[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Wczesna interwencja jako system specjalistycznej pomocy dziecku z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego i jego rodzinie

1. Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego u dzieci
1.1. Charakterystyka rozwoju psychomotorycznego dziecka i jego uwarunkowania
1.2. Przyczyny i podział zaburzeń rozwoju psychomotorycznego
1.3. Diagnoza zaburzeń rozwoju psychoruchowego
2. Wczesna interwencja jako system pomocy dziecku i jego rodzinie
2.1. Wczesna interwencja i pojęcia pokrewne
2.2. Teoretyczne założenia procesu wczesnej interwencji
2.3. Metody terapii pedagogicznej we wczesnej interwencji
3. Współpraca specjalistów z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwoju
3.1. Rodzina dziecka z zaburzeniami w rozwoju jako środowisko wychowawcze
3.2. Rola współpracy specjalistów z rodziną w procesie terapii dziecka
3.3. Umiejscowienie kontroli rodziców a współpraca ze specjalistami w procesie terapii zachowań trudnych
3.4. Poczucie własnej skuteczności a współpraca rodziców z terapeutami – zagadnienie zaniedbane w terapii pedagogicznej Podsumowanie
ROZDZIAŁ II. Zastosowanie analizy zachowania we wczesnej interwencji i procesie terapii zachowań trudnych dzieci
1. Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami rozwoju
1.1. Zachowania trudne – ustalenia terminologiczne
1.2. Charakterystyka zachowań trudnych
1.3. Diagnoza zachowań trudnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju
1.4. Etiologia zachowań trudnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju
2. Stosowana analiza zachowania i jej implikacje pedagogiczne
3. Metody stosowanej analizy zachowania w terapii zachowań trudnych
3.1. Model profilaktyki zachowań trudnych
3.2. Analiza funkcjonalna jako podstawa oddziaływań terapeutycznych
3.3. Procedury terapii zachowań niepożądanych
3.4. Problemy etyczne stosowanej analizy zachowania Podsumowanie
ROZDZIAŁ III. Terapia zachowań trudnych dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Założenia metodologiczne badań własnych
1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele pracy
2. Problemy badawcze i hipotezy
3. Typologia zmiennych i wskaźników
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5. Przebieg i organizacja badań
6. Zastosowana procedura statystyczna
7. Charakterystyka badanych osób
7.1. Charakterystyka badanych rodziców
7.2. Charakterystyka badanych dzieci
ROZDZIAŁ IV. Zachowania trudne dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego i ich terapia. Analiza badań własnych
1. Obraz zachowań trudnych u dzieci z zaburzeniami w rozwoju w świetle wyników badań własnych
1.1. Rodzaje zachowań trudnych występujących u dzieci objętych procesem wczesnej interwencji w ocenie rodziców
1.2. Kontekst środowiskowy zachowań trudnych
1.2.1. Występowanie zachowań trudnych w różnych kontekstach sytuacyjnych
1.2.2. Sposoby reagowania rodziców na zachowania trudne dzieci
1.2.3. Poziom zachowań trudnych podczas zajęć terapeutycznych
1.2.4. Ocena funkcji zachowań trudnych Podsumowanie
2. Efektywność wybranych metod terapii w świetle badań własnych
2.1. Skuteczność metod stosowanej analizy zachowania i terapii przez zabawę w terapii zachowań trudnych
2.2. Terapia zachowań trudnych a efektywność wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka
2.3. Skuteczność procesu terapii zachowań trudnych a efektywność wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka na przykładzie wybranych przypadków Podsumowanie
3. Podmiotowe uwarunkowania procesu terapii zachowań trudnych
3.1. Znaczenie wieku i płci w procesie terapii zachowań trudnych
3.2. Rodzaj zaburzenia a efektywność terapii zachowań trudnych
3.3. Związek zaburzeń OUN z efektywnością procesu terapii zachowań trudnych
3.4. Zaburzenia OUN a przebieg procesu terapeutycznego w świetle analizy indywidualnych przypadków
3.5. Poziom funkcjonowania a efektywność terapii zachowań trudnych
3.6. Terapia zachowań trudnych a poziom funkcjonowania – charakterystyka wybranych przypadków Podsumowanie
4. Rola wybranych czynników środowiska rodzinnego w procesie terapii zachowań trudnych w kontekście współpracy rodziców i specjalistów
4.1. Poziom wykształcenia rodziców a deklaracja współpracy w procesie terapii zachowań trudnych
4.2. Postawy rodzicielskie wobec dzieci a podejmowanie działań terapeutycznych
4.3. Poczucie umiejscowienia kontroli badanych rodziców a ich deklaracja współpracy w procesie terapii zachowań trudnych
4.4. Ocena własnej skuteczności rodziców a ich współpraca w procesie terapii zachowań trudnych
4.5. Poziom współpracy rodziców a generalizacja efektów terapii dzieci – charakterystyka przypadków Podsumowanie
ROZDZIAŁ V. Weryfikacja hipotez i dyskusja wyników
ROZDZIAŁ VI. Wnioski dla praktyki pedagogicznej
1. Oddziaływania skierowane do dzieci objętych wczesną interwencją lub wczesnym wspomaganiem rozwoju
2. Oddziaływania skierowane do rodziców
3. Oddziaływania instytucji oświatowych skierowane do terapeutów i nauczycieli
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków, tabel, wykresów

Skip to content