[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Table of contents
Wprowadzenie
Rozdział I. Rodzina i jej przemiany
1. Pojęcie rodziny, typy i modele rodziny współczesnej
2. Teorie wyjaśniające przeobrażenia rodziny
3.Zagrożenia współczesnej rodziny polskiej
Rozdział II. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie dziecka
1. Uwarunkowania wychowawczego funkcjonowania rodziny
2. Znaczenie atmosfery wychowawczej rodziny dla zachowania dziecka
3. Postawy rodzicielskie oraz style wychowania w rodzinie i ich wpływ na zachowanie dziecka
4. Znaczenie stosowanych w rodzinie metod wychowania dla zachowania dziecka
4.1.Pojęcie metoda wychowania oraz kryteria klasyfikowania metod
4.2. Metody wychowania w rodzinie i warunki skuteczności ich stosowania
5. Błędy wychowawcze rodziców – rodzaje, przyczyny i konsekwencje dla zachowania dziecka
6. Wpływ stylów i metod wychowania w rodzinie na zachowanie dziecka – przegląd badań
6.1.Wychowawcze funkcjonowanie rodziców i preferowane przez nich style wychowania a zaburzenia w zachowaniu dziecka – wybrane badania
6.2. Metody wychowania stosowane przez rodziców a zaburzenia w zachowaniu dziecka – wybrane badania
Rozdział III. Zachowanie uczniów w środkowym wieku szkolnym w środowisku szkolnym
1. Szkoła jako środowisko wychowawcze
2. środkowy wiek szkolny – charakterystyka okresu rozwojowego
3. Przystosowanie uczniów do wymagań szkoły i grupy – przejawy i znaczenie
3.1. Motywacja uczniów do nauki
3.2.Uspołecznienie dzieci
3.3.Zachowania antyspołeczne
3.4.Zahamowanie psychoruchowe dzieci
4. Uwagi końcowe, teoretyczne przesłanki i uzasadnienie dla badań własnych
Rozdział IV. Metodologia badań własnych
1. Cele badań, przedmiot, problemy oraz hipotezy badawcze
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3. Organizacja i przebieg badań oraz charakterystyka badanej populacji
Rozdział V. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny z dzieckiem w środkowym wieku szkolnym
1. Style wychowania preferowane przez rodziców
2. Metody wychowania stosowane przez rodziców
2.1. Werbalne metody oddziaływań wychowawczych stosowane przez rodziców
2.2. Realizowanie przez rodziców metody modelowania
2.3. Stawianie zadań wychowawczych przez rodziców
2.4. Nagrody i kary w oddziaływaniach wychowawczych rodziców
3. Podsumowanie
Rozdział VI. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny w percepcji dzieci
1. Stosunek badanych dzieci do domu rodzinnego, rodziny i rodziców
1.1. Dom rodzinny w wypowiedziach dzieci
1.2. Stosunek dzieci do rodziny
1.3. Percepcja rodziców przez dzieci
2. „Moja rodzina i ja” – autonarracje dzieci
3. Nagrody i kary stosowane w wychowaniu przez rodziców w opinii dzieci
4. Podsumowanie
Rozdział VII. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
1. Zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
2. Stosowane przez rodziców nagrody i kary a zachowanie uczniów
2.1. Nagrody i kary stosowane przez rodziców a motywacja dzieci do nauki
2.2. Nagrody i kary stosowane przez rodziców a uspołecznienie uczniów
2.3. Nagrody i kary stosowane przez rodziców a przyhamowanie dzieci
2.4. Nagrody i kary stosowane przez rodziców a zachowania antyspołeczne uczniów
3.  Podsumowanie
Rozdział VIII. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny w percepcji nauczycieli i wychowawców
1. Style wychowania preferowane przez rodziców
2. Metody wychowania stosowane przez rodziców
3. Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców
4. Przyczyny błędów wychowawczych rodziców8
5.Konsekwencje błędów wychowawczych rodziców
6. Możliwości działania w zakresie rozwijania świadomości wychowawczej rodziców – propozycje nauczycieli i wychowawców
7. Podsumowanie
Zakończenie i wnioski
Bibiografia
Spis wykresów
Spis tabel
Aneks
Summary

Skip to content