[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Franciszek Kozaczuk – Wstęp, Rozdział I: INNOWACJE RESOCJALIZACYJNE: Andrzej Bałandynowicz – Destygmatyzacja i wychodzenie z opresji skazanych w warunkach kurateli sądowej a ich readaptacja społeczna, Jan Szałański – Postulowane modele przygotowania nieletnich do życia po opuszczeniu zakładu poprawczego, Aleksandra Szymanowska, Grzegorz Korwin-Szymanowski – Stosunek instytucji świadczących pomoc do byłych skazanych, Monika Marczak – Obraz byłego więźnia w ocenie pracowników instytucji pomocowych – analiza badań, Dorota Lizoń-Szłapowska, Janusz Stanek – Opinie skazanych na temat opieki postpenitencjarnej i jej wpływu na proces readaptacji społecznej, Dorota Pstrąg – Obawy skazanych związane z readaptacją do życia na wolności, Urszula Sobczyszyn – Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności – ogólna charakterystyka, Anna Kozłowska – Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych w aspekcie ich aktywizacji zawodowej, Edyta Pindel – Życie po więzieniu – readaptacja w środowisku otwartym, Krzysztof Linowski – Wybrane czynniki indywidualne skazanych a odwołane warunkowe zwolnienie, Katarzyna Mirosław – Aktywność zawodowa osadzonych kobiet drogą do wolności, Sylwester Bębas – Rodzinne uwarunkowania resocjalizacji więźniów, Konrad Kołek – Edukacja, świadomość prawna, wzorce postępowania, zapobieganie patologiom społecznym i przestępczości jako czynniki niezbędne w kształtowaniu praworządnego społeczeństwa obywatelskiego, Rozdział II: DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA READAPTACJĘ SPOŁECZNĄ W ŚRODOWISKU WOLNOŚCIOWYM: Henryka Lenczewska-Machel, Henryk Machel – Marginalizacja społeczna jako czynnik redukujący poprawczą sprawność więzienia, Franciszek Kozaczuk – Hierarchie wartości osadzonych, Małgorzata Kuć – Znaczenie zasady indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności w readaptacji społecznej skazanych, Marta Górka, ks. Waldemar Woźniak – Cechy osobowości więźniów nieprzystosowanych do izolacji penitencjarnej, Sławomir Przybyliński – Przynależność podkulturowa skazanych a nastrój panujący w zakładzie karnym, Monika Badowska-Hodyr, Anna Świerad – System Dozoru Elektronicznego (SDE) alternatywą kary pozbawienia wolności – próba oceny, Joanna Skura – Pomoc postpenitencjarna w kontekście przygotowania skazanych do życia w warunkach wolnościowych, Stanislav Križovský – Resocializácia – profilaktika zločinnosti spojenej s migráciou, Danuta Ochojska – Niektóre korelaty poczucia zadowolenia i efektywności pracy wychowawców placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich i zakładów karnych, Jerzy Nikołajew – Szwedzki model duszpasterstwa więziennego, Witold Kędzierski – Oddział wewnętrzny zakładu karnego w Rzeszowie jako nowa struktura poprawiająca efektywność organizacyjną oraz oddziaływań w kierunku readaptacji społecznej skazanych, Rozdział III: SPECJALNE PROBLEMY WE WSPÓŁCZESNEJ RESOCJALIZACJI: Jan Szałański – Postępowanie procesowe i penitencjarne wobec sprawców przestępstw „wyrafinowanych”, Zdzisław Majchrzyk – Psychologiczne predykatory ponownego popełnienia czynu o znacznej szkodliwości społecznej – a możliwość oddziaływań socjalnych i readaptacyjnych osób internowanych, Zdzisław Majchrzyk, Grzegorz Kudlak – Społeczna odpowiedzialność za psychicznie chorych sprawców czynów karalnych. Zasady wykonywania środka zabezpieczającego w regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej w Polsce, Paweł Tyrała – Znajomość problematyki bezpieczeństwa zwiększa kompetencje specjalistów resocjalizacji, Dariusz Schmidt – Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej, Agnieszka Klaus-Strożek – Poczucie koherencji i zapotrzebowanie na stymulację kobiet osadzonych w zakładach karnych, Agnieszka Klaus-Strożek – Wybrane wymiary osobowości zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności w aspekcie pracy resocjalizacyjnej i postpenitencjarnej, Tadeusz Sakowicz – Problematyka życiowa skazanych kobiet – przegląd niektórych badań, Robert Opora – Readaptacja społeczna skazanych za czyn pedofilny jako element prewencji kryminalnej, Maria Łukaszek – Socjodemograficzne uwarunkowania świadczenia usług seksualnych przez wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.

Skip to content