[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Subsydiarność to problematyka niemal nieograniczenie pojemna. Najlepszym tego potwierdzeniem – recenzowana praca, w której znalazło się miejsce dla powiązania z nią refleksji nad ustrojem Rzeczypospolitej, nad pomocą społeczną, służbą zdrowia i pozycją regionu w strukturze terytorialnego samorządu. Ta pojemność to zarówno szansa, jak i zagrożenie. W tym przypadku to szansa dobrze wykorzystana. Z poszczególnych składających się na dzieło opracowań Czytelnik dowiaduje się czegoś nowego o stanie refleksji teoretycznej i różnych jej praktycznych zastosowaniach. Jest w nich mowa o miejscu subsydiarności w dorobku katolickiej nauki społecznej, o zasadzie subsydiarności w Konstytucji RP, o wdrażających ją prawnych instytucjach, a najwięcej o związkach subsydiarności z terytorialną samorządnością.   Z recenzji prof. dr. hab. Ludwika Habudy

Spis treści: Od redaktorek, Część I: POMOCNICZOśĆ – ROZWAŻANIA NAD DOKTRYNˇ: Magdalena Molendowska – Ewolucja chrześcijańsko-demokratycznej wersji zasady pomocniczości, Marek Delong – Korporacjonizm i subsydiarność w nauczaniu papieża Piusa XI, Alicja Zygmunt – Zasada pomocniczości w nauczaniu Jana Pawła II, Piotr Grabowiec – Zasada pomocniczości jako fundament idei Europolis, Halina Zięba-Załucka – Konstytucjonalizacja zasady subsydiarności w polskiej konstytucji a społeczeństwo obywatelskie, Jacek Żołądź – Konsensualno-koncyliacyjne rozwiązywanie sporów w administracji publicznej w kontekście idei pomocniczości, Część II. WYMIAR PONADNARODOWY I NARODOWY ZASADY POMOCNICZOśCI: Michal Karabinoą – The principle of subsidiarity, its legal regulation in European law and its review of compliance, Anna Kicovă – Tax policy of the European Union and its influence on national legislation, Agata Kołodziejska – Pojęcie subsydiarności i jej rola jako zasady prawa, Marta Michalczuk-Wlizło – Zasada pomocniczości w wybranych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Gabriela Dobrovičová, Marek Pipa – The Principle of Subsidiarity in the Decision – Making Activity of the Constitutional Court of the Slovak Republic, Jacek Szubart – Zasada subsydiarności w orzecznictwie, Zbigniew Rykiel – Społeczeństwo informacyjne a pomocniczość i administracja elektroniczna, Część III. WYMIAR REGIONALNY I LOKALNY ZASADY POMOCNICZOśCI: Bogusław Sowa – Konstytucyjna zasada pomocniczości w ustroju samorządu terytorialnego, Andrzej Miszczuk – Polityka regionalna jako przejaw realizacji zasady pomocniczości, Andrzej K. Piasecki – Pomocniczość samorządowego województwa. Teoria i praktyka, Anna Kołomycew – Realizacja zasady pomocniczości w procesie współpracy samorządu województwa podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi regionu, Magdalena Waniewska-Bobin – Zasada pomocniczości a działalność samorządu terytorialnego w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, Stanisław Michałowski – Zasada pomocniczości w realizacji zadań samorządu terytorialnego w Polsce, Ewa Białowąs – Rola samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia a konstytucyjna zasada pomocniczości, Iwona Lubimow-Burzyńska – Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, Mirosław Wątroba – Ile państwa, a ile samorządu i organizacji pozarządowych w pomocy społecznej?, Dorota Fleszer – Zasada pomocniczości a funkcjonowanie samorządu gminnego, Tadeusz Bieda – Jak kłodzki samorząd powiatowy wspiera rozwój gmin. Zasada pomocniczości w wymiarze lokalnym, Lucyna Rajca – Polityka sąsiedztwa w Wielkiej Brytanii jako realizacja zasady pomocniczości, Agnieszka Pawłowska – Władztwo miejscowe jako realizacja zasady pomocniczości w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Noty o autorach.

Skip to content