
2. Szkoła jako środowisko wychowawcze
2.1. Szkolnictwo w Polsce, funkcje szkoły
2.2. Pożądane cechy, role i kompetencje nauczyciela-wychowawcy
2.3. Klasa szkolna jako grupa społeczna
2.4. Rola imprez i uroczystości szkolnych, tradycji, obrzędów oraz symboliki
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content