[wcas-search-form]

4.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 46, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 4

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, I. Z DZIEJÓW OśWIATY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I KULTURY: Andrzej Me – Udział seminariów nauczycielskich w Galicji w kształtowaniu inteligencji (1871–1918), Ewa Barnaś-Baran – Krakowskie Domy Ubogich jako instytucje zapobiegające wykolejeniu ubogich dorosłych i dzieci w XIX wieku, Elżbieta Dolata – Gimnastyka w szkołach galicyjskich jedną z form wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży na przełomie XIX i XX wieku, Adam Krzanowski – O wychowaniu – refleksje nie tylko współczesne, Anna Poprawska – Wielka reforma teatru (XIX i XX wiek), II. W KRĘGU WSPÓŁCZESNEJ TEORII I AKSJOLOGII WYCHOWANIA: Kazimierz Szmyd – Edukacja wobec cywilizacyjnych i etycznych problemów współczesności, Zofia Frączek – W stronę edukacji aksjologicznej  – przemiany i perspektywy, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – O wartościach współczesnego społeczeństwa – mieć czy być, Beata Romanek – Wpływ kultury masowej na język młodzieży, Beata Szluz – Problem bezdomności w kontekście zadań pracownika socjalnego, Barbara Lulek – Formy partnerstwa – współpracy – współdziałania rodziców z nauczycielami, Anna Tokárová – Feminizácia vzdelania a povolaní ako pozitívny historický proces, ale problematický fenomén v súčasnosti, Małgorzata Anna Gawle – System wartości a edukacja zintegrowana, Adam Horbowski – Teoretyczno-praktyczne konteksty andragogiki kultury, III. MYśLI I PROPOZYCJE DLA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ: Alicja Ungeheuer-Gołąb – O dydaktycznych utworach Stanisława Jachowicza, Michał Tokár – Výtvarná stránka maµovaného čítania, Marta  Uberman – Wychowanie przez sztukę potrzebą człowieka XXI wieku, Jerzy Tomala – Przestrzeń bezwymiarowa w malarstwie, Jerzy Tomala – Sacrum w malarstwie, Janusz Boczar – Aksjologiczny wymiar edukacji muzycznej, Anna Poprawska – Rola aktora w przedstawieniu teatralnym, Karol Medňanský – Historické hudobné nástroje a ich miesto vo vyučovacom procese základného hudobného ąkolstva na Slovensku, Maciej Łukaszewicz – Amatorski ruch artystyczny w systemie edukacji kulturalnej, IV. Z BADAŃ NAD MŁODZIEŻˇ I śRODOWISKIEM WYCHOWAWCZYM: Anna śniegulska – Przeciwdziałanie przemocy we współczesnej szkole jako ważna powinność wychowawcza, Aleksandra Mach – Przyszła rodzina w oczekiwaniach młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Franciszek Kozaczuk – Demoralizacja i kontrsocjalizacja jako czynniki zaburzające procesy wartościowania i postawy młodzieży, Anna Steliga – Poziom zachowań twórczych a funkcjonowanie psychospołeczne przewlekle chorych psychicznie w świetle Kanh i skali Kennedy’ego, Monika Bury, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Małgorzata Marć – Orientacja życiowa a zachowania ryzykowne wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, V. SYLWETKI, KONFERENCJE, RECENZJE: Andrzej Me – 25 lat Zakładu Historii Wychowania (1981–2006), Eugenia Iwona Laska – Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Nauczyciel między przeszłością a współczesnością”, Ewa Barnaś-Baran – Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „System oświaty w Galicji 1772–1918 i jego rola w przemianach cywilizacyjnych”, Beata Szluz, Wiesława Walc – Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. „Przemoc wobec dzieci – profilaktyka i interwencja”, Roman Król – Duccino Demetrio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, przekład Anna Skolimowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000, Roman Król – Krystyna Duraj-Nowakowa, ¬ródła podejść do pedagogiki. Zarys problemów, Wyd. Aś, Kielce 2005, VI. WSPOMNIENIA: Alfred Wojciech Maszke – Życie w historię nauki wpisane, Andrzej Garbarz – Fenomen czasu jako jeden z paradygmatów pedagogiki w twórczości poetyckiej Janusza Homplewicza, Beata Szluz – Profesor zw. dr hab. Janusz Homplewicz (1931–2006), Urszula Gruca-Miąsik – Profesor dr hab. Barbara Czeredrecka (1936–2006), pedagog humanistycznej empatii, wrażliwości moralnej i otwartego serca.

Skip to content