[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 37, Seria Prawnicza, Prawo 4, tom poświęcony prof. Tomaszowi Opasowi

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
WŁADYSŁAW ĆWIK – Droga życiowa Profesora Tomasza Opasa (1923-2001),
WŁADYSŁAW ĆWIK, EWA LENIART, IZABELA OLEKSIEWICZ – Bibliografia prac prof. dr. hab. Tomasza Opasa,
BLAŽENA ANTALOVÁ – Mortis causam praestare (praebere) v rímskom práve (Kauzy, výslovne uvádzajúce zvrat “Mortis causám praestare” v Lex Aquilia),
MICHAŁ CHAJDA – Ewolucja form płatności od pieniądza gotówkowego do pieniądza elektronicznego,
JÓZEF CIĄGWA – Regulacja prawna interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922-1936,
JÁN ČIPKÁR – Filozofia N.O. Losského a jej vplyv na eticko-filozofickú mysel’ na Slovensku,
TOMASZ DUBOWSKI – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w Traktacie Konstytucyjnym,
ELŻBIETA EJANKOWSKA – Regulacja prawna działalności gospodarczej filiae familias (actio institoria i actio exercitoria) w prawie rzymskim,
ЯРИНА ГАЄЦЪКА-КОЛОТИЛО – До питання про земельні правовідносини,
SABINA GRABOWSKA – Referendum – weto w wybranych państwach europejskich,
RADOSŁAW GRABOWSKI – Prawna ochrona życia w okresie obowiązywania przepisów Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 roku,
KRZYSZTOF HELINIAK – Pozycja prawna, zadania i kompetencje straży łowieckiej – zarys problematyki,
CYRIL A. HROMNÍK – IGLO: banícke mesto slovenských kovál’ov z bronzovej doby,
BRONISŁAW JAŚKIEWICZ – Działalność gospodarcza i społeczna Mariana Strigla na Podkarpaciu,
KATARZYNA KACZMARCZYK – Zakres uprawnień władz lokalnych oraz znajomość prawa jako determinanty współpracy transgranicznej (Wybrane zagadnienia),
ROBERT KERT, MAREK PRENGEL – Sankcjonowanie naruszeń rozporządzenia na przykładzie rozporządzenia FLEGT,
MACIEJ KIJOWSKI – Politycznoprawny kontekst śmierci i pogrzebu prezydenta RP,
KATARÍN A KIRSTOVÁ – Reforma záložného práva v Slovenskej republike,
KATARZYNA KŁOSOWSKA – Partnerstwo publiczno-prywatne – rozważania w świetle projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
ANETA KOWALCZYK – Zasada monizmu i pluralizmu związkowego wprawie polskim,
EWA LENIART – Zbrodnia “szeptanej propagandy” na przykładzie wybranego orzeczenia Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
JAN ŁUKASIEWICZ, MARCIN NIEMCZYK – O historyczno-doktrynalnym charakterze teorii “nowej klasy” Milovana Djilasa,
ARITA MASŁOWSKA – Szybkość postępowania a “karanie” adwokatów – uwag kilka w związku z proponowanymi zmianami w k.p.k,
JÓZEF MATÚŠ – Médiá a marketing,
EUGENIUSZ MOCZUK – Możliwości prowadzenia badań społecznego poczucia bezpieczeństwa przez samorządy lokalne,
WACŁAW MRÓZ – Podziały terytorialne ziem polskich w okresie rozbiorów,
IZABELA OLEKSIEWICZ – Unia Europejska jako instytucja ochrony praw człowieka?,
JAN OLSZEWSKI – Analiza historyczna i prawnoporównawcza w procesie korygowania prawa antymonopolowego,
LESZEK PAWLIKOWICZ – “Biblia” radzieckich czekistów – Statut Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR z 9 stycznia 1959 roku,
IGOR RAÁB – К pôsobnosti Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a výkonu funkcie kolízneho opatrovníka v otázkách ochrany detí s medzinárodným (cudzím) prvkom,
JAROSLAV STRAKA – Falšovanie král’ovských privilégií v stredoveku (Na prípade Nového Mesta nad Váhom),
MIROSLAV ŠTRKOLEC – Finančné zabezpečenie činnosti verejných vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky,
JAN SZRENIAWSKI – Historia orderów jako odzwierciedlenie zmian zachodzących w państwie,
PIOTR SZRENIAWSKI – Podstawowe zagadnienia geografii administracyjnej,
RENATA ŚWIRGOŃ-SKOK – Zasada accessio cedit principali przy akcesjach rzecznych w prawie rzymskim,
JANKA VYKROČOVÁ – O verejnom trhu s cennými papiermi v platnej slovenskej právnej úprave,
ANDRZEJ WITKOWSKI – Opodatkowanie nieodpłatnego i odpłatnego nabycia praw majątkowych w Polsce w latach 1944-1949,
KATARZYNA ZAGULAK – O normach pozaprawnych we współczesnej administracji publicznej.

Skip to content