[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI: Wstęp, I. REGION – POJĘCIE HISTORYCZNE: Józef Półćwiartek – Z teorii regionu. Od regionu geograficznego i historycznego do regionu kulturowego, Alicja Kulecka – Regiony w świadomości elit Królestwa Polskiego (1815–1830), Jan Kwak – Region górnośląski w polityce państw ententy w latach 1919–1921, Elżbieta Kaszuba – Dolny śląsk w Polsce Ludowej. Komunizm a historyczno-kultu­rowy potencjał regionu, II. PROBLEMATYKA REGIONALNA W NAJNOWSZYCH DZIEJACH UKRAINY: Michal Danilák –  Rusíni (Ukrajinci) habsburskej monarchie v mocenskom zápase medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom koncom 19. a začiatkom 20. storočia, Igor Petrij – Репресії австро-угорської адміністрації проти населення східної Галичини на початку першої світової війни, Ąubica Harbuµová – Vnútropolitický vývoj Ukrajiny v rokoch 1918–1920 na stránkach slovenskej dobowej tlače, Jan Pisuliński – Przesiedlenie ludności ukraińskiej/rusińskiej z Polski i Czechosło­wacji na Ukrainę sowiecką po drugiej wojnie światowej, III. CZESKIE I SŁOWACKIE REMINISCENCJE REGIONALNE: Peter ©vorc  Východné Slovensko ako kriľovatka stredoeurópskych záujmov (1918–1939), Jacek Magdoń – Próba militarnego rozwiązania polsko-czeskiego konfliktu o Spisz w czerwcu 1919 roku, Ewa Orlof – Wpływ układu słowacko-niemieckiego z marca 1939 r. na stosunki między Słowacją a Polską, Mariusz Nowak – Echa kryzysu sudeckiego w prasie sanacyjnej (na przykładzie „Gazety Kieleckiej”), Bogusław Piotr Marks – Polsko-czechosłowacka współpraca naukowo-techniczna w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w latach 1949–1960, IV. POLSKIE REGIONY W I WOJNIE śWIATOWEJ I DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM: Jan Snopko – Spór austriacko-niemiecki o Legiony Polskie w okresie listopad 1916 – kwiecień 1917, Tomasz Kargol – Wielka Wojna w małym regionie. Sytuacja społeczno-gospodar­cza powiatu tarnowskiego w czasie I wojny światowej na tle polityki Austro-Wę­gier, Marian Stolarczyk – „Piast” o życiu społeczno-politycznym powiatu brzeskiego w latach 1918–1921, Grzegorz Zackiewicz – Polskie środowiska polityczne wobec pacyfikacji Małopol­ski Wschodniej jesienią 1930 roku, Igor Kim – Działania władz administracyjnych województwa lubelskiego podczas wyborów parlamentarnych 1935 i 1938 roku, Witold Bobryk, Anna Falba – Zmiany w strukturze wyznaniowej i etnicznej a pro­blem zacierania się odrębności wschodnich terenów województwa lubelskiego w pierwszej połowie XX wieku, V. HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONU PODKARPACKIEGO: Roman Pelczar – Rola duchowieństwa w rozwoju szkolnictwa parafialnego na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869, Beata Lorens – Bractwa cerkiewne w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w XIX i na początku XX wieku w świetle statutów, Jerzy Kuzicki – Ziemiaństwo powiatu rzeszowskiego w początkach okresu autono­micznego. Wstępna charakterystyka badawcza, Mirosław Ponczek – Z tradycji katolickiego nurtu kultury fizycznej w Polsce połu­dniowo-wschodniej lat II i III Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia), Elżbieta Rączy – Struktura demograficzna ludności w dystrykcie krakowskim Gene­ralnego Gubernatorstwa a polityka ludnościowa władz niemieckich, Edyta Czop – Rok 1956 w świadomości społeczeństwa województwa rzeszow­skiego, Paweł Grata – Miejsce województwa rzeszowskiego na gospodarczej mapie Polski w latach 1975–1989, Andrzej Bonusiak – Rzeszów na współczesnej mapie Polski, Europy i świata, Noty o autorach.

Skip to content