[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 114, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 12

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. PROBLEMY JĘZYKOZNAWSTWA I KULTUROZNAWSTWA
Надежда БАЛАНДИНА
Украинофильство как примечательная черта медиаобраза польско-украинского поэта Тома-ша Падуры
Małgorzata BOREK
Сказки Эдуарда Успенского (лингвистический и дидактичесий аспекты)
Zofia CZAPIGA
О выражении надежды (на примере русской глагольной модели предложений и ее польских соответствий)
Agnieszka GASZ
Польские и русские глаголы, мотивированные названиями напитков
Елена Андреевна ВОЙЦЕВА
Лингвокультурная интепретация одесских мифологем в киноповести Эфраима Севелы Одесса-мама

CZĘŚĆ II. METODYKA NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
Ирина В. БАРАНОВА, Людмила И. ХАРЧЕНКОВА
Лингводидактический потенциал путеводителя как креолизованного текста
Małgorzata DZIEDZIC
Język rosyjski i angielski w dyplomacji – nowa specjalność w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego na potrzeby rynku pracy – koncepcja kształcenia
Людмила КИПНЕС, Елена НЕПОКЛОНОВА
Формирование поликультурной образовательной среды как средства интенсификации обучения русскому языку как иностранному
Ольга РОТМИСТРОВА
Технологии развития самообразовательной компетенции обучающихся в аспекте си-нергетического подхода к преподаванию русского языка как иностранного
Joanna SMOŁA
Методические ошибки в предтекстовых заданиях при формировании умений аудиро-вания
Ewa TARG
Tutoriale jako przykład materiału autentycznego stymulującego motywację w samodzielnym przyswajaniu leksyki obcojęzycznej
Magdalena WOŚ
Łamigłówki online w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych

Podstawowe zasady recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka

Skip to content