[wcas-search-form]

2.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Migracja jest zjawiskiem wieloaspektowym, a decyzje o migracji wynikają z różnorodnych przesłanek politycznych, ekonomicznych, społecznych, rodzinnych. Zjawisko migracji jest nieodłącznym elementem zglobalizowanej gospodarki. W ostatnich latach dominują migracje zarobkowe, którym sprzyjają: zróżnicowanie poziomu życia w skali całego świata mierzone poziomem PKB per capita, wysokość płac, wielkość stopy bezrobocia, poprawa perspektyw rozwojowych, zwiększenie dostępności do informacji oraz łatwość przemieszczania się. Struktura pracy jest następująca: w rozdziale pierwszym autorki omówiły teoretyczne i metodologiczne podstawy badań migracji zagranicznych ludności (w tym Polaków) oraz wybrane metody badań. W rozdziale drugim mowa jest o determinantach psychospołecznych migracji ludności. Rozdział trzeci przedstawia uwarunkowania ekonomiczne zagranicznych migracji zarobkowych ludności Podkarpacia, a w rozdziale czwartym zamieszczono analizę wyników badań ankietowych oraz analizę ekonomiczno-psychologiczną celem poznania motywów migracji zarobkowych studentów.

Spis treści: Wprowadzenie, Rozdział I: Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań migracji zagranicznych ludności – Pojęcie, rodzaje i geneza migracji ludności, Wybrane statystyczne metody badań migracji (Metody mierzenia ruchów migracyjnych, Mierniki syntetyczne w analizie zjawisk złożonych), Rozdział II: Psychospołeczne determinanty migracji – Wartości współczesnej młodzieży (Osobowość a wartości), Analiza zysków i strat: psychospołeczne konsekwencje migracji, Psychospołeczne przyczyny migracji – dawniej i dziś, Rozdział III: Uwarunkowania ekonomiczne zagranicznych migracji zarobkowych ludności województwa podkarpackiego – Sytuacja demograficzna ludności województwa, Poziom przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w województwie, Rynek pracy i bezrobocie, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa i jego miejsce w strukturze regionalnej kraju, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów UE, Rozmiary i kierunki migracji zagranicznych ludności na pobyt stały w latach 1999–2008), Rozdział IV: Opinie studentów z województwa podkarpackiego na temat zagranicznych migracji zarobkowych – analiza wyników badań ankietowych – Charakterystyka społeczno-demograficzna ankietowanych, Poziom życia w poszczególnych krajach w ocenie studentów, Ocena obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, Opinie studentów na temat: Czy państwo polskie zapewnia równy start całej młodzieży?, Ocena szans polskiej młodzieży na godziwe życie w Polsce, Ocena szans polskiej młodzieży na godziwe życie za granicą, Opinie o relacjach osób, które wyjechały za granicę i chwalą tę decyzję, Motywy decyzji studentów o migracji zarobkowej za granicę, Opinie ankietowanych o odpowiedzialności za skalę migracji zarobkowej młodzieży, Emigracja na stałe za granicę, Opinie co do powrotu do kraju, po decyzji o wyjeździe, Zakończenie, Literatura, Spis tabel, Spis rysunków.

Skip to content