[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Januszowi Homplewiczowi.
Spis treści: Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski) – Profesor Janusz Homplewicz zasłużony dla prawa i pedagogiki, Aktywność naukowa Profesora Janusza Homplewicza: Promotor przewodów doktorskich, Recenzent rozpraw doktorskich, Recenzent rozpraw habilitacyjnych, Wykaz publikacji Profesora Janusza Homplewicza z lat 2001–2009, Część I: OGÓLNE ROZWAŻANIA O SĄDOWNICTWIE, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ (redaktor: Andrzej Nowakowski): Przemysław Ponczek, Małgorzata Knochowska-Ponczek (Katowice) – Refleksje nad genezą niezawisłości sędziowskiej, Piotr Klimkiewicz (Warszawa) – Rozwój regulacji prawnej dotyczącej naboru kadr administracji publicznej w Polsce – zagadnienia podstawowe, Krystyna Pawłowska (Politechnika Częstochowska) – Sprawiedliwość jako nadrzędna zasada funkcjonowania systemu zabezpieczeń losowych, Część II: PRAWNE UWARUNKOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ, EDUKACJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (redaktor: Andrzej Nowakowski): Alina Miruć (Uniwersytet w Białymstoku) – Godność człowieka jako wartość i zasada w polskim systemie prawnym pomocy społecznej, Aneta Rejman, Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski) – Działalność szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, Anna Budnik (Uniwersytet w Białymstoku) – Nowe wyzwania szkolnictwa wyższego a autonomia uczelni na przykładzie uniwersytetów angielskich, Mirosław Wincenciak (Uniwersytet w Białymstoku), Władztwo planistyczne gminy, Część III: PRAWO I POLITYKA W KULTURZE FIZYCZNEJ I TURYSTYCE (redaktor: Sławomir Drozd): Stanisław Zaborniak (Uniwersytet Rzeszowski), Struktury sportu polskiego i ich wpływ na działalność Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w latach 1919–1939, Artur Pasko (Uniwersytet w Białymstoku) – Działacze sportowi i nie tylko… (1946–1949). Szkic z najnowszych dziejów prawa i kultury fizycznej w Polsce, Sławomir Drozd, Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski) – Pluralizm prawno-organizacyjny kultury fizycznej w szkołach wyższych – postulat a rzeczywistość, Jacek Kraś (Uniwersytet Rzeszowski) – Ograniczenia występujące w turystyce aktywnej i zapewnienie bezpieczeństwa turystom w świetle obowiązującego prawa, Część IV: VARIA (redaktorzy: Sławomir Drozd i Andrzej Nowakowski): Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński) – Między Wiedniem a Bernem. Dylematy polityki zagranicznej Liechtensteinu po 1918 roku, Tomasz Dubrawski (AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a Monteskiuszowski trójpodział władzy państwowej, Nota o autorach.

Skip to content