[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 7, Seria Prawnicza, Prawo 1, Jednostka, państwo i prawo dawniej i dziś

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Prace ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Sobolewskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin.

Spis treści:

Tabula Gratulatoria,

Elżbieta Ura – Profesor Zbigniew Sobolewski: Karty wyjęte z życia, Bibliografia prac Profesora Zbigniewa Sobolewskiego,

Grażyna Artymiak, Arita Masłowska, Małgorzata Trybus – Obrońca oskarżonego w procesie karnym – pomaga czy przeszkadza? (zagadnienia wybrane),

Józef Ciągwa – Autonomiczna funkcja Sejmu Śląskiego w II Rzeczypospolitej,

Zbigniew Czarnik – W sprawie ochrony wolności człowieka,

Anna Dynia – Bezpośrednia skuteczność dyrektyw,

Elżbieta Feret – Zasada roczności budżetu,

Longina Gardjan-Kawa – Kontrola i nadzór nad administracją publiczną (zagadnienia wybrane),

Radosław Grabowski – Podpis elektroniczny,

Marek Górski – Nowe instytucje prawne polskiego prawa ochrony środowiska – dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, partycypacja publiczna w rozwiązywaniu problemów środowiskowych,

Anna Habrat – Leon Petrażycki o prawie jako czynniku kształtującym osobowość człowieka,

Lidia Hałoń-Chełpa – Ekstradycja jako instrument współpracy państw w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej,

Andrzej Kiełtyka – Uwagi o polityce tymczasowego aresztowania,

Monika Klejnowska – Prawnomaterialne konsekwencje ujawnienia własnego lub cudzego przestępstwa,

Marek Kuryłowicz – Rzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych,

Bolesław Kurzępa – Zakazy dowodowe niezupełne względne w procesie karnym,

Dagmara Kuźniar – Kompetencja ratione materiae Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego,

Jan Łukasiewicz – Mądrość zarządzania,

Olgierd Łunarski, Paweł Majka – Charakter prawny zwolnienia uczelni z podatków,

Wojciech Maciejko – Funkcje organów samorządu powiatowego w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

Grzegorz Malisiewicz – Świadek koronny w świetle ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU nr 155, poz. 1016 z późn. zm.) – zarys problemu,

Zbigniew Miczek –Osoba fizyczna jako przedsiębiorca,

Eugeniusz Moczuk – Problematyka przestępczości nieletnich w świetle juwentologii,

Marcin Niemczyk – Teoria “nowej klasy” w ujęciu Milovana Djilasa. Wstęp do analizy doktryny,

Izabela Oleksiewicz – “Zewnętrzna polityka migracyjna” Unii Europejskiej w latach 1999–2001,

Piotr Osowy – Wpływ braków formalnych pozwu na skuteczność wytoczenia powództwa o zasądzenie świadczenia (zagadnienia wybrane),

Leszek Pawlikowicz – Uciekinierzy z polskich służb specjalnych w latach 1956–1964 w relacji do norm prawa międzynarodowego publicznego,

Stanisław Pieprzny – Usługi detektywistyczne,

Małgorzata Poliwka-Pacana – Zarys procesu harmonizacji polskiego prawa karnego z prawem europejskim,

Maciej Rogalski – Pojęcie res iudicata,

Piotr Krzysztof Sowiński – Zwolnienie z obowiązku zeznawania w procesie karnym świadka pozostającego z oskarżonym w “szczególnie bliskim stosunku osobistym” (art. 185 k.p.k.),

Jan Szreniawski – Zagadnienia prawne wywłaszczenia,

Renata Świrgoń-Skok – Odstępstwa od zasady superficies solo cedit (uwagi historyczno-prawne),

Elżbieta Ura – Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie,

Piotr Uziębło, Sabina Grabowska – Instytucje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii,

Andrzej Witkowski – Orzecznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Państwa w latach 1947–1949,

Katarzyna Zagulak – Wybrane problemy organizacji administracji publicznej,

Mariusz Załucki – Spółka partnerska – dokonywanie zmian w składzie osobowym,

Halina Zięba-Załucka – Problematyka prawa karnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skip to content