[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 68, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 3, cz. 1: Problemy językoznawstwa porównawczego

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Dorota Chudyk – Semantyka, struktura oraz funkcje składniowe rosyjskich i polskich intensyfikujących konstrukcji porównawczych z przymiotnikami parametrycznymi siłowymi, Artur Czapiga – Analiza pragmatyczna wypowiedzi zawierających leksemy zgadzać się/соглашаться/to agree,  Zofia Czapiga – Semantyczno-składniowa charakterystyka rosyjskich zdań stanowych typu Nd Adv na -o na tle języka polskiego, Marcin Grygiel – Osadzanie zdarzeń w kontekście pragmatycznym za pomocą narzędnika, Галина Сергеевна Яроцкая – Концепт «жадность» в русской и английской политэкономических картинах мира: сравнительный и аксиокогнитивный анализ, Robert Kiełtyka – O kategoryzacji zoosemii czasownikowej, Beata Kopecka – Niemcy – czyli o etnonimach umotywowanych metonimicznie, Алевтина Лавриненко – Польское влияние на вариантность и синонимию языка староукраинских документов XIV–XV веков, Тамара Матвеева – Русская фразеология в диалоге культур, Maria Puk – O angielskich odpowiednikach rosyjskiego должно быть, Anna Rudyk – Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach z predykatywem wartościującym pod względem moralnym w konfrontacji przekładowej z językiem polskim, Александра Савченко, Евгений Степанов – Особенности передачи индивидуально-авторских неологизмов в русском переводе Романа А. Сапковского «Последнее желание», Anna Stasienko – Zjawisko parcelacji w polskiej literaturze językoznawczej, Евгений Стефанский – «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Апокриф Аглаи» Е. Сосновского сквозь призму эмоции страха, Елена Андреевна Войцева – Наименования лиц по профессии в подсистеме водного хозяйства русского и польского языков.

Skip to content