[wcas-search-form]

41.04 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 111, Seria Prawnicza, Prawo 29

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI, AKTUALNE KIERUNKI ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ANETA ARKUSZEWSKA, Postępowanie w sprawach gospodarczych. Nowe rozwiązania prawne ANNA BANASZEWSKA, Postępowanie zabezpieczające w świetle nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 4 lip-ca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych inny ustaw JOANNA DERLATKA, Udział biegłego w przesłuchaniu świadka w postępowaniu cywilnym – wybrane problemy KRZYSZTOF DROZDOWICZ Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji w postępowaniu rozpoznawczym CEZARY DZIERZBICKI, Stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości a koszty postępowania nieprocesowego w badaniach empirycznych ANNA HACIUK, Umowy dowodowe w sprawach gospodarczych – refleksje na temat nowej instytucji w postępowaniu cywilnym KATARZYNA KAJMOWICZ Przedawnienie i potrącenie w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) – zagadnienia wybrane MARCIN KOSTWIŃSKI, Pozycja stron postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji z 4 lipca 2019 r. – zagadnienia wybrane ANNA KOŚCIÓŁEK, Model zażalenia w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r. JOANNA MAY, Zarzut przedawnienia jako podstawa powództwa opozycyjnego w obliczu zmian k.p.c. (usprawnienie postępowania czy ograniczenie dotychczasowych rozwiązań prawnych) ANETA MENDREK, Umorzenie procesu zawieszonego w związku z niemożnością doręczenia odpisu pozwu DOMINIKA MRÓZ-SZARMACH, Uzupełnianie braków pism procesowych według Kodeksu postępowania cywilnego po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. ANDRZEJ OLAŚ, Zarzut potrącenia jako podstawa powództwa opozycyjnego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469) JAKUB PŁAZIUK, Charakter prawny procesowego i pozaprocesowego oświadczenia woli o potrąceniu w kontekście zarzutu potrącenia zawartego w art. 2031 k.p.c. BEATA SADOWSKA, Dowody na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r. – zagadnienia wybrane MAGDALENA SKIBIŃSKA, Problematyka dowodu z zeznań świadka w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych KINGA STADNIK-CZĄSTKA, Rewolucja w procedurze cywilnej – doręczenia pism procesowych KATARZYNA WOCH, Nowy model postępowania międzyinstancyjnego w sprawach cywilnych ŁUKASZ WYDRA, Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych (uchwałowych) po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego PAULINA ZABOROWSKA, Delegacyjna właściwość sądu ze względu na „dobro wymiaru sprawiedliwości” w postępowaniu cywilnym HUBERT ZIELIŃSKI, Ewolucja katalogu czynności z zakresu ochrony prawnej wykonywanych przez referendarzy sądowych – uwagi na tle nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – prawo upadłościowe TAJEMNICA ZAWODOWA – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ETYKI MARIA GRABOWSKA, Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej WOJCIECH LASEK, Tajemnica kontrolerska uregulowana w art. 61 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako przy-kład nowej tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym oraz obowiązek denuncjacji BERNARD ŁUKAŃKO, Tajemnica duszpasterska. Analiza na przykładzie rozwiązań odnoszących się do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, KACPER MILKOWSKI, Tajemnica adwokacka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ROBERT RYNKUN-WERNER, Tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego w postępowaniu przed sejmową komisją śledczą ALEKSANDRA SAWCZENKO, WERONIKA SOŁKIEWICZ, Tajemnica studentów prawa w związku ze świadczeniem pomocy prawnej i odbywaniem praktyk zawodowych MAŁGORZATA SZWEJKOWSKA, Tajemnica adwokata i radcy prawnego jako szczególny rodzaj tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym NATALIA WOJTKOWSKA, Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego za naruszenie tajemnicy zawodowej – na przykładzie wybranych orzeczeń sądowych
Afiliacje

Skip to content