[wcas-search-form]

36.72 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 112, Seria Prawnicza, Prawo 30

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI, ARTYKUŁY, STEFAN BABIARZ Erbschaft- und Schenkungsteuer in Polen und in Deutschland. Konstruktions-elemente der Steuer: Steuerpflichtiger, Steuergegenstand, unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht, Erbschaft- und Schenkungsteuer bei Nacherbfolge. Erster Teil, STEFAN BABIARZ Erbschaft- und Schenkungsteuer in Polen und in Deutschland. Konstruktions-elemente der Steuer: Steuerpflicht, Besteuerungsgrundlage, Steuerbefreiungen, Stundung und Erlass der Steuer, Steuerklassen, Freibeträge, Instrumentalpflich-ten. Zweiter Teil, BEATA BACHURSKA Obowiązki skazanego, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny, ANNA BARTOSIEWICZ, ANNA JACEK Strategie rozwoju i wyzwania pielęgniarstwa w Polsce i na świecie, BARBARA CIS Możliwość prywatnej rejestracji przebiegu posiedzenia sądowego jako prze-jaw realizacji zasady jawności wewnętrznej w postępowaniu cywilnym. Uwagi w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r., AGATA FIOŁEK Obowiązek szczepień a obowiązkowe szczepienia ochronne – podstawy prawne oraz środki egzekucji JACEK JAGIELSKI, PIOTR GOŁASZEWSKI Stan specjalny w materialnym prawie administracyjnym (zarys problematyki) MARTA KOPACZ Miarkowanie zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego jako sposób rozłożenia tych kosztów pomiędzy stronami DAGMARA KUŹNIAR Koncepcja długoterminowej trwałości działań w przestrzeni kosmicznej RAFAŁ ŁUKASIEWICZ Prawo do wyboru rodzaju dawstwa komórek rozrodczych – uwagi na temat tzw. modelu trzyścieżkowego (triple track system) PRZEMYSŁAW OSTOJSKI Zasada szybkości w postępowaniach w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych JACEK PIECHA Decyzja o zezwoleniu na lokalizację obiektów budowlanych w pasie drogowym jako źródło prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane KAMILA POGORZELEC Prawo zabudowy jako alternatywa dla użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe KATARZYNA POPRAWA Złożenie oraz uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów przez wykonawcę w za-mówieniach publicznych EWELINA RABIEJ Dostępność świadczeń zdrowotnych w perspektywie założeń i realizacji ustawy „o sieci szpitali” MICHAŁ SKÓRA Ewolucja pojęcia niepełnosprawności na gruncie prawa polskiego, TOMASZ SZCZYGIEŁ Prawo do obrony a odpowiedzialność karna z art. 233 § 1a k.k. – uwagi przez pryzmat wybranych orzeczeń sądów pierwszej i drugiej instancji, KATARZYNA SYROKA-MARCZEWSKA Prawne aspekty badań klinicznych, KAROLINA WIERZBICKA Blaski i cienie wykonywania zawodu optometrysty w Polsce, czyli o statusie nieuregulowanego zawodu medycznego, BARTŁOMIEJ WIKLAŃSKI Uregulowania prawne nadzoru nad pomocą publiczną, WŁADYSŁAW P. WLAŹLAK Zmiany administracyjno-terytorialne województwa łódzkiego w latach 1919–2002, KAROLINA WOJCIECHOWSKA Błąd w klauzuli ostateczności, FILIP WYSZYŃSKI Zdolność aportowa w ujęciu komparatystycznym. Polskie, duńskie, francuskie i niemieckie prawo spółek a pozycja prawna aportu, ARTYKUŁY RECENZYJNE, MICHAŁ LEWANDOWSKI Antoni Dębiński, Polityka ustawodawcza cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych, Wyd. KUL, Lublin 2020, ss. 235, GLOSA, EWELINA BOBRUS-NOWIŃSKA Czy budynek można uznać za budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? Glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 8 maja 2018 r., sygn. II FSK 1162/16 Afiliacje

Skip to content