[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Proglas,

Sebastian Bentkowski – Normatywne wyznaczniki jakości administracji publicznej,

Józef Ciągwa – Północny Spisz w latach 1939–1945. Pod rządami słowackiego prawa,

Arkadiusz Czerwonka – Środki pomocowe Unii Europejskiej i ich wpływ na działanie administracji,

Sabina Grabowska – Inicjatywa ludowa w sprawie zmiany konstytucji na przykładzie Konfederacji Szwajcarskiej,

Radosław Grabowski – Idea prawnej ochrony życia w starożytności,

Lidia Hałoń-Chełpa – Prawnomiędzynarodowe zasady wydawania i ograniczenia wydawania osób w drodze ekstradycji,

Andrzej Kiełtyka – Praktyka tymczasowego aresztowania w Polsce po 1990 roku,

Maciej Kijowski – System organów państwowych na tle konstytucyjnych zasad ustroju Japonii,

Czesław Paweł Kłak – Realizacja konstytucyjnych środków ochrony godności człowieka,

Eugeniusz Moczuk, Grzegorz Mikrut – Granice “religijnego immunitetu”,

Peter Mosny – Die Tschechoslowakische Republik 1918–1938 (Die National und Nationalitäten Überblick),

Izabela Oleksiewicz – System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej,

Piotr Osowy, Jerzy Kawałek – Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu kasacyjnym – ratio legis uregulowania art. 3934 § 2 k.p.c.,

Igor Palus – Vyšší územný celok ako súčasť územnej samosprávy v Slovenskej republike,

Leszek Pawlikowicz – Wojskowy kodeks postępowania karnego z 1945 r. a uciekinierzy z polskich służb specjalnych z lat 1956–1964,

Madgalena Sosnowska-Łozińska – Uprawnienia kontrolne Najwyższej Izby Kontroli wobec terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

Erik Štenpien – Štrukturálne zmeny miestnej správy v Hornom Uhorsku v rokoch 1850–1860,

Elżbieta Dynia – Jerzy Tyranowski: Prawo europejskie. Zagadnienia instytucjonalne z uwzględnieniem Traktatu z Nicei, wyd. II uzup., Poznań 2002, 216 ss.,

Jan Łukasiewicz – Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski: Administracja publiczna pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited 2002, 377 ss.,

Dagmara Kuźniar – Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Polańczyk, 19–21 IX 2002),

Jan Łukasiewicz, Renata Pietrasiewicz-Heliniak – Gwarancje praw jednostki w procesach ustalania winy (Konferencja Naukowa, Rzeszów, 25 IV 2003).

 

Skip to content