[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zasoby niematerialne w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw przygranicznych

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 25.

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I. Koncepcja tworzenia przewag konkurencyjnych w teorii zarządzania

1.1. Konkurencyjność w teoriach organizacji

1.2. Istota przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

1.3. Zdolność przedsiębiorstw do osiągnięcia przewag konkurencyjnych

1.4. Proces tworzenia przewag konkurencyjnych a przedsiębiorczość strategiczna

ROZDZIAŁ II. Zasoby niematerialne a zasobowa koncepcja budowy i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

2.1. Zasobowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa

2.2. Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej

2.3. Przegląd koncepcji budowy przewag konkurencyjnych w oparciu o zasoby niematerialne

2.4. Wiedza oraz zaufanie jako kluczowe zasoby niematerialne tworzące przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw

2.5. Więzi międzyorganizacyjne w procesie utrwalania i budowy przewag konkurencyjnych

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka przedsiębiorstwa przygranicznego

3.1. Konceptualizacja pojęcia przygraniczności oraz transgraniczności

3.2. Charakterystyka oraz możliwości tworzenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw przygranicznych

3.3. Zasoby niematerialne a zdolność dostosowania się przedsiębiorstw sfery MSP do uwarunkowań środowiskowych

ROZDZIAŁ IV. Budowa przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa MSP należące do inteligentnych specjalizacji na obszarach przygranicznych

4.1. Podstawy metodyczne prowadzenia badań

Założenia badawcze

Model badawczy

Narzędzia badawcze, operacjonalizacja

Przebieg badań

4.2. Charakterystyka badanego przedmiotu i obszaru badań

4.3. Niematerialne zasoby MSP w procesie podejścia strategicznego do realizacji procesów gospodarczych

4.4. Wiedza jako kluczowy zasób niematerialny przedsiębiorstw MSP a zdolność kreowania przewag

4.5. Potencjał konkurencyjny zasobów niematerialnych przedsiębiorstw przygranicznych

MSP w procesie internacjonalizacji i budowy przewag konkurencyjnych

Wnioski

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Aneks

Skip to content